Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/12/2012 pub. 31/10/2013 numac 2013000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het kader van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. - Duitse vertaling type wet prom. 14/12/2012 pub. 31/10/2013 numac 2013000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013009477 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** koninklijk besluit van 1 oktober 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013009478 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013, is machtiging verleend aan de ****. ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013002057 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2013 wordt de heer HABOUN, Samir, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Fr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013003363 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007230 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de beroepsinstantie binnen Defensie type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007229 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de externe mobiliteit van de militairen type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007232 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de interne overplaatsing van sommige op medisch vlak definitief ongeschikt verklaarde militairen als rijksambtenaar bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013007233 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 9563 van 17 juni 2013, wordt kolonel **** ****. **** op 17 juni 2013, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigadegeneraal om de functie uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013007234 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 9564 van 19 juni 2013, wordt luitenant-kolonel militair administrateur ****. ****, op pensioen gesteld op 1 april 2014. type koninklijk besluit prom. 09/07/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013014645 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013021118 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 66bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 59quater/1, 59quater/2, 59quinquies/1 en 70 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 29/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van neerlegging zoals bedoeld in artikel 190, § 2, tweede lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , van de collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld in artikel 190, § 1, van de voornoemde wet voor het jaar 2013

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 31/10/2013 numac 2012012016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit betreffende het Huishoudelijk Reglement van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 31/10/2013 numac 2013000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013003344 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing, bij de Federale Overheidsdienst Financiën, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf te formuleren type ministerieel besluit prom. 21/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de leden van het beheerscomité van het Staatsbedrijf "Koninklijke Munt van België" type ministerieel besluit prom. 04/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013014640 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanwijzing van douaneluchtvaartterreinen zoals bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type ministerieel besluit prom. 15/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013024376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor diagnostiek met medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/09/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013035864 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten voor groenestroomprojecten die gebruik maken van zonne-energie met een startdatum vanaf 2014

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013031846 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de regels betreffende de financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de verbouwing, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen. - Rechtzetting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013036000 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie teler van tafeldruiven - serrist type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013036017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie interieurbouwer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205858 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter invoering van een subsidieregeling ten gunste van veehouders voor het uitrusten van weiden gelegen langs waterlopen type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205859 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verplichting om de weidegronden gelegen langs de waterlopen te omheinen en houdende wijziging van verscheidene bepalingen type besluit van de waalse regering prom. 24/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205937 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 103 en 104 van de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 10/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013205938 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van het geschiktheidsexamen voor staffuncties bedoeld in artikel 53 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013018437 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 september 2013 en 30 september 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassin Instelling Plaats Type menselijk lichaamsma(...)

erratum

type erratum prom. 09/07/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013014646 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2013, 122.56 punten bedraagt, tegeno Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type document prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013205998 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs interne audit - coördinators (niveau A3) voor de FOD Justitie (ANG13167) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013022554 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking Bij hetzelfde besluit, wordt mevrouw RUTTEN Catherine, benoemd in de hoedanigheid van werkend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. PROFILI, Francine, benoemd bij genoemde Raad, als vertegenwoordi(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013022567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Vacante betrekking van administrateur-generaal . - Oproep tot kandidaten De Raad heeft, in zijn zitting van 24 oktober 2013, de betrekking van administrateur-(...) JOBINHOUD Doel van de functie De administrateur-generaal neemt het dagelijks beheer van de Co(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013007216 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** in 2014 1. In 2014 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een diploma van het 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 10 oktober 2013 en gebeurt bij voorkeur ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013007217 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat-**** niveau **** niet-technisch in 2014 1. In 2014 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** niet-technisch. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 10 oktober 2013 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. (...) type aanwerving prom. -- pub. 31/10/2013 numac 2013007218 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat-**** niveau **** technisch in 2014 1. In 2014 wordt een **** van kandidaat-**** georganiseerd voor de **** **** **** technisch. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 10 oktober 2013 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. (...)
^