Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013009462 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden type wet prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013041310 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand oktober 2013 is sa Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,200 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 0(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013003272 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 10/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014611 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014608 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van bestuurders van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgacom » type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013205660 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2013, dat in werking treedt vanaf heden, is aan de heer Ottoy, R., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aan Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanstelling Bij ministerieel besluit d.d. 3 oktober 2013 wordt de heer Benoît Leclercq met ingang van 1 april 2013 aangesteld bij de gedeconcentreerde post LUIK van de Algemene type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014583 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. C op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstand van 1 025 meter van de wissel ter hoogte van de kilometerpaal 69.166 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014581 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. A op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstand van 390 meter van de wissel ter hoogte van de kilometerpaal 69.166 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014582 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A1/94136/166 van 28 maart 1997 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. B op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstand van 750 meter van de wissel ter hoogte van de kilometerpaal 69.166 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014585 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. E op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstand van 2 590 meter van de wissel ter hoogte van de kilometerpaal 69.166 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013014584 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. D op de spooraansluiting nr. 166m, die de militaire basis van Jehonville verbindt met de spoorlijn nr. 166, baanvak Dinant - Bertrix, gelegen te Bertrix, op een afstand van 1 620 meter van de wissel ter hoogte van de kilometerpaal 69.166 type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 16/10/2013 numac 2013035858 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van basisregistratie, te hanteren door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 19/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205574 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 2010 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013031787 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2013/576 van het College van de Franse Gemeenschapscommis tot vaststelling van de criteria en modaliteiten voor de toekenning van subsidies ter ondersteuning van de kinderopvang

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013035872 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie uitbener-uitsnijder

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205540 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Aarlen, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205542 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Luik, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Dinant, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205546 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Namen, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Marche-en-Famenne, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205543 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Malmedy, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205545 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Bergen, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205547 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Neufchâteau, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013018426 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christiane DE RIDDER, wonende te 9310 Meldert, Klaarhaagst Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2013. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht omtrent de nieuwe indexatie van de vergoedingen van de erkende dierenartsen, rundveesector. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding De indexering van de vergoedingen van de erkende dierenartsen in de rundveesector zal aangepast wor(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013031683 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 10 mei 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BEECKMANS Raphaël, gedomicilieerd rue Seutin 42, te 1400 NIVELLES, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor De erkenning draagt het nummer CHA-1128435. Bij beslissing van 31 mei 2012, van de leidende (...) type erkenning prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013031688 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB verwarmingsadviseur Bij beslissing van 14 februari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DEBROEK Cédric, gedomicilieerd rue des Maçons 7, te 1490 Court-Saint-Etienne, erkend als EPB verwarmingsadviseur vo De erkenning draagt het nummer CCPEB-1112858. Bij beslissing van 14 februari 2012, van de le(...) type erkenning prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013031689 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB verwarmingsadviseur Bij beslissing van 11 april 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BREES Luc, gedomicilieerd Oplintersesteenweg 289, te 3300 Tienen, erkend als EPB verwarmingsadviseur voor het Brussels De erkenning draagt het nummer CCPEB-1123484. Bij beslissing van 16 april 2012, van de leide(...) type erkenning prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013031692 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 26 maart 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BELLEMANS Jan, gedomicilieerd Wallestraat 5, te 9506 Waarbeke, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor he De erkenning draagt het nummer CHA-1119581. Bij beslissing van 13 maart 2012, van de leidend(...) type erkenning prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013031693 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 11 juli 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer ARTEAGA PASCUAL Gerardo, gedomicilieerd rue de la Gayolle 4, te 7850 Enghien, erkend als erkend verwarmingsinstal De erkenning draagt het nummer CHA-1135241. Bij beslissing van 12 juli 2012, van de leidend(...) type erkenning prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013031808 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 28 augustus 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DEBAERDEMAEKER Jean-François, gedomicilieerd Heienbeekstraat 46, te 1850 Grimbergen, erkend als De erkenning draagt het nummer TCAL-1027595. Bij beslissing van 28 augustus 2012, van de lei(...) type erkenning prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013031809 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 10 mei 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BEECKMANS Raphaël, gedomicilieerd rue Seutin 42, te 1400 Nivelles, erkend als erkend verwarmingskete De erkenning draagt het nummer TCAG2-1128419. Bij beslissing van 22 mei 2012, van de leidend(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013205640 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs dierenwelzijn (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG13151) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013205661 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT-experten (niveau B) voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) (AFG13158) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijf(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013015226 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 9 oktober 2013 hebben H.E. de heer Adani ILLO, de heer Sékouba CISSE, de heer Antonis GRIVAS en de heer Ousmane Matar BREME de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013031794 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 2 oktober 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN LATHEM GALMART RECYCLING NV gelegen Brusselsesteenweg 400, te 1(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001237245. type registratie prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013031795 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 2 oktober 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd IDEE TRADING E.B.V.B.A. , gelegen Marsveldplein 5, bus 20, te 105(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001237266. Bij de beslissing van 2 oktober 2013 (...)

document

type document prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013205639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés HR 112 De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés HR 112 (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13086) werd afgesloten op 8 oktober 2013. Er zijn 3 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013, dat in werking treedt de dag van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013022520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde commissie, als vertegenwoordigers van een verz(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013205659 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - Substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1. Elke kandidatuur moet bij een ter post aangetekend schrijven

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/10/2013 numac 2013205627 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés administratieve geldboeten De vergelijkende selectie van **** attachés administratieve geldboeten (niveau ****) voor de **** ****, Arbeid en **** ****(...) Er zijn 33 geslaagden. (...)
^