Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. - Duitse vertaling type wet prom. 29/04/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende betere inning van penale boeten. - Duitse vertaling type wet prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 wordt, met ingang van 1 november 2013, de heer PIERON, Jacques, adviseur bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 17/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013003328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013009451 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2013, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Meijnaerts, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, met ingang van 31 mei 2013 's avonds. Betrokkene mag haar Bij koninklijk besluit van 24 september 2013, in werking tredend op 30 september 2013 's avonds(...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij vergunning wordt verleend aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, tot verzaking aan de opsporings- en exploitatievergunning verleend bij het koninklijk besluit van 10 oktober 1983, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1991 en 12 mei 1995, voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek gelegen ten zuidwesten van Turnhout type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 april 2008, waarbij aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, een verlenging van de vergunningen verleend wordt voor het opsporen en exploiteren van een ondergrondse bergruimte in situ bestemd voor het opslaan van gas, in de streek van Loenhout type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022489 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4 maart 2010 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voor de sector van de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra, voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 4 februari 2011 en 25 februari 2011 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de psychiatrische verzorgingstehuizen voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties en de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in het akkoord van 24 oktober 2012 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers van de federale gezondheidssectoren voor de sector van de thuisverpleging, in de wijkgezondheidscentra en de ambulante revalidatiecentra voor het kalenderjaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205454 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 september 2013, dat in werking treedt op 1 oktober 2013, is de heer De Temmerman, B., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brusse Bij koninklijk besluit van 24 september 2013 is de heer De Loof, M., rechter in de rechtbank va(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013011512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 3 september 2013, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 19 PR/002-0746-01 : Stoomstrijkijzer CLATRONIC DB 2988 PR/002-0870-01 : Stopcontact AVE(...) type ministerieel besluit prom. 16/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013024344 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product Total Clear

arrest

type arrest prom. 23/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013003313 bron federale overheidsdienst financien Besluit van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende delegatie van bevoegdheden aan de beheerscomités

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013035818 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013035819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de loopbaanonderbreking, het adoptieverlof en de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen van de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013035820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het beoordelingskader voor de instellingsreview hoger onderwijs eerste ronde type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013035829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 betreffende de organisatie van examencommissies door de Centra voor Volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013205373 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor paardrijden met één/meer banen waarvan de totaaloppervlakte 2 000 m2 overschrijdt en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205226 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 augustus 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 augustus 2013, heeft de bvba Die zaak is ingeschreven onder nummer 5709 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205285 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juli 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juli 2013, is beroep tot verni b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 juli 2013 ter post aangetekende brie(...) type bericht prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205436 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een attaché geschillen en juridisch advies voor het Fonds voor de Beroepsziekten De vergelijkende selectie van een attaché geschillen en juridisch advies (niveau A) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (ANG1310(...) Er zijn 5 geslaagden.

erkenning

type erkenning prom. 25/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013018413 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige business analyst (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen AFG13119 Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205460 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG13143) Na de selectie wordt een lijst met maximum 400 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt e(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : - dip(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 september 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013000588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 26 september 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg, Gewest

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013003327 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Rechtszekerheid Aanstellingen. - Erratum Aanstelling In het Belgisch Staatsblad van 20 september 2013, blz. 66907, akte nr. 2013/03302, moet gelezen worden : « Bij ministerieel besluit van 11 september 2013 w

registratie

type registratie prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013031765 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 24/09/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TERRASSEMENTS CONTAINERS DEWITTE BVBA geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registr(...)

document

type document prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205404 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Attaché A2 boekhouding-teamverantwoordelijke (niveau A2) voor de FOD Justitie (AFG13122) Na de selectie wordt een lijst met kandidaten aangelegd die aan de vereisten voldoen, die één jaar geldig blijft. Naas(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : Diploma (...) type document prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205431 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG13106) Na de selectie wordt een lijst met maximum 45 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

erratum

type erratum prom. 08/05/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013205430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van inspecteurs-dierenarts voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG13119) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : - dip(...) type document prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205458 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van attaché A2 boekhouding- teamverantwoordelijke (niveau A2) voor de FOD Justitie (ANG13124) Na de selectie wordt een lijst met kandidaten aangelegd die aan de vereisten voldoen, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : Diploma (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013007200 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9551 van 5 juni 2013, wordt de heer K. Van Echelpoel op 1 september 2012 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2012, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerki(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013014566 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2013 wordt de heer François PONDANT vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met rangin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013014567 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2013 wordt de heer Jan PAS vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginnemi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013014568 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2013 wordt Mevr. Kaisli SLOBBEN vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rangi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013022497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor medische oncologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 De dames CONFENTE Caterina en ROTTEY, Sylvie en de heren DE GREVE, Jacques, FILLEUL, Bertrand, JERU(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 september 2013, w Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, vanaf de dag van deze bekendmaki(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 septemb - de heren FLAMAING, Johan, HARTOKO, Theo, PEPERSACK, Thierry, PETERMANS, Jean, PETROVIC, Mirko, SW(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013024323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt Mevr. MERTENS, Veerle, geboren op 24 maart 1983, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2013, met als titel attaché in de klasse A1 op het nederlandse taalka

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205435 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** sociaal controleurs voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen De vergelijkende selectie van **** **** zijn 12 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 04/10/2013 numac 2013205455 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2013 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren vo Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aandac(...)
^