Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 september 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/08/2011 pub. 17/09/2013 numac 2011015095 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (2) type wet prom. 14/01/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013041309 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand september 2013 i Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,210 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 0(...)

programmawet

type programmawet prom. 27/12/2005 pub. 17/09/2013 numac 2013000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013000589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt de vrijwillige beëindiging door hoofdcommissaris van politie Michel CROQUET van zijn mandaat van directeur van de directie van de operationele politionele type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 30 augustus 2013 wordt het mandaat van de heer Sébastien DAUCHY als korpschef van de lokale politie van de politiezone COMINES-WARNETON, met ingang van 30 o type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toelevering en het onderhoud van werkmateriaal type koninklijk besluit prom. 24/04/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf » - fbz-fse Constructiv type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden en de andere arbeidsmodaliteiten in de aanvullende subsector van glasindustrie type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 29/04/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2012 type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van het nationaal akkoord 2011-2012 in de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat uitwerking hee De heer KUPPERBERG, Efroim, in de hoedanigheid van werkend lid en Mevr. HENDRICKX, Anne, in de hoed(...) type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 17/09/2013 numac 2013022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013202633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende sommige bepalingen inzake jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het ouderschapsverlof betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013205031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 6 september 2013 wordt de heer Denis MYSLINSKI, attaché klasse A2, met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bij ministerieel besluit dd. 9 september 2013 wordt de aanstelling van hoofdcommissaris van politie François ADAM in het ambt van Inspecteur-generaal van de federale politie en type ministerieel besluit prom. 02/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013024316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de VZW ANTHE-ANTHESIS

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013204404 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2013 van 18 juli 2013 Rolnummer 5472 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 46, § 3, 5°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013204403 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2013 van 18 juli 2013 Rolnummer 5469 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013204400 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2013 van 18 juli 2013 Rolnummer 5411 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 2 van de wet van 12 september 2011 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot h Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters (...) type arrest prom. 06/12/2012 pub. 17/09/2013 numac 2013204901 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013205081 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie De aanwijzingen van de heren Close, F. en de Codt, J., raadsheren in het Hof van Cassatie, tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, zijn hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 oktober 2013. Bij beschikking van 2 september 2013 werd de heer Van Broekh

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/06/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013031736 bron college van de franse gemeenschapscommissie Ontwerpbesluit 2012/494 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 juli 2010 betreffende de hiërarchische rangschikking van de graden die bekleed mogen worden door de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/06/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013031735 bron college van de franse gemeenschapscommissie Ontwerpbesluit 2012/493 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 tot vaststelling van het organieke kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/06/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013031734 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2012/492 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/06/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013031737 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2012/544 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013031746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013205009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013000600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. - Erratum type omzendbrief prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Interministeriële omzendbrief PLP 50 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs, Aan Mijnheer Aan de Dames en Heren Burgemeesters, TER INFORMATIE : Aan de Dames en Heren Procureurs-genera(...)

bericht

type bericht prom. 06/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht in verband met de indexering van de **** van de bestaansmiddelen die vereist zijn voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene, voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type bericht prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht betreffende de indexering van de kosten die voortvloeien uit de opsluiting in een gesloten centrum, vastgesteld in artikel 17/7, &****; 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en in artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en ****. - **** vertaling

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013018397 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 juli 2013 en 31 juli 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de me Instelling Plaats Type menselijk lichaamsm(...) type lijst prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013018396 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 augustus 2013 en 31 augustus 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing Instelling Plaats Type menselijk lichaamsma(...)

erratum

type erratum prom. 17/06/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013003297 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2013 numac 2013022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, worden benoemd tot leden van de Kamer van beroep die k(...)

document

type document prom. 14/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204927 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 18/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204928 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^