Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013007178 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type wet prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2012-2013 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden in de opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis-Vlaanderen - Humanitaire diensten type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 14/08/2013 numac 2013014418 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013014437 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Muco type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de kredieturen voor syndicale vorming en externe syndicale activiteiten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2010 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van repartitie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2000 houdende oprichting van een "Fonds voor voortgezette vorming voor de werknemers van de Brusselse socioprofessionele inschakeling", vaststelling van zijn statuten en invoering van een recht op voortgezette vorming voor de werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013201816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering-A330-57 Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2013 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan PRIMA LNG NV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 jun type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering-A330-56 Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2013 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Total Gas & Power Belgium NV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklij type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013204544 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 juli 2013 wordt de vennootschap Uslugi Transportowe Kempka Roman vanaf 9 juli 2013 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's. Bij ministerie Bij ministerieel besluit van 9 juli 2013, dat in werking treedt op 9 juli 2013, wordt de aan de(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013204632 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 25 juni 2013, dat in werking treedt op 25 juni 2013, wordt de erkenning van de vennootschap D'Addamio Enrico als zonneboilerinstallateur verlengd. Bij ministerieel besluit van 25 juni 2013, dat in werking treedt op 25 juni 2013, wordt de venn(...)

decreet

type decreet prom. 21/06/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013204518 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013035698 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Sanitarist type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013035697 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Technicus verwarmingsinstallaties type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Chauffagist type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013035702 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Procesoperator drukken in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013035700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Productiemedewerker drukken in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013035701 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Productiemedewerker drukafwerking in de printmedia

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013018335 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013009346 bron federale overheidsdienst justitie Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité. - Wijziging Artikel 1. In artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2003, laatste wijziging gepubliceerd in het Belgisch S « Art. 8. Het ontwerp van de notulen wordt aan de aanwezige leden ten laatste binnen de tien werkda(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen in verband met de begrotingsfondsen, gezondheid, cultuur, audiovisuele sector, leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie, het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs, financiering van het universitair en niet universitair hoger onderwijs, schoolgebouwen, onderzoek en Etnic

document

type document prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013204725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van adjunct-administrateur-generaal voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (ANG13722) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013204724 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** sociaal inspecteurs De vergelijkende selectie van **** sociaal inspecteurs (niveau ****) voor de Rijksdienst voor **** (****13046) werd afgesloten op 6(...) Er zijn 4 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Benoemingen Door de koninklijke besluiten van 30 juli 2013 zijn de voorzitter en twee leden benoemd voor de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie om het man 1. Nederlandse taalrol De heer Luc Vanfleteren wordt benoemd tot lid. 2. Franse taalrol - (...) type document prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013014433 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Uitnodiging tot kandidaatstelling en formulier voor kandidaatstelling. - Veiling van de 800 MHz-vergunningen. - Instructies voor de kandidaten met betrekking tot het formulier voor kandidaatstelling Het Belgisch Instituut voor postdiensten en te Om tot de veiling toegelaten te worden, moeten de kandidaten onder andere aan de volgende vereisten(...) type document prom. -- pub. 14/08/2013 numac 2013018356 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Certificering van Interconnector De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft op 11 juli 2013 de eindbeslissing (B)130711-CDC-1236 over de aanvraag tot certificering van Interconnector (UK) Limited goedgekeur(...) De beslissing is beschikbaar op http://www.creg.info/ pdf/Beslissingen/B1236NL.pdf
^