Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013003255 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2013 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de oprichting van het Koninklijk Meteorologisch Instituut type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013007177 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2012-2013 van de 163ste promotie polytechniek en de 148ste promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013009370 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen. - Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013 is aan Mevr. GOFFIN, Marie-France, rijksambtenaar in de Klasse A3 met de titel van Adviseur-Directeur bij het Justitiehuis van Namen va Zij mag pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te vo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013009388 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2013, in werking tredend op 30 april 2013 's avonds, gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, is Mevr. Colot, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, op haar verzoek in r Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden. Bij koninklijk besluit van 24 juni 2(...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de mobiele-communicatiediensten aan boord van luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 1972 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Fonds 2e pijler PSC 102.01" genoemd en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de koopkracht in 2011 type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013021085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 juli 2013 wordt Mevr. Bernadette BIATOUR, geboren op 23 mei 1980, attachée bij het Federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van opdrachthouder met ingang van 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 19 juni 2013 wordt aan de heer Jaak FLORIDOR, eerste opdrachthouder bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 juli 2013 eervol ontslag uit zijn functies ver(...) De heer Jaak FLORIDOR wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. Bi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013021084 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Henri BOGAERT, commissaris bij het Plan, dat ten einde loopt op 30 april 2013 's Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau va(...) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013201337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het sociaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013201486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen voor 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013201655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en de coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013204547 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar De publicatie is al op 28 januari 2013 in het Belgisch Staatsblad verschenen, ed. 2. De sessie v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013204548 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier en van deskundige, administratief deskundige en assistent De publicatie is al op 28 januari 2013 in het Belgisch Staatsblad verschenen, ed. 2. De sessie (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.642.133 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013204429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector en tot uitvoering van de begrotingsdecreten betreffende de begrotingsjaren 2012 en 2013

erratum

type erratum prom. 17/06/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013003268 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-13/0019 : Gimv NV, Gimv-XL Partners Comm. VA, Adviesbeheer Gimv XL NV en SRIW / Lampiris SA. - Zaak die in aanmerking kan ko Op 26 juli 2013, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een conc(...)

erratum

type erratum prom. 04/10/2012 pub. 05/08/2013 numac 2013022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013204561 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaars (niveau B) voor het Fonds voor beroepsziekten (ANG13111) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst v(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? één(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 wordt Mevr. Angélique GERARD benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Frans taalkader, met ingang van 1 febr Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013 wordt Mevr. Cynthia KALDENBACH benoemd tot rijksambtena(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 wordt de heer Twité, Nicolas, geboren op 8 september 1977, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2013, met als titel attaché in de klasse A2, bij de Federale Overh Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 wordt de heer Thoreau, Marc-Marie, geboren op 27 februa(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013009389 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2013, bladzijde 40485, regel 8, lezen : « secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanlag te Bergen : 3 » in type vacante bettreking prom. -- pub. 05/08/2013 numac 2013009390 bron federale overheidsdienst justitie Officiële berichten. - Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Federale Bemiddelingscommissie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2013, akte nr. 2013/09372, bladzijde 47579, dient in de Franstalige tekst de zi
^