Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013003238 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Finan(...) type wet prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013003239 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Finan(...) type wet prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013009356 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 144ter, § 1, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag type wet prom. 12/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013055194 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Theuwkens, Jan Georges Theeuwkens, Jan Georges, geboren te Antwerpen op 5 juli 1960, ec Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de btw, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003177 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de deelneming, per abonnement verbonden aan een Europese domiciliëring, aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Lotto », « Euro Millions » en « Joker+ », en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen « Euro Millions » en « Joker+ » type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013003241 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013009355 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, met(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 4 juli 2013 wordt aan Mevr. Colette DEVILLERS, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 september 2013 eervol ontslag uit haar functies verleen Mevr. DEVILLERS wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 wordt de heer Hans-Christian KINT ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Pan type koninklijk besluit prom. 20/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013021087 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013022363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Ontslag op eigen verzoek Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013 wordt aan Mevr. Herlinde VANHOOYDOCNK, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 juli 2013, ontslag op eigen verzoek verleend. type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013203935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013203879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van slijtdelen voor landbouwmachines, gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Heure-Nalinnes en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 19/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie : tijdelijke opruststelling Bij ministerieel besluit d.d. 12 juli 2013 wordt de heer VANDIERENDONCK, William, tijdelijk op rust gesteld uit zijn ambt van commissaris van politi type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013000499 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie : aanwijzing Bij ministerieel besluit van 16 juli 2013 wordt de heer Christiaan RUTTENS aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013011370 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 17 juli 2013, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 b PR/002-0952-01 : PR/002-0952-01 : Di(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 24 juni 2013, in punt 5 van artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van d type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot hernieuwing en wijziging van de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde werden volgende artsen op de lijst ingeschreven van artsen-scheidsrechters type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013204220 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 13 juni 2013 wordt de VZW "Un Pass dans l'Impasse" vanaf 1 juli 2013 tot 30 juni 2017 erkend als referentiecentrum inzake geestelijke gezondheidszorg voor het specifieke initiatief "zelfmoo

decreet

type decreet prom. 04/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 04/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Christopher en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, en het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van de machtiging aan het « Institut technique supérieur Cardinal Mercier » om de opleidingseenheid « Bachelor : sociaalprofessionele inschakelingstage » in te richten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2013 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de uiterste datum voor de indiening van aanvragen om toekenning van een overeenkomst of een programma-overeenkomst aan de gaststructuren voor creatie op radio

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013031636 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen door de medisch-sociale inrichtingen en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad behoren type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013031637 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen door de ziekenhuis- en medisch-sociale inrichtingen en diensten die tot de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad behoren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/06/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013031639 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/628 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor welzijnszorg en gezondheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013035655 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204219 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid betreffende de diensten "Espaces-Rencontres"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013031606 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Circulaire over de toepassing van artikel 18, § 2 van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013018336 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA IMMO PANDA, die woonplaats kiest bij Mr. Steve CONVENTS, advocaat, met kantoor te 1740 Tern(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Pinocchio » te Brussel om van 1 augustus 2013 tot en met

protocol

type protocol prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013024254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg Gelet op de respectieve Overwegende de Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffe(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013031607 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij beslissing van 10/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd Etablissements Henrotte NV geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlij(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001227733. type registratie prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013031608 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij beslissing van 10/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd Etablissements Henrotte NV geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afv(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-C/001227713. type registratie prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013031612 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij beslissing van 09/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd Thomas & Piron NV geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke af(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001227692. type registratie prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013031613 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij beslissing van 09/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd Thomas & Piron Bâtiments NV geregistreerd als vervoerder van niet-geva(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001227671.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 juli 2013, dat in werking tr Bij het zelfde besluit, wordt de heer Berg, Christiaan, benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité van het Fonds voor arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juli 2013 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op haar verzoek aan Mevr. FERON, D., eervo Bij hetzelfde besluit wordt de heer WILMET, E., tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013009371 bron federale overheidsdienst justitie Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van federale bemiddelingscommissie. - Erratum De bekendmaking van oproep hierboven en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2013, 2e ed., pagina's 45532 en 45533 dient als nietig

document

type document prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013031522 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente van Etterbeek. - Overheidsopdrachten. - Vernietiging Bij besluit van 7 juni 2013 wordt vernietigd de beslissing van 29 april 2013 waarbij de gemeenteraad van Etterbeek de gunningwijze en het bestek goedkeurt betreffende de volledige ver type document prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013031521 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Overheidsopdrachten. - Goedkeuring Bij besluit van 10 juni 2013 wordt de beslissing van 29 april 2013 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel de gunningswijze en het bestek betreffende de opdracht, in 2 fasen, voor de restaur type document prom. -- pub. 24/07/2013 numac 2013204160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Luik Op 1 juli 2013 werd de heer Zevenne, André, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervange
^