Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische raad van 16 oktober 2012 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 28, § 8, van de nomenclatuur van(...) type wet prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013041307 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juli 2013 is samen Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,169 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 0(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013009327 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 juli 2013 zijn voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel : de heer Grosjean V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel; Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de he type koninklijk besluit prom. 20/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013014338 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Nevele en Aalter, teneinde de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge te realiseren type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013018311 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013018310 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 18/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013022350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de tegemoetkoming in de kosten van een behandeling met hadrontherapie type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013 wordt aan de heer WILLOCKX, Willem, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013 wordt aan de heer GEVERS, Willy, op het einde van de maand januari 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013 wordt aan de heer PLATTEAU, Gaëtan, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Charle type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013 wordt aan Mevr. LEQUEUX Jacqueline, op het einde van de maand oktober 2013, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013 wordt aan de heer VAN DE WEYER André, op het einde van de maand oktober 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013003227 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene Administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013012234 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen type ministerieel besluit prom. 17/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013018312 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van salmonella bij pluimvee type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013031555 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2011 tot verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Bij ministerieel besluit van 12 juni 2013 is de BVBA STASBEST, avenue des Moissons 30A, te 1360 Perwez, erkend geworden voor het afbreken en verwijderen van asbest tot 30 juni 2014.

arrest

type arrest prom. 06/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

decreet

type decreet prom. 04/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel in de Hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2013, worden beschermd als monument, wegens hun historische en esthetische waarde, de winkelpui, evenals, in het interieur, het ontvangstsalon in h Het goed is bekend ten kadaster te Brussel, 11e afdeling, sectie M., 3e blad, perceel nr. 744 k. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013031600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van het ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013031597 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 mei 2013, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het kasteel Jolymont en als landschap van zijn omgeving, gelegen i Het goed is bekend ten kadaster te Watermaal-Bosvoorde, afdeling 2, sectie E, blad 5, percelen nrs.(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013031598 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2013 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de notenboom gelegen Mignot Delstanchestraat 98, te Elsene, en te Ukkel, beken(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013035621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013203900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van Watering der Zeven Heerlijkheden type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013203901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van Watering de Zegge

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013204063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector Bij besluit van de Directeur-generaal v

erkenning

type erkenning prom. 05/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013018322 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte Aëronomie Artikel 1. De Wetenschappelijk Raad, hierna de Raad genoemd, vergadert op initiatief van de Voorzitter of op de gemotiveerde vraag van minsten Art. 2. De secretaris vervult zijn opdracht onder de verantwoordelijkheid van de Voorzitter, hij ve(...)

erratum

type erratum prom. 13/03/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013204107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013204127 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Veiligheidsassistent Coördinator (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG13083) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? get(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 4 juli 2013, wordt de heer Wouter PAS, eerste auditeur bij de Raad van State, tot Staatsraad benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 4 juli 2013, wordt Mevr. Kaat LEUS, deeltijds hoofddocent aan de faculteit « Recht en Criminologie » van de V.U.B. en advocaat aan de balies van ANTWERPEN en BRUSSEL, tot type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013014375 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 juni 2013 wordt de heer Eric RUMMENS vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginnemin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2013 wordt Mevr. SMEETS, Karen, geboren op 7 december 1985, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2013 met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse taalkader,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Mechelen ter vervanging van de heer Willem WILLOCKX De betrokken o De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Turnhout ter vervanging van de heer Willy GEVERS De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Gaëtan PLATTEAU De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van Mevr. Jacqueline LEQUEUX De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/07/2013 numac 2013203844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer André VAN DE WEYER De betrokken organi De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^