Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type wet prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013003204 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdrachten van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-ondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale B Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-onder(...) type wet prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013009259 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 is machtiging verleend aan ****. **** ****, Gala,(...) type wet prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013009286 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het mogelijk te maken dat een zaak nadat die aan de rechter is onttrokken, door het Hof van Cassatie wordt verwezen naar een rechtbank van een ander rechtsgebied type wet prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013009287 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen

programmawet

type programmawet prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies van het jaar 2012, ten gunste van de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 18/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de afwezigheden van het overheidspersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013007165 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 9513 van 1 mei 2013, worden benoemd tot Ridder in de Orde van **** **** met toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met bovenop Verguld Mevr. ****. Keen; De heer ****. de **** (Baron). Zilver De heer ****. **** ****. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013007169 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 9526 van 2 mei 2013 wordt kolonel ****. ****'hoest op 2 mei 2013 aangesteld in de graad van brigade-generaal om de functie uit te oefenen van adjunct-directeur van de militaire type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013007168 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Oud-strijders. - Gewapende weerstand Bij koninklijk besluit ****. 9516 van 1 mei 2013, wordt de Medaille van de Weerstand verleend aan de leden van de Gewapende Weerstand : **** gelijkgesteld Mevr. **** ****. De heer ****. **** ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013007167 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 9515 van 1 mei 2013 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen «*****» wordt aan de **** **** **** heren ****. ****, ****. **** ****, ****. de **** (Baron) en ****. ****. De Medaille van de ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013009224 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenningen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen welz Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013009307 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 juni 2013 : -is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbankbank van koophandel : te Charleroi van : - de heer Dermine L., wonende te La Bruyère, voor - de heer Gennaux F., wonende te Charleroi, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 10 juni 2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013009306 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2013 : -is de heer Dauw Ch., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk eretek - is de heer Leclef Ph., ereplaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Dinant, benoemd tot (...) type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013018293 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen van gifstoffen type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013018297 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2000 betreffende de veterinaire controles voor producten die uit derde landen worden ingevoerd type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 april 2013 wordt Mevr. Catherine Mertens, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2013, eervol ontsla Mevr. Catherine Mertens is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 2013, haar aanspraken op een rus(...) type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013 wordt aan de heer MICHEL Robert, op het einde van de maand april 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203530 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013 wordt aan de heer DANGEZ, Jacques, op het einde van de maand maart 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203586 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2013, wordt, op zijn verzoek, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Heyse, Steven, ambtenaar in de klasse A1 met de titel van attac type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013 wordt aan de heer VANEETVELD, Claude, op het einde van de maand maart 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013003201 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013003211 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013009308 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit 18 juni 2013, dat in werking treedt vanaf heden, zijn aangewezen, voor een periode van twee jaar, tot de functie van voorzitter van de lokale overlegstructuren voor het rechtsgebied van het hof van bero te Antwerpen : -de heer Holsters L., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen. t(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013009309 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 24 juni 2013, is het verzoek tot associatie van de heer Dogot B., notaris ter standplaats Celles, en van Mevr. Dewasme M.-S., kandidaat-notaris, om de associatie « Bernard DOGOT & Marie-Sylvie DEWASME » Mevr. Dewasme M.-S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Celles. Het beroep to(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013011317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestel. - Verbod tot het in de handel brengen Een ministerieel besluit van 20 juni 2013, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende h PR/002-0351-05 : Barbecue 3 branders op LPG GRILLD B99-3B Indien het hiervoor vermelde g(...) type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 56.905 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Villers-Saint-Amand, ter hoogte van de kilometerpaal 56.190 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 39 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Herne, ter hoogte van de kilometerpaal 33.036 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Halle - Aat, gelegen te Herne, ter hoogte van de kilometerpaal 29.808 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 2367/94 van 5 februari 1968 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Leuze-en-Hainaut, ter hoogte van de kilometerpaal 59.072 type ministerieel besluit prom. 20/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/1476/94 van 13 februari 1984 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen an de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Leuze-en-Hainaut, ter hoogte van de kilometerpaal 59.225 type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013018294 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage II van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 26/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013021072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

arrest

type arrest prom. 27/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031548 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031496 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Werkgelegenheid, binnen het bestuur van Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031503 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Bestuur en Plaatselijke Ontwikkeling van het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031502 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Lokale Financiën van het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031504 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031506 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Beliris, binnen het bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031508 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Projecten en Werken, binnen het bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031505 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Woonontwikkeling van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031507 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Programma, binnen het bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031511 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Beheer van de Middelen van het Secretariaat Generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031512 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Expertise, Monitoring en Controle van het Secretariaat Generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031509 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Strategie, Taxi's en Mobiliteitscentrum, binnen het bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031510 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Wegen, binnen het bestuur Uitrusting en Vervoer (Mobiel Brussel) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031513 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij de dienst Vertegenwoordiging en Transversale Projecten van het Secretariaat Generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2013/31513/pa]

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2012 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Aînés" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203833 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de tegemoetkomingsvoorwaarden van het Gewest in de huurprijs van de woningen die gehuurd of in beheer worden genomen door een sociaal vastgoedagentschap of een vereniging voor de bevordering van de huisvesting type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203832 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Gewest een tegemoetkoming verstrekt in de huurprijs van de woningen die gehuurd of in beheer worden genomen door een openbare huisvestingsmaatschappij

overeenkomst

type overeenkomst prom. 14/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013003200 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013003218 bron federale overheidsdienst financien Bericht van de federale regering wat de kapitalisatie-ICBE's zonder Europees paspoort betreft In het kader van de begrotingsmaatregelen goedgekeurd op 30 juni 2013 om 23 u. 30 m., (...) Dus zal een deel van de gerealiseerde meerwaarde door de wederverkoop van aandelen overeenkomen met(...)

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013003209 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, van haar vestigingen in het Vlaamse Gewest op donderdag 11 juli 2013 zullen gesloten blijven.

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 18 juni 2013 heeft H.E. Mevr. Mirjam BLAAK SOW de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Haar bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van buitengewoo H.E. werd in de automobiel van het Hof naar het Paleis gevoerd.

erratum

type erratum prom. 29/11/2012 pub. 01/07/2013 numac 2013031543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203872 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders De vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (ANG12640) werd afgesloten op 25 juni 2013. Hierbij is er 1 ge(...) type document prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203873 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés sociaal dialoog De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés sociaal dialoog (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG13032) werd afgesloten op 2(...) Er zijn 4 geslaagden. (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België . - Vacature (m/v) van Operationeel directeur. - Ontwikkeling en beheer van de hedendaagse verzamelingen. - Vacaturenummer S1155 1. Identificatiegegevens Functiebenaming : Operationeel directeur -Ontwik(...) Organisatie : Koninklijke Bibliotheek van België (KBB) 2. Functiecontext. De Koninklijke Bibl(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacatures van mandaatbetrekkingen « Directeur-Diensthoofd » bij Leefmilieu Brussel BIM - Oproep aan de kandidaten Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief s(...) Het gaat om de 8 volgende betrekkingen : - Directeur-Diensthoofd bij de Afdeling Vergunningen en(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te drag De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jacques DANGEZ. De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te drag De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/07/2013 numac 2013203874 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** voor de Regie der Gebouwen werd afgesloten op 10 juni 2013. Er zijn 11 geslaagden. (...)

document

type document prom. 28/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203666 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^