Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 juni 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/11/1808 pub. 14/06/2013 numac 2013000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van strafvordering, Voorafgaande Titel en Boek I. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie type wet prom. 30/06/1999 pub. 14/06/2013 numac 2013000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/01/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009162 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid type wet prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid type wet prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013009240 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 is machtiging verleend aan Mevr. **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 wordt met ingang van 1 juni 2013, Mevr. FRANCHET, Geneviève, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Ove Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013 wordt met ingang van 1 juni 2013, Mevr. CORNETTE, Pascal(...) type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijkomende aanstellingen in de graad van commissaris van politie van bepaalde personeelsleden van de algemene directie gerechtelijke politie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 06/04/2010 pub. 14/06/2013 numac 2013000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 wordt de heer André VANDENDRIESSCHE, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 1 juli 2013 in ruste gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 28 mei 2013 wordt de detachering van Mevr. Patricia DE SOMERE, Eerst Auditeur bij de Raad van State, naar het Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en N type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, dat in werking treedt op 1 december 2013, wordt aan de heer René VAN BEVER eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A5, met de titel van directeur-generaal. type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het strategisch comité van de NMBS Holding type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013024213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2012 type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013202984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013000356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen 2013 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones en de federale politie type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 3 juni 2013 wordt de heer Robert ANDERSEN, Eerste Voorzitter van de Raad van State, gemachtigd om als lid deel uit te maken van de Sanctiecommissie van de Nationale type ministerieel besluit prom. 04/06/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013011291 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het pilootproject Roma in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 12/04/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op het aansluitspoor, PAE de Courtil, gelegen te Gouvy type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/94025/123 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 37, 42 en 45 op de spoorlijn nr. 123 Edingen-Geraardsbergen type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting CUP, die de industriële installaties van Carrières Unies de Porphyre verbindt met de spoorlijn nr. 90, gelegen te Lessen, op een afstand van 224 meter van de ontsporingswissel nr. 13 ter hoogte van de kilometerpaal 52.700 type ministerieel besluit prom. 06/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting CUP, die de industriële installaties van Carrières Unies de Porphyre verbindt met de spoorlijn nr. 90, gelegen te Lessen, op een afstand van 100 meter van de ontsporingswissel nr. 13, ter hoogte van de kilometerpaal 52.700 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 60 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Meslin-L'Evêque, ter hoogte van de kilometerpaal 44.274 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 59 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Meslin-L'Evêque, ter hoogte van de kilometerpaal 43.684 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Meslin-L'Evêque, ter hoogte van de kilometerpaal 44.741 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Meslin-L'Evêque, ter hoogte van de kilometerpaal 45.470 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Isières, ter hoogte van de kilometerpaal 45.903 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 67 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 48.292 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 48.570 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 64 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Isières, ter hoogte van de kilometerpaal 46.418 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 50.305 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 49.438 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 72 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 49.986 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 50.800 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 75 op de spoorlijn nr. 287, baanvak Aat-Gellingen, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 51.050 type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013203582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 31 mei 2013 is aan de heer Yernaux, M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, federaal magistraat bij het federaal parket, delegatie gegeven bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlands De delegatie is gegeven voor een periode van twee jaar met ingang van 1 september 2013. Het bero(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013203370 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 30 april 2013 in zake het openbaar ministerie tegen D.T.W. M., met als burgerlijke partijen Y. D.L. en A.C., waarvan de expeditie ter griffie van het « Schendt artikel 324ter, § 1, Strafwetboek het gelijkheidsbeginsel verankerd in artikel 10 en(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013203373 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 april 2013 in zake Bertrand Antheunis tegen de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is inge « 1. Schendt artikel 5 van het decreet van 12 december 2003 (B.S. 23 januari 2004) houdende wijzigi(...)

decreet

type decreet prom. 10/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een procedure voor de erkenning van de kwaliteitsfitnesszalen type decreet prom. 23/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/06/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de regelgeving inzake studietoelagen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013035493 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie productiemedewerker Kunststofverwerking

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013203486 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie Cheques ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013203485 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 houdende aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C.

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013018280 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV GEORGES DHOLLANDER, die woonplaats kiest bij Mrs. Wi Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2013. Deze zaak is ingeschr(...)

document

type document prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013203560 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés bureau Transfert (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13089) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijs(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, ingaande op 1 juli 2013, wordt eervol ontslag uit zijn func(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013203569 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van de effectieve leden. - Ontslag en benoeming van plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 4 juni 2013, dat in werking treedt op 16 juni 2013 : - wordt aan de heer Marcel SAVOYE, eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van h(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013009243 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Tuchtraad. - Proces-verbaal van de loting van de leden advocaten en universiteitsprofessoren die het recht doceren, ingevolge de tweede oproep tot kandidaten, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuchtraad te hernieuwen Het manda Dit proces-verbaal stelt vast dat, bij gebrek aan kandidaten, in de Franstalige kamer, het eerste, (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013203536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** architecten De vergelijkende selectie van **** architecten (niveau ****) voor de Regie der **** (****13036) werd afgesloten op 5 juni 2013. Er zijn 3 ****(...)

document

type document prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013022286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie Orthopedisten - Verzekeringsinstellingen van 7 mei 2013 en Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 29, § 1, van de nomenclatuur van(...) type document prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013203379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 30 mei 2013, werd de heer PIGNEUR, Daniel, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magi type document prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013203380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 30 mei 2013, werd de heer MABILLE, Jacques, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend mag type document prom. -- pub. 14/06/2013 numac 2013203471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van beheer. - Te begeven mandaten Het mandaat van bepaalde leden van de Raad van beheer van het R.S.V.Z. verstrijkt op 8 augustus 2013. Het gaat om : - 15 mandaten die toekomen aan vertegenwoordigers van de zelfstandigen andere dan - 3 mandaten die toekomen aan vertegenwoordigers van de landbouwers; - 2 mandaten die toekomen a(...)
^