Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013009198 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 14/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013041305 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand mei 2013 is sameng Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,070 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 0(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013003128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win For Life 10 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013007115 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie en de sociale promotie naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013007116 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1991 tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de karakteriële hoedanigheden van de kandidaten van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 09/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013007121 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier type koninklijk besluit prom. 14/02/2011 pub. 21/05/2013 numac 2013007122 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 betreffende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013007119 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair **** Bij koninklijk besluit ****. 9360, van 19 februari 2013, wordt het Militair **** van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan meester-chef ****. Delf type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013201309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vak-organisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de binnenvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013202606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt aan Mevr. FLAHAUT, Maryvonne, op het einde van de maand februari 2013, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013202608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt aan de heer LAGA, Albert, op het einde van de maand maart 2013, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013203020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013203017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013007120 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie. - Individuele vergunning Domeinconcessie. - EB-2002-0006ter-A Bij ministerieel besluit van 6 mei 2013 wordt de domeinconcessie, toegekend door het ministerieel besluit EB-2002-0006-A van 27 juni 2003 type ministerieel besluit prom. 16/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013022266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 25/03/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van andere personeelsleden belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra type ministerieel besluit prom. 02/06/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Besluit tot aanwijzing van verpleegkundige regulatoren in de 112-centra type ministerieel besluit prom. 08/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013024175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ondervoorzitster van de paritaire commissie bedoeld in artikel 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen type ministerieel besluit prom. 13/02/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013202955 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanstelling en de vergoeding van het Regieteam voor de begeleiding van stadsvernieuwingsprojecten type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013203019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013203018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen opgericht in de schoot van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen belast met het uitvoerbaar verklaren van de kohieren

beschikking

type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031354 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, en gewijzigd door het Protocol gedaan te Brussel op 10 september 2009; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988; 3° de briefwisseling van 9 februari en van 11 april 2011 type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005, gewijzigd door het Protocol gedaan te Brussel op 14 juli 2009; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005; 3° de briefwisseling van 9 februari en van 12 april 2011 type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031359 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de contractuele personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031360 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor Normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 30-1-1+A3 Huishoudelijke gaskooktoestellen - Deel 1-1 : Veiligheid - Algemeen (5e uitgave(...)

document

type document prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013011244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0011 : Comm. VA De Hazelaar/Comm. V Majani/NV Groep De Brauwer. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigd Op 13 mei 2013, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een conce(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Klimaatcommissie Vervanging van een vertegenwoordiger van de Federale Regering Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het o Gelet op het besluit van de Ministerraad van 20 april 2012 tot aanduiding van zijn leden voor de Na(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 30 april 2013 wordt de heer Grégory DELANNAY, bestuurlijk attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013007090 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 9347, van 11 februari 2013, worden de hierna vermelde lagere officieren van het reservekader benoemd op 28 **** **** In de graad van kapitein-commandant, kapitein ****. ****, in het korps van de genie. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013007118 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9359, van 19 februari 2013, wordt Mevr. Nadine Fraselle, doctor in de sociologie, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van 1 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013007117 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9358, van 19 februari 2013, wordt de heer Pascal Druyts, doctor in de ingenieur wetenschappen, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013202584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 is de heer LEYSEN, Guy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN RAEMDONCK, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013202612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 is Mevr. SCHAERLAEKENS, Karin, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer V type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013202791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013 is de heer VAN HAVERMAET, Patrick, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer VOC type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013202789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013 is Mevr. DE GROOTE, Peggy, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer VANGERVEN,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013031257 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** **** van kandidaten **** **** stelt een **** samen voor betrekkingen van niveau **** (klerk). De geldigheidsduur van deze **** is bepaald op drie jaar. ****(...) De kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten voldoen aan de volgende **** : -(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013202605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. Maryvonne Flahaut De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013202607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Albert Laga De betrokken organi De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013020028 bron senaat Benoeming van twee werkende leden, van twee plaatsvervangende voorzitters en van vier plaatsvervangende leden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Tijdens zijn plenaire vergadering van 2 mei 2013(...) De heer Gérald Vande Walle, sociaal inspecteur, werd verkozen verklaard tot Franstalig werkend lid.(...) type document prom. -- pub. 21/05/2013 numac 2013020030 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Donderdag 23 mei 2013, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken Voorzitter : Mevr(...) - Interpellatie van Mevr. Zakia Khattabi (F) tot de heer Rudi Vervoort, Minister-President van de B(...) type document prom. 25/04/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013202682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
^