Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregel betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Kinesitherapie van 8 maart 2013 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 7 van de nomenclatuur van de geneesku(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012200304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de kaderovereenkomst voor de jaren 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012205745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het sectoraal systeem van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012206088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot toekenning van een eindejaarspremie voor het jaar 2010 en de volgende jaren (1) type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012206352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012206992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2010 type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012206990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2012-2013 type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012206991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de vorming in 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 23/04/2013 numac 2013000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013003123 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, wordt Mevr. M. Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, benoemd tot beheerder van de Koninklijke Schenking. Z type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013014100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013014101 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant le(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013014112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een aandeelhoudersovereenkomst krachtens artikel 304 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013 wordt de heer Patrick Nijs ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-generaal van België in de Volksrepubliek China en Mongolië, met standplaats Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een vervroegd rustpensioen vanaf 1 mei 2013 en gemachtig(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Ontheffing functies en oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 19 februari 2013 wordt de heer Alain Gallez ontheven uit zijn functie van Secretaris voor Internationale Samenwer Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen vanaf 1 december 2013. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Vervroegde oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 21 maart 2013 wordt de heer Tim DIELTIENS, benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché, definitief vervroegd op pensioen gesteld wegens medische redenen met ingang van 1 januari 2013. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013200063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het koetswerk type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013200061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde oudere werknemers in geval van ontslag (1) type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013200015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van ecocheques aan de werknemers voor het jaar 2010 (1) type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013200018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een aanvulling op de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013200124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de metaalhandel type koninklijk besluit prom. 10/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013202087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013202452 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2013, is de heer Lipszyc, S., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, aangewezen tot het mandaat van Hij is tevens opnieuw vast aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013011188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 16/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Indiensthouding na de leeftijfsgrens Bij ministerieel besluit van 5 februari 2013 wordt de heer Hubert Botti, ambtenaar van de derde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière, in dienst gehouden na de leeftijsgrens Oppensioenstelling - Verandering datum besluit Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013(...) type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013024127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2009 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013202337 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 2 april 2013 wordt de door de kerkfabriek van de HH. Petrus-en-Pauluskerk te Waasten, gemeente Komen-Waasten, bij beraadslaging van diens raad van 9 mei 2012, aangevraagde toel

arrest

type arrest prom. 26/03/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013022198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan - boekjaar 2013 - van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013202306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 29 maart 2013 werd de heer Roger VAN WAES, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013035346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013035390 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 maart 2012 wordt de heer VAN PETEGEM Etienne, 1e attache-expert van hoog niveau bij het Bestuur Uitrusting en Vervoer /Directie Beheer en Onderhoud van de (...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2012 wordt de heer DEVILL(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Evere Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 word goedgekeurd : de afschaffing van het Algemeen bouwreglement van de gemeente Evere goed de afschaffing van het Gemeentelijke reglement van Evere op de plaatsing van de paraboolantennes de(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijzigingen Bij besluit van 3 december 2012, wordt het enig artikel van het besluit van 26 januari 2012 tot vernieuwing van de erkenning als bevei « Enig artikel. De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1359 04 aan d(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013014103 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013031171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 6 september 2011, wordt MIUCCIO, BENEDETTO, gedomicilieerd rue Champs des Oiseaux, te 6224 Wanfercée-Baulet, erkend als Certi De erkenning draagt het nummer CREPP-1042513. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013031180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 24 januari 2012, wordt MAZZANTI Alexandra, gedomicilieerd rue de l'Arbre St. Roch 40, te 4680 OUPEYE, erkend als Certificateu De erkenning draagt het nummer CREPP-1107135 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van he(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013031192 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 6 september 2012, wordt DUSSART, Christophe, gedomicilieerd rue Jonet 52, te 6000 CHARLEROI, erkend als Certificateur wooneen De erkenning draagt het nummer CREPP-001138586. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013031190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 28 augustus 2012, wordt ALBERT, Dorothée, gedomicilieerd Tombergplein 4, bus 4, te 1200 BRUSSEL erkend als Certificateur woon De erkenning draagt het nummer CREPP-001135097. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013031191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 29 augustus 2012, wordt CERVELIN, Olivier, gedomicilieerd clos Trou du Renard 8, te 1380 LASNE, erkend als Certificateur woon De erkenning draagt het nummer CREPP-001136785. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van(...) type erkenning prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013031215 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 28 februari 2012, wordt LAACHIRI Mohamed, gedomicilieerd Haachtsesteenweg 76, bus 1, te 1210 BRUSSEL erkend als Certificateur De erkenning draagt het nummer CREPP-001113097 Bij beslissing van de leidende ambtenaar van (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013003127 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft Deze overdracht werd in Frankrijk toegestaan door l'Autorité de Contrôle prudentiel op 14 november (...) type mededeling prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013003124 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heef Deze overdracht werd in het Verenigd Koninklijk door de High Court of Justice toegestaan op 3 april(...) type mededeling prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013003126 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft Deze overdracht werd in Frankrijk door de Franse toezichthouder, l'Autorité de Contrôle prudentiel,(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 17 april 2013 hebben H.E. Mevr. Elena BARLETTA de NOTTEBOHM, de heer Khishigdelger DAVAADORJ, de heer Morgan Adokwei BROWN, de heer Rami MORTADA en de heer Amadou DIOP de eer gehad aan de Koning, in officiële H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. 20/03/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013018203 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013009153 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013, wordt Mijnheer FERREIRA MARUM Pedro, attaché, geboren te Elsene op 5 oktober 1967, bevorderd door verhoging naar de hogere Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt de heer Markus MAES met ingang van 1 februari 2013 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van a Bij koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt de heer Joost DEPAEPE met ingang van 1 februari 2(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2013 numac 2013022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, dat uitwerking heeft Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. LEBBE, Caroline, benoemd tot werkend lid bij genoemde raad, als v(...)
^