Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 april 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 10/04/2013 numac 2012206981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verbindingsofficieren type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003 tot bepaling van de bijdragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de lonen voor de werknemers van het garagepersoneel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van goederenbehandeling voor rekening van derden, en tot vaststelling van de patronale bijdrage voor maaltijdcheque en ecocheque type koninklijk besluit prom. 13/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013012103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 7 maart 2013 wordt de aanstelling van de heer Frans VAN ROMPUY als directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer wordt een periode van 6 maanden, gaande van 1 februari 2013 t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 10/04/2013 numac 2013029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie van La Louvière beheert type ministerieel besluit prom. 19/02/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 12/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdorganisaties bedoeld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 19/02/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 mei 2011 tot aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/11/2011 pub. 10/04/2013 numac 2013029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Courcelles type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenning. - Hogescholen Bij ministerieel besluit van 19 maart 2013, wordt vanaf 21 juni 2012 de erkenning van een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester-assistent voor de toe te kennen cursus « vreemde taal

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013201902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluit betreffende de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Bij besluit van de directeur-generaa type arrest prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013201903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluit betreffende de leden van het Paritair Comité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Bij besluit van de directeur-generaal v

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013202055 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 februari 2013 in zake Jean-Marie Wellin tegen de nv « Belfius », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 maart 2013, heeft h « Schendt artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat ' al hetgeen beta(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor het mondeling en immaterieel patrimonium type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/02/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013035282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de gewestelijk ontvangers, het zeewezen en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013035296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013202143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke Openbare Bestuursschool

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013201998 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 februari 2013 in zake Dietmar Duchâteau tegen Olivier Domb en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 maart 2013, h « Schendt artikel 4, § 1, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in (...) type bericht prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013202160 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 maart 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 maart 2013, is beroep tot vernie Die zaak is ingeschreven onder nummer 5616 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. D(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013202238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen intellectuele eigendom (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13048) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013202240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige procedurebeheerders octrooien en certificaten (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13014) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die é(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Statistiek en Economische Informatie Bevolkingcijfers de jure, per gemeente, op 1 januari 2012 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/04/2013 numac 2013202217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2) voor de **** **** (****12237) werd afgesloten op 15 maart 2013. Er zijn 10 ****(...)
^