Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013009122 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te **** op 15 ****(...) Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013009121 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, (...) type wet prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013009124 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23 van de bijlagen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013002013 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsadviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013009128 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 7 maart 2013, dat in werking treedt op 1 april 2013, wordt aan de heer Maurits DE CLIPPEL eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201661 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2012 houdende aanwijzing van vier ministers in de Samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201662 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201664 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201678 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2012 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013201808 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 maart 2013, die in werking treden op de dag van de eedaflegging welke niet kan gebeuren vóór de dag als bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming - is Mevr. Boone, R., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in de Franstal(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013009129 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 19/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2011 tot benoeming van een commissaris bij Belgocontrol type ministerieel besluit prom. 14/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013021020 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035266 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 8 en 18 van het ministerieel besluit van 27 mei 2011 tot vaststelling van productievoorschriften betreffende de biologische productie type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013201810 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 15 maart 2013 zijn aangewezen, voor de duur van één jaar vanaf 11 maart 2013, in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen van Brussel-Hoofdstad : - als effectief lid : - als plaatsvervangend lid : de heer Grooters, N.; - is de aanwijzing in hoedanigheid van lid k(...)

beschikking

type beschikking prom. 15/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013031158 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 type beschikking prom. 15/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013031159 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035267 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013035279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het aantal te verkiezen Vlaamse volksvertegenwoordigers per kieskring type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Facilitair Management", wat betreft de mogelijkheid voor de overheden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om toe te treden tot raamovereenkomsten die gesloten zijn door het agentschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201703 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de benaming "Plate de Florenville" als beschermde geografische aanduiding

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013002009 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 23289

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013201553 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2013, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5585 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013201824 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers veiligheid en milieu (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13043) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 17/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013024093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd LES ENTREPRISES MELIN N.V. geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het numm(...)

document

type document prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013031148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende steden en gemeenten Brussel. - Goedkeuring Bij besluit van 20 februari 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 17 december 2012 waarbij de gemeenteraad van de stad BRUSSEL beslist de personeelsformatie van het Departeme Elsene. - Goedkeuring Bij besluit van 20 februari 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 2(...)

erratum

type erratum prom. 11/02/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013201755 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de kamers van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiezone LERMES Benoeming in de graad van hoofdcommissaris van politie Bij koninklijk besluit d.d. 5 maart 2013 wordt de heer Frédéric DE CORTE benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met terugwerkende kracht vanaf 28 oktober type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013011148 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 wordt Mevr. Phan Thi Ngoc Thuy tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integrati Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 wordt de heer Levia-Ovalle Fabrizio tot rijksambten(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Dinant, Jean-François, benoemd bij voornoemde raad, in de hoed(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013201751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013009135 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt GEEN bijkomende proef georganiseerd : - Attaché Personeel & Organisatie in het rechtsgebied van het hof van beroep te - Attaché Personeel & Organisatie in het rechtsgebied van het hof van beroep te **** : 2; - (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013009133 bron federale overheidsdienst justitie **** Orde Uitslag van de **** vergelijkende selectie voor werving van attaché **** &0**** voor de hoven en rechtbanken . Er zijn 3 laureaten. Rangschikking van de laureaten : 1. **** ****, ****. 2. ****, ****(...) 3. ****, ****. type aanwerving prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013009134 bron federale overheidsdienst justitie **** Orde Uitslag van de **** vergelijkende selectie voor werving van attaché **** & **** voor de hoven en rechtbanken . Er zijn 2 laureaten. Rangschikking van de laureaten : 1. ****, ****. 2. ****(...)

document

type document prom. -- pub. 22/03/2013 numac 2013201813 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 5 februari 2013, heeft Mevr. Van de Putte, A., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van dr
^