Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen type wet prom. 01/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat, en de Gewesten en de GHemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013003081 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis, § 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel worden de v 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van « Adviseur business process management - coör(...) type koninklijk besluit prom. 12/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013201063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Itter en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013201760 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2013 : - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk van de heer Dejonghe, H., wonende te Staden, vernieuwd voor een termijn va - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verv(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de verbindingsbocht bundel Pelikaan - spoorlijn nr. 202B, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 146 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 202B, baanvak Y. Pelikaan - bundel Ramskapelle, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 1.339 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 202B, baanvak Y. Pelikaan - bundel Ramskapelle, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 393 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12c op de spoorlijn nr. 202B, baanvak Y. Pelikaan - bundel Ramskapelle, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 2.731 type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 202B, baanvak Y. Pelikaan - bundel Ramskapelle, gelegen in het havengebied van Zeebrugge, ter hoogte van de kilometerpaal 2.382 type ministerieel besluit prom. 11/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/01964/15/68 van 30 augustus 2012 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privéoverweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 15 Antwerpen - Mol, gelegen te Herentals ter hoogte van de kilometerpaal 34.935 type ministerieel besluit prom. 20/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 20/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 20/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 20/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 20/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 01/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013024076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan het Instituut voor Permanente Vorming type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 22 februari 2013 werd de NV HYDRO CLEANING INTERNATIONAL erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 3 jaar. De erkenning type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 22 februari 2013 werd de NV HYDRO CLEANING INTERNATIONAL erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 5 jaar. De erkenning draa type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 22 februari 2013 werd de NV HYDRO CLEANING INTERNATIONAL erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 werd de NV SITA WALLONIE erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 5 jaar. De erkenning draagt het nummer P type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 werd de NV SITA WALLONIE erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 10 jaar. De erkenning draagt het num type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 werd de NV SITA WALLONIE erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erkenning d

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013201627 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 14 februari 2013 in zake A.S. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 februari 2013, heeft het Hof van Beroep te L « Schendt artikel 233 van het Sociaal Strafwetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het personen zou(...)

decreet

type decreet prom. 07/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013201756 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, wat betreft de "Espaces-Rencontres" (1)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013201761 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik Bij beschikking van 28 februari 2023 werd de heer Wettinck, Ch., erevrederechter van het kanton Grâce-Hollogne, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/12/2012 pub. 21/03/2013 numac 2013035229 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013003082 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. type bericht prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013201447 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 februari 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 februari 2013, is beroep to b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 februari 2013 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013201564 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2013, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5594 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 22 februari 2013, werd de onderneming TRACTEBEL ENGINEERING NV erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de datum van de onde De erkenning draagt het nummer AGREPS 022. type erkenning prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 22 februari 2013, werd de onderneming GRONTMIJ BELGIUM NV erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de datum van de onderteke De erkenning draagt het nummer AGREPS 026. type erkenning prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 22/02/2013 werd de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige van de BV TELECOM FURBISHED SERVICES geweigerd. type erkenning prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 5 maart 2013, werd de BVBA SANECO erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

erratum

type erratum prom. 25/10/2012 pub. 21/03/2013 numac 2013029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 2006 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd en tot vaststelling van de minimale uurregelingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 maart, dat in werking treedt de da Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. BORRE, Ingrid, benoemd bij voornoemde raad, in de hoedanigheid v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2013 numac 2013031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacatures van de betrekkingen van directeur-generaal en van adjunct-directeur-generaal bij Leefmilieu Brussel BIM. - Oproep aan de kandidaten Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het De duur van het mandaat bedraagt vijf jaar. De mandaathouder wordt geëvalueerd tijdens de uitoefeni(...)
^