Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 maart 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 06/03/2013 numac 2012207035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken type koninklijk besluit prom. 18/01/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013003034 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1990 houdende uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 3 juni 2007 tot wijziging van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013009100 bron federale overheidsdienst justitie Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 11 december 2012 wordt Isabel VERKERK benoemd tot rijksambtenaar in de k(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 januari 2013 wordt aan de heer Maurice Charles, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, met ingang van 1 april 2013 eervol ontslag uit zijn funct De heer Charles wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011109 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de overdracht naar het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers van het bedrag in het koninklijk besluit van 20 december 2012 over de gedeeltelijke verdeling betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten en andere uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming van het vierde trimester van 2012, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011110 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de overdracht naar het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers van het bedrag in het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 over de gedeeltelijke verdeling betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het derde trimester van 2012, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 05/03/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013021019 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag type koninklijk besluit prom. 21/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 houdende toekenning van een toelage aan de representatieve patiëntenverenigingen type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013200435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2012 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013200609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van vervaardiging van cabines voor machines van burgerlijke bouwkunde en landbouwmachines, gelegen op het grondgebied van Sombreffe en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013200703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013200704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de warenhuizen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 20/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013200610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van productie van tegels voor de verhoogde vloeren voor de bedrijfskantoorgebouwen, gelegen op het grondgebied van Froyennes en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Iran, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 2012 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Syrië, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Somalië, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Iran, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 22/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Syrië, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013018107 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 18 februari 2013 wordt met ingang van 1 april 2013, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer DESMEDT, Albert, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf type ministerieel besluit prom. 05/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013201136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013201220 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 4 februari 2013 wordt de aan de heer Olivier Chenu toegekende erkenning voor de uitwerking en de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 8 februari 2013 voor een termijn v Bij ministerieel besluit van 4 februari 2013 wordt de aan de BVBA "Bruyère et Bruyère"(...)

decreet

type decreet prom. 24/01/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, ondertekend in Kleinmond op 11 september 2009 type decreet prom. 24/01/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 2009, alsook de briefwisseling van 30 mei 2011 en 11 juli 2011 type decreet prom. 24/01/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie en de Slotakte, gedaan te Brussel op 9 december 2011 type decreet prom. 13/12/2012 pub. 06/03/2013 numac 2013200768 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 13/12/2012 pub. 06/03/2013 numac 2013200769 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 8 december 2011 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Oproep tot kandidaturen Dames en heren Burgemeesters, Dames en heren Schepenen, In het licht v Ter herinnering, deze ordonnantie beoogt : - via contracten met de gemeenten een gunstig klimaat(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013201277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de verenigingen voor de bevordering van de huisvesting met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructureringswerken in onbewoonde woningen die ze beheren of verhuren type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013201276 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de uitvoering van renovatie- en herstructureringswerken in onroerende goederen die ze beheren of verhuren

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013201210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Erkenningen Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch De heer BEELEN, Zjef, wonende te 3520 ZONHOVEN, Hortweidenweg 67, wordt erkend als deskundige b(...) type erkenning prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013201209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Erkenningen Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche De heer BERBIERS, Christophe, wonende te 4682 HOUTAIN-SAINT-SIMEON, rue du Vicinal 78, wordt er(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013201275 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan BASTENAKEN. - Bij besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 wordt het ontwerp van herziening van het gewestplan Bastenaken voorlopig aangenomen met het oog op de opneming (...) - van een industriële bedrijfsruimte; - van een gemengde bedrijfsruimte; - van een woongebied(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013003055 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Autoriteit voor financiële diensten en markten Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Fi(...) De onderneming zal haar activiteiten in België uitoefenen via haar bijkantoor, gevestigd te L2015 L(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 11 februari 2013 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 28 januari 2013 heeft de heer **** **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 7 januari 2013 heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te Namen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Namen. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 29 januari 2013 heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie ****.

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013020012 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 8 maart 2013, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie : - Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring (...) - Rapporteur : Mevr. Olivier P'Tito. - Bespreking. - Ontwerp van ordonantie houdende instemmi(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013020013 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 8 maart 2013, na afloop van punt 3 van de agenda van het Parlement 1. Mondelingen vraag : (*) Mondelinge vraag (nr. 79) van d(...) 2. Dringende vragen (**). ________ (*) Schriftelijke vraag waarop nog niet werd geantwoord.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013043002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices février 2013 Moyen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/03/2013 numac 2013201406 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 is de benoeming van Mevr. Collette, S., tot de functie van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het ho Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2013 : - is de aanwijzing van de heer Nys, Ch., subs(...)
^