Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013009018 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2012 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te **** (...) ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, ****(...) type wet prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013009025 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 januari 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2012012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vormingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap en gesubsidieerd door de "Dienstelle für Personen mit Behinderung" type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 10 januari 2013 wordt het mandaat van de heer Roland Dantine, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey, type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 6 januari 2013 wordt het mandaat van de heer Michel GOFFARD, als korpschef van de lokale politie van de politiezone AUBEL/BAELEN/HERVE/LIMBOURG type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013007002 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 9134 van 5 november 2012, wordt luitenant van het vliegwezen G. Charpentier definitief op pensioen gesteld op 1 oktober 2012. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013007003 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 9135 van 5 november 2012 : In de categorie van de beroepsofficieren wordt onderluitenant vlieger P. Picrit, met zijn graad en zijn anciënniteit, van ambts Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na onderluitenant van het vliegwezen W. Van Den Bos(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013007004 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 9136 van 5 november 2012 : **** luitenant-generaal ****. ****, op 21 december 2012 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal vorming. **** **** **** ministerieel besluit ****. 91978 van 5 november 2012 : **** luitenant-generaal ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013007008 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Anciënniteitstoeslag Bij koninklijk besluit nr. 9140 van 10 november 2012, wordt aan de heer S. Horvat op 1 april 2010 een anciënniteitstoeslag verleend die gelijk is aan twee driejaarlijkse verhogingen in de type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013007010 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 9142 van 10 november 2012, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor van het korps van de logistiek S. Vandamme. Dit besluit hee type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013009027 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 19/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 12, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013022016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2012206843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2012207553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 14/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013003003 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.085 type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 48, baanvak Raeren - Duitse grens, gelegen te Raeren, ter hoogte van de kilometerpaal 18.338 type ministerieel besluit prom. 11/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 63 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Antwerpen - Mol, gelegen te Herentals, ter hoogte van de kilometerpaal 34.375 type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2010 betreffende de samenstelling van de direcieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013200432 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 11 januari 2013 : Is de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen hernieuwd : - voor de provincie Waals-Brabant, van de heer de Frésart, M., als effec - voor de provincie Henegouwen, van de heer Jonckheere, J.-B., als effectief lid, voor een termijn (...)

decreet

type decreet prom. 10/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013200157 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het programmadecreet van 29 juni 1998 om een tijdelijke maatregel voor het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap in te voeren type decreet prom. 21/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013035061 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, de notulen en de verklaringen, ondertekend in Brussel op 2 maart 2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013035058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet Financiën en Begroting ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/06/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 12/09/2012 wordt het ministerieel besluit Bij besluit van 13 september 2012, worden de vergunning voor het exploiteren van een bewakingso(...) type vergunning prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 29/08/2012 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsond De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 25/07/2012, wordt de vergunning voor het ex Bij ministerieel besluit van 13/09/2012 wordt de vergunning van de BVBA VIGILANCE GUARDING SECU(...) type vergunning prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 27 juli 2012 wordt het besluit van 3 november 2011 tot v De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 25/07/2012 wordt de vergunning voor het exploiteren va De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...)

document

type document prom. 06/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2012207443 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende organisatie van de dienst met afzonderlijk beheer "Service en Logistiek in het Gemeenschapsonderwijs"

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de Beheerscommissie van de rechtspersoon Onderhavig huishoudelijk reglement wordt toegepast conform de bepalingen van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 14 oktober 1987 waarbij de rechtspersoonlijkheid a(...) Artikel 1. Samenstelling van de Commissie Overeenkomstig art. 3 van het KB 14.10.87 omvat de Beh(...)

document

type document prom. 20/11/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013200159 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot erkenning van het opleidingsprogramma onderhoudstechnicus voor elektrische huishoudapparaten type document prom. 20/11/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013200160 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van opleidingen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013007001 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 9133 van 5 november 2012 wordt luitenant in het reservekader E. Hecq, benoemd in de graad van kapitein i type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013007007 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de basisgraad van een kandidaat-aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 9139 van 5 november 2012, wordt de kandidaat-aanvullingsofficier, A. Languillier, op 27 september 2012 benoemd in de graad van onde

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013018046 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het ambt van federaal ombudsman/-vrouw Gelet op het verstrijken van het mandaat van de ombudsmannen gaat de Kamer van volksvertegenwoordigers, met toepassing van artikel 3, eerste lid, van de wet van 22 maart 1995 tot Taakomschrijving De ombudsmannen hebben tot taak : 1. klachten te onderzoeken over de werking(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013200433 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013200399 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** scheikundig **** **** vergelijkende selectie van **** scheikundig **** (niveau ****2) voor de **** **** (****12151) werd afgesloten op 8 januari 2013.(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013018053 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) CREG De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas heeft op 6 december 2012 de eindbeslissing (B)121206-CDC-1178 over de aanvraag tot certificering van de N.V. Elia System Operator goedgekeurd. De beslissing is beschi(...) type document prom. 10/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de ggz voor kinderen en jongeren type document prom. -- pub. 24/01/2013 numac 2013200431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Brussel Op 26 december 2012 werd de heer Steens, Joseph, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het am
^