Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector. - Duitse vertaling type wet prom. 04/01/1960 pub. 18/01/2013 numac 2012000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot interpretatie van artikel 918 van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 11/05/1866 pub. 18/01/2013 numac 2012000745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toelating aan de vrederechters de handtekening van notarissen en ambtenaren van de burgerlijke stand van hun kantons te legaliseren. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013009003 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 december 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****-**** ****, geboren te **** op 1(...) Bij koninklijk besluit van 19 december 2012 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013009010 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 27 december 2012 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, (...) Bij koninklijk besluit van 27 december 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013055127 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** en **** de ****, **** **** **** ****, **** ****, née **** ***** **** ** ***** ****, Avant de **** **** la **** de ****'**** **** ****, de ****'**** et des ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007320 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 9118 van 14 oktober 2012, wordt geneesheer-commandant H. Van Schoor op pensioen gesteld op 1 oktober 2012 in toepassing van de samengeorde type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007322 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9119 van 14 oktober 2012 wordt aan de heer F. Debruyne, op 1 januari 2013 eervol ontslag uit zijn ambt van burgerlijk leraar aan de Koninklijke School voor onderoffic Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007323 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van **** **** koninklijk besluit ****. 9120 van 14 oktober 2012, wordt kapitein ****. **** op haar aanvraag, met haar graad en haar anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de genie van de landmacht naar **** verdere bevordering wordt zij na kapitein ****. **** **** gerangschikt. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007326 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 9125 van 18 oktober 2012, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. Rappe, op 1 augustus 2012 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007329 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9127 van 18 oktober 2012, wordt Mevr. Cécile Delfosse, stagedoend attaché, op eigen verzoek uit haar betrekking ontslagen, op datum van 13 oktober 2012. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007328 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale **** Bij koninklijk besluit ****. 9130 van 24 oktober 2012, worden majoor van het vliegwezen ****. **** en majoor ****. **** benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** voor de uit Zij nemen hun rang in de Orde in op de datum van vandaag. (...) type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2012009511 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de blijfpremie type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012, 2) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011 betreffende het nationaal akkoord 2011-2012, 3) de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de 2e wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011 betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2012014561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een tweede pensioenpijler type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor de ADR-opleiding van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen aan 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Intersectoraal Sociaal Fonds BICO " (1) type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumkunstensector van de Vlaamse Gemeenschap en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012206459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013009012 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 320.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013009017 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, in werking tredend op 30 april 2013 's avonds, is de heer Latour, J.-J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokk Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, uitwerking hebbend met ingang van 1 april 2012, is a(...) type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2013018022 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende benoemingen van de leden van de Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013015006 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2012 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de tweede adminis Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2012 worden de ambtenaren van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de tweede adminis Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 worden de ambtenaren van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière op datum van 1 oktober 2010 : de heren J Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2012 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de derde adminis Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013015007 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2012 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de derde adminis Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013015008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 worden de ambtenaren van wie de namen volgen bevorderd tot de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière op datum van 1 oktober 2010 : de heren Johan GR Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013022009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013200279 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 januari 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is Mevr. Saelaert, C., ondervoorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van - is de heer Dillenbourg, D., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-en-Fam(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007319 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag **** ministerieel besluit ****. 91983 van 9 november 2012, wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. ****, op 12 december 2012, ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie ****-**** type ministerieel besluit prom. 10/01/2013 pub. 18/01/2013 numac 2012014562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013011031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 10 januari 2013 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan ArcelorMittal Energy , overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit v(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012206691 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2012 van 14 november 2012 Rolnummer 5477 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 19 juli 2012 tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, en de rechters-v(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012206693 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2012 van 14 november 2012 Rolnummer 5292 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 53 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012206692 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2012 van 14 november 2012 Rolnummer 5313 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van de wet van 28 juli 2011 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het ja Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012206734 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2012 van 18 oktober 2012 Rolnummer 5232 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, gesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012206808 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2012 van 18 oktober 2012 Rolnummer 5294 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 36 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. Het Grondwet samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerma(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012206915 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2012 van 25 oktober 2012 Rolnummer 5456 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2.4.6, § 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012207279 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 139/2012 van 14 november 2012 Rolnummer 5260 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 2.6.2, § 2, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening , gesteld door de R(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012207280 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 140/2012 van 14 november 2012 Rolnummer : 5279 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 17 van afdeling 2bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van he(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012207556 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 november 2012 in zake de vennootschap naar Nederlands recht « Eurometaal N.V. » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het « Schendt artikel 1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van de sch(...)

decreet

type decreet prom. 19/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013027003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012036292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, wat betreft de werkingskosten van het centraal tolkenbureau en de vergoeding van de tolken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013200173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 15 juni 2013 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Twee Akren, gemeente Lessen, ten gunste van de Télévie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013200222 bron vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos. - Jachtexamen 2013 Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, wordt op zaterdag 27 april 2013 het theoretisch gedeelte van het jachtexame Voor de inschrijving mag alleen gebruik worden gemaakt van het inschrijvingsformulier dat te verkri(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012207558 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 november 2012 in zake Zhour Chaouni en Safwan Najjar tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent, waarvan de expeditie ter griffie « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 feb(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012207561 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 6 december 2012 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 7 december 2012, zijn ber Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5530 en 5531 van de rol van het Hof, werden samengevoegd. type bericht prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013018033 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Martine DEGROOTE, die woonplaats kiest bij Mrs. Koen GEELE Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 207.164/X-15.268. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013018040 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Didier FORYS, heeft de nietigverklaring gevorderd Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2012. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013018042 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Erwin DE MEULEMEESTER, die woonplaats kiest bij Mr. Carlos DE WOLF, advocaat, met kantoor te 9680 M(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijzigingen Bij besluit van 08.11.2012, wordt het enig artikel van het besluit van 09.11.2007 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonde « Enig artikel. De erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 0239 20, aan (...) type erkenning prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing Bij besluit van 08.11.2012, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1497 04, aan de onderneming CRI

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013018010 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 oktober 2012 en 31 oktober 2012 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op In het Belgisch Staatsblad van 13 november 2012, publicatie 2012/18426, p. 67763, dient te worden g(...)

erratum

type erratum prom. 22/04/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Duitse vertaling. - Erratum type erratum prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007325 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** ****-**** niet-technisch in 2013. - Erratum 2 **** het Belgisch **** ****. 320 van 11 oktober 2012, bladzijde 62414, dient men punt 3 «*****» door het **** 3. Programma van de proeven en examens : ****. De geneeskundige onderzoeken, de proeven inzake ****(...) type erratum prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong. - Erratum

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013042001 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013200241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau A) voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (ANG12639) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013200243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen HVAC (niveau B) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG12089) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je : ? OFWEL in het bezi(...) type document prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013200249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG12619) Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013200252 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleidingsverantwoordelijken (niveau A2) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG12653) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013200269 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektriciteit (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG13006) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er word(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007324 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de **** van een kandidaat-beroepsofficier van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 9124 van 18 oktober 2012, de aangestelde onderluitenant van de 146**** promotie van de faculteit sociale en **** **** wordt op 26 september 2012 benoemd in de graad van luitenant. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2012007327 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 9129 van 24 oktober 2012, wordt de heer Tom De Leeuw, op 1 mei 2012, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2012, met uitzondering van het tweede lid, dat ui(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/01/2013 numac 2013200259 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2011; - Mechelen : 1. Deze plaats verva(...) - Bonheiden : 1 (in associatie); - Brussel : 1 (grondgebied van het tweede kanton); - Sint-Gi(...)
^