Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2012003395 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht tegenstelbaar aan de verzek(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2012003402 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Bevordering naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 4 september 2012 wordt de heer Bart Dhondt bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché A2 begrotingsadvies bij de Federale overheidsdienst B Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2012207508 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 19 november 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : De heer Michiels, Leo Rudiger Marcel, ° 2 oktober 1945 te Antwerpen. Ran De heer Van Houtte, Paul Richard Anne-Marie, ° 23 februari 1948 te Wilrijk. Ranginneming, als houde(...) type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 08/01/2013 numac 2013003001 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « FEDESCO » type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 08/01/2013 numac 2013003000 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap « Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost » type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2013200022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 21 december 2012 wordt Mevr. Cécile Hermant met ingang van 19 oktober 2011 ontslag verleend uit haar functies van attaché klasse A2.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012036274 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Biscopvelden houdende ontheffing van verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwerk type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207570 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen via een bloedstaal type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 31, 32 en 42 van organisatieafdelingen 09, 10, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 11 en 21 van organisatieafdelingen 13, 14, 15 en 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2013011012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit Bij ministerieel besluit van 21 décember 2012 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan Powerhouse BV, overeenkomstig de bepalingen van het koninkl

decreet

type decreet prom. 07/12/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207507 bron vlaamse overheid Decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2013200025 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 5 september 2012, van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Brussel, is de aanwijzing van de heer Squilbeck, A., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, tot ondervoorzi Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 7 december 2012, van de eerste voorz(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012027191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012027193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2006 tot bepaling van de modaliteiten voor het instellen van een beroep bij de adviescommissie voorzien bij artikel 6, § 3, van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, tot oprichting van een « Fonds wallon Kyoto » en betreffende de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012036278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012206868 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende erkenning van een financiële crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2013018012 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 januari 1977 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld door de artikelen 18, 21 en 22 van de organi Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Johan LINTHOUT. In zake : vervallenverkla(...) type bericht prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2013018475 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Hilde MARI"N, die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn VERBIST en Kenny GASTMANS, advocaten, met ka(...) type bericht prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2013018477 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV DT, die woonplaats kiest bij Mr. Jan STIJNS, advocaat, met kantoor te 3001 Leuven, Ubicenter,(...)

document

type document prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2012207330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken kantoor Gent (niveau A) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (ANG12641) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2013200014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC) (ANG12645) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplom(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/2013 numac 2012003403 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt de heer Cédric VANBEGIN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)
^