Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 november 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2011 pub. 26/11/2012 numac 2012000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012018431 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 30, § 10, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 30, § 10, van de wet van 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van(...) type wet prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012018430 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, van de wet van 1° De bedragen van de bijdragen opgelegd bij artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969(...) type wet prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012018433 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen . - Bekendmaking overeenkomstig artikel 44 van de geïndexeerde bedragen van de heffing Overeenkomstig artikel 44 van de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen zoals ingevoegd (...) 1° Het bedrag van de heffing opgelegd bij de artikelen 44 van de wet van 21 december 2007 houdende(...) type wet prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012018432 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 225, vierde lid, van de wet van 12 augustu 1° De bedragen van de bijdragen, contributies opgelegd bij de artikelen 225 en 225/1 van de wet va(...) type wet prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012018435 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 224, § 3, van de geïndexeerde bedragen van de retributies Overeenkomstig artikel 224, § 3, van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bep 1° De bedragen van de bijdragen, retributies opgelegd bij de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklij(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012018434 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 4, § 3quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies Overe 1° De bedragen van de bijdragen, retributies opgelegd bij de artikelen 4 en 20 van het koninklijk (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 9 november 2012 wordt de heer Gert Vercauteren aangewezen voor het uitoefenen van de hogere functie van adviseur-analist bij het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse voor een periode van Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 12/11/2012 pub. 26/11/2012 numac 2012003348 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen type ministerieel besluit prom. 12/11/2012 pub. 26/11/2012 numac 2012021138 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2008 tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 26/09/2012 pub. 26/11/2012 numac 2012024369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008 houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

decreet

type decreet prom. 09/11/2012 pub. 26/11/2012 numac 2012036205 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2012 pub. 26/11/2012 numac 2012206604 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten van de renovatie van een woning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/11/2012 pub. 26/11/2012 numac 2012206683 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 oktober 2011 ter uitvoering van artikel 111, § 1, lid 2, van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012003339 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie Het Directiecomité van Deze overdracht werd door de Duitse toezichthouder, BaFin, toegestaan op 20 augustus 2012. Deze (...) type mededeling prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012003342 bron nationale bank van belgie Mededeling van overdrachten van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie Het Directiecomité van d Deze overdrachten werden door de Oostenrijkse toezichthouder, FMA, toegestaan op 28 september 2012.(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012021139 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van de commissie die de corresponderende restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium benoemen Artikel 1. De commissie is samengesteld volgens toepassing van artikels 6 tot 8 van het organiek konin Art. 2. Ze wordt voorgezeten door de algemeen directeur van het KIK minstens eenmaal per jaar samen(...)

document

type document prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012206741 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige businessanalisten (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG12638) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere li(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012206738 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 2 ; - te Turnhout : 1 (vanaf 1 augustus 2013); - te Brussel : 2 (...) - te Dendermonde : 1. Deze plaats vervangt een plaats gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad v(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012206686 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van **** (****11069) werd ****(...) Er zijn geen geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 26/11/2012 numac 2012206618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Verviers-Eupen Op 6 november 2012 werd de Mevr. MARTIN, Jeannine, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Verviers-Eupen, door de voorzitter van deze rechtbank aange
^