Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 oktober 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012040206 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 juni 2012 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikelen 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. ACTIEF (miljoen euro's) type wet prom. 03/08/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012205144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012003302 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, de registratie en domeinen Vervreemding onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, Gewijzigd bij de programmawet van 6 juli 1989 De Belgische Staat en bpost nemen zich Stad AARSCHOT - 2e afdeling Een administratief gebouw gelegen aan de Amerstraat 17, gekadastreer(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012000600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012002050 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012007268 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 9032 van 21 juli 2012, wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Commandeur in de ****, op het lint het kenteken te hechten va VERGULD De heer ****. ****. Hij wordt gemachtigd, benevens het Kruis van Commandeur in de ****(...) type koninklijk besluit prom. 30/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten inzake textielbenamingen en betreffende methoden voor de kwantitatieve analyse van mengsels van textielvezels type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012018372 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Tüv Nord Integra bvba - Staties G-040 « Sectorgids voor de primaire productie » Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit (...) type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het « Xerius Kinderbijslagfonds, vereniging zonder winstoogmerk » type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor de associatie « Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus Duffel - Universitair Ziekenhuis Antwerpen » type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het dragen van de eretitel van voorzitster van de Provinciale Geneeskundige Commissie type koninklijk besluit prom. 01/10/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012205209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking en tot vaststelling van de bekwaamheden van de personeelsleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205480 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het Militair Ereteken **** koninklijk besluit ****. 9031 van 21 juli 2012, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste meester-chef ****. **** **** voor : « Meer dan **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205792 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 september 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, die niet mag gebeuren voor 1 november 2012, is Mevr. Franquinet, M.-A., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik, aangewe Bij koninklijke besluiten van 30 september 2012, die in werking treden op de datum van de eedaf(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205791 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 september 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Van Campenhoudt, I., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Bru De standplaats is gevestigd te Schaarbeek (grondgebied van het tweede kanton). Bij ministeri(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/10/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012009404 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 27/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205605 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 1 oktober 2012, dat in werking treedt de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt de « Association des parents d'enfants déficients auditifs francophones » erkend als representatiev type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205660 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 24 september 2012 wordt de beslissing van 20 juni 2012 goedgekeurd, waarbij de algemene vergadering van de SCRL « Société intercommunale pour la Distribution du Gaz et de l'Electricité dans la

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012027152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de boring en de uitrusting van putten bestemd voor een toekomstige grondwaterwinning en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/07/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 26/04/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012031713 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012031715 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2012, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de gevels, de bedakingen alsook van de draagstructuren De goederen zijn gekend ten kadaster van Watermaal-Bosvoorde, afdeling 2, sectie E, blad 2, percele(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012003299 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor F(...) The Royal Bank of Scotland plc mag hypothecaire kredietovereenkomsten sluiten in België via vestigi(...)

erratum

type erratum prom. 04/10/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012009405 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissies tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012042409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september 201    Indexcijfer september 2012 Vo(...)

document

type document prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205695 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten voedselpathogenen (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten voedselpathogenen (m/v) (niveau B) voor het (...) Er zijn 2 geslaagden. I

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 16 juli 2012 wordt Mevr. Caroline HUGE, administratief attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd. Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 10 maart 2008. Bij hetzelfde koninklijk besluit van 16 juli 2012 wordt het koninklijk besluit van 10 maart 2008 in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 16 juli 2012 wordt Mevr. Katty LAUVAU, administratief attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd. Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 10 maart 2008. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot griffier Bij koninklijk besluit van 16 juli 2012 wordt Mevr. Céline MOREL, administratief attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd. Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 10 maart 2008. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 september 2012 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de here Bij hetzelfde besluit worden de heren VAN HAMME, L. en DE MUNCK, P., vertegenwoordigers van de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan Mevr. CEULEMANS, E., eervol ontslag Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. PANNEELS, A., vertegenwoordigster van de representatieve orga(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 september 2012 wordt de heer DEDIER, Olivier, geboren op 18 augustus 1987, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2012, met als titel attaché in de klasse A1 op het Nederlandse Bij koninklijk besluit van 4 september 2012 wordt de heer VERLINDEN, Nico, geboren op 1 februar(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205568 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2008 wordt Mevr. Christina DE WINNE vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205737 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum Bij de bekendmaking van de openstaande plaats van toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2012, pagina

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205471 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving **** van kandidaat-reserveofficieren 2013 1. In 2013 worden **** georganiseerd voor de bijzondere werving en de laterale bijzondere werving van kandidaat- reserveofficieren, die houder zijn van een **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 15 oktober 2012. ****. De voorwaarden tot(...) type aanwerving prom. -- pub. 10/10/2012 numac 2012205719 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** diensthoofden (niveau ****) voor de **** voor Arbeidsvoorziening **** vergelijkende selectie van **** diensthoofden (****/****) (niveau ****) voor de **** ****(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

document

type document prom. 19/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Delegatie van handtekeningen
^