Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2006 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor projecten inzake palliatieve dagverzorging type koninklijk besluit prom. 06/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012024311 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012203844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, met betrekking tot de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012203951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 december 2011 wordt aan de heer Guy PONCELET, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 oktober 2012 eervol ontslag uit zijn functies De heer PONCELET wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205311 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Numér(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Opleidingscentrum FVB-FCC, OCF043, erkend volgens het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voert type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205550 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 december 2011, dat in werking treedt op 31 oktober 2012, is Mevr. Dochy, M.-C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, dat in werking treedt op 31 oktober 2012, is Mevr. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012009400 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de splitsing van de Commissie van Toezicht van Turnhout en Merksplas type ministerieel besluit prom. 20/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205267 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type ministerieel besluit prom. 05/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205447 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205461 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 6 augustus 2012 in zake het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel tegen J.R. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het « Schendt artikel 24 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integrati(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012027147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Plan Seine-Schelde Oost aangenomen wordt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012031707 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters, referendarissen en secretarissen van de Centrale Paritaire Commissie voor de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van een herstructurering door overheveling in het secundair onderwijs georganiseerd door de provincie Namen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van een herstructurering door overheveling in het secundair onderwijs georganiseerd door de provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de karakteroverschrijdende Commissie opgericht overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en van de regeringscommissarissen bij de bovenvermelde Commissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 1995 tot vaststelling van de samenstelling van het Medisch adviescomité inzake studietoelagen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205393 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de heer Tim VERMEIR ter vervanging van de heer Arne VANDAELE als lid van het Milieucollege

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205417 bron ministerie van de franse gemeenschap Ambtenarenzaken. - Toelating tot het rustpensioen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2012 wordt aan de heer René HAMAITE, directeur-generaal, geboren op 12 september 1947, op 1 oktober 2012 uit zijn ambt eervo Vanaf 1 oktober 2012 wordt betrokkene ertoe gemachtigd zijn rechten op een rustpensioen te laten ge(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012205454 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012031703 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de wijzigingen van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek door de ordonnantie van 12 juli 2012 tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming type omzendbrief prom. 13/09/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012031702 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012. - Omzendbrief met overzicht betreffende de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205370 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA CARRIERES VAN REETH-HOEFKENS heeft de schorsing volgens de procedure van de uiterst dringen(...) type bericht prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205377 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA LAURENT, Marcel, heeft de nietigverklaring gevord Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 206.071/XIII-6345. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205375 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Magali LEGIPONT c.s. hebben de nietigverklaring gev - wijziging van de algemene rooilijnen van de rue du Marteau en de rue Henri Hurard (inclusief de m(...) type bericht prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205376 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW ESPACE P c.s. hebben de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het reglement betreff(...) type bericht prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205446 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Isabel GOUTIERE, die woonplaats kiest bij Mr. Peter CRISPYN, advocaat, met kantoor te 9030 Mariaker(...) type bericht prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205459 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juli 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juli 2012, is beroep tot gedee b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 juli 2012 ter post aangetekende brie(...) type bericht prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205460 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 juli 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 juli 2012, is beroep tot verni b. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 17 juli 2012 ter post aangetekende (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012014456 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijschool type erkenning prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012014457 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van rijschool (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205355 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Memorandum van overeenstemming tussen de Minister van Sociale Zaken van het Koninkrijk België en de Socialezekerheidsadministratie van de Verenigde Staten van Amerika. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 256 van 13 augustus 2012 moet volge

document

type document prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205483 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten - protozoaire parasieten voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid De vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboranten - protozoaire parasieten (m/v) (niveau B) v(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205532 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Dierenartsen Hoofdbestuur Controle voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De vergelijkende selectie van Franstalige Dierenartsen Hoofdbestuur Controle (m/v) (niveau A) v(...) Er zijn 5 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205533 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bio-ingenieurs Hoofdbestuur Controle voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De vergelijkende selectie van Franstalige bio-ingenieurs Hoofdbestuur Controle (m/v) (niveau (...) Er zijn 8 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205534 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bio-ingenieurs Fyto Hoofdbestuur Controle voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen De vergelijkende selectie van Franstalige bio-ingenieurs Fyto Hoofdbestuur Controle (m/v(...) Er zijn 5 geslaagden. type document prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bio-ingenieurs Fyto Hoofdbestuur Controle voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bio-ingenieurs Fyto Hoofdbestuur Con(...) Er zijn 6 geslaagden. type document prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205537 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bio-ingenieurs Hoofdbestuur Controle voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bio-ingenieurs Hoofdbestuur Controle (m/v(...) Er zijn 12 geslaagden.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/10/2012 numac 2012205535 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** dierenartsen Hoofdbestuur Controle voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De vergelijkende selectie van **** dierenartsen ****(...) Er zijn 10 geslaagden.
^