Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 augustus 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 augustus 2012 wordt het mandaat van de heer DE BECKER, Johan, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRUSSEL-WEST type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012003254 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « BINGO » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « BINGO » genaamd, een openbare loterij georg - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 340 en 349), op 25 aug(...) type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012022295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012024286 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de opslag, het inplanten, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo's van als huisdier gehouden runderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder nood- en interventieplan "SEVESO - ROSIER" SA van de Gouverneur van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031632 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2007 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer inzake personeelsbeheer type ministerieel besluit prom. 21/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012

beschikking

type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031655 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de bij de oproepingsbrief gevoegde verklarende brochure voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031646 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging, wegens openbaar nut, van het gewestelijk bestemmingsplan met het oog op de verwezenlijking van het project genaamd « Huis van de Europese Geschiedenis » in het Eastmangebouw in het Leopoldpark te Brussel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031606 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de verzending van de kiezerslijst door de gemeenten aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type omzendbrief prom. 26/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de toepassing van de ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode type omzendbrief prom. 20/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afgifte van afschriften van de kiezerslijst aan de partijen en kandidaten. - Twee modellen van formulieren

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012021110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht 1) Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemi Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 augustus 2012 op de overheidsopdrachten waarvan de uit(...)

erkenning

type erkenning prom. 13/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012024287 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 13/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012024288 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012003235 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 1 Deze overdracht werd in Luxemburg bij ministerieel besluit toegestaan op 26 juni 2012. Deze over(...) type mededeling prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012031624 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen. - Mededeling Krachtens artikel 7 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek heeft de gewone vergadering van de kiezers voor de vernieuwing van de gemeenteraden van rechtswege om de zes jaar plaats, op de tweede zondag De verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeenteraden zullen plaatsvinden op zondag 14 oktober 2(...)

document

type document prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012204773 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industriële ingenieurs in bijzondere technieken (niveau 1) voor de Franse Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles) (AFG12061) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012204772 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industriël ingenieurs bouwkunde (niveau 1) voor de Franse Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles) (AFG12060) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012204776 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2012, pagina 37157, van de koninklijke besluiten van 3 juli 2012 waarbij de kandidaten-notarissen, voor de Nederlandse taalrol, zijn benoemd, dienen de namen "P

document

type document prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012204774 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal voor de Algemene Directie Instellingen en Bevolking voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG12715) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectie(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : ? houder te zijn van een basisdiploma (...) type document prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012204802 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** consultants selectie en rekrutering (niveau ****) voor **** (****12048) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een ****(...) **** : 1. Vereiste diploma's op de uiterste **** : - dip(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 3 augustus 2012 wordt de heer BREYDELS, Luc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone RODE met ingang v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012204777 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. 18/07/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031605 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen 2012 type document prom. 06/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012031623 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012. - Aanbevelingen om de toegang van personen met beperkte mobiliteit tot de stembureaus te vergemakkelijken en om hun hiervoor de nodige bijstand te verlenen type document prom. -- pub. 27/08/2012 numac 2012203892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoemingen van de leden van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 juli 2012, worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen (...)
^