Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Numé(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 4 mei 2012 wordt Baron Jan GRAULS gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 maart 2013 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren. Overplaatsingen Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt aan de heer André ROGGE , op zijn aanvraag, met ingang van 1 december 2012 eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 13 juli 2012 de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoo - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan jonkheer Pierre-Olivier BECKERS en aan de here(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012018303 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International NV - G-007 "Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voe(...) type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eretekens Op voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 13 juli 2012 de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit - Grootlint in de Leopoldsorde : graaf Jean-Pierre de LAUNOIT; - Grootofficier in de Kroonorde :(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012204116 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2012 is de aanwijzing van Mevr. Motquin, M.-R., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank, hernieuw Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raden van de Hogescholen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van de Minister van Hoger onderwijs van 21 mei 2012, in artikel 20, tweede lid, 4°, van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Ra type ministerieel besluit prom. 14/05/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012203586 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie van de Franse Gemeenschap voor de gebruikstoelating om therapeutische doeleinden type ministerieel besluit prom. 07/03/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012203617 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning die aan de « ASBL Service d'aide sociale aux justiciables de l'arrondissement judiciaire de Liège II », rue Saint-Lambert 84, te 4040 Herstal toegekend is als dienst voor sociale hulpverlening aan gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Luik II

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012201844 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2012 van 22 maart 2012 Rolnummer 5187 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2010 « houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffier Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012202541 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2012 van 22 maart 2012 Rolnummer 5145 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 135 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs, gest Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012202544 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2012 van 22 maart 2012 Rolnummer 5214 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 50, § 7, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesub Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 29/06/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012203966 bron vlaamse overheid DECREET tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied maatschappijoriëntatie van de basiseducatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012035547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied maatschappijoriëntatie van de basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012035782 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft de registratie van aannemers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012203742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor de « Libre Ecole Rudolphe Steiner », van het gewoon basisonderwijs, van het opleidingsprogramma op mesoniveau voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012203732 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012203930 bron waalse overheidsdienst Landbouw Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 inzake de productiemethode en etikettering van biologische producten wordt bij ministerieel besluit van 26 juni 2012 het productdossier van VZ Dat productdossier kan ingezien worden op de portaalsite van de Waalse landbouw : http://enviro(...) type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012204037 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de beroepen ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012204038 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van leden van het Technisch Comité hotelwezen van de Hoge Raad voor Toerisme

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012031555 bron brussels hoofdstedelijk parlement Rechtscollege. - Bericht Tijdens zijn zitting van 9 juli 2012 heeft het Rechtscollege, zoals bedoeld in artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, de heer Bernard Blero

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bijakte nr. 11 aan het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk gewest, met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorde Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Ho(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012031548 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 02/07/2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « STADSBADER NV », gelegen Kanaalstraat 1, te 8530 Harelbeke, geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie dr Bij de beslissing van 02/07/2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « ECOSOL NV »,(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012042407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2012    Indexcijfer juli 2012 Voortsc(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 wordt de heer Georges LECOCQ, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012204117 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Brussel : 2 ; - te Nijvel : 1 (vanaf 1 april 2013); - te Dendermonde : 1 (vanaf 1 april 2013); - (...) Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een te(...)

document

type document prom. 15/05/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Impact van de pensioenhervorming op de lopende stelsels van verlof voorafgaand aan het pensioen voor de beroepsbrandweerlieden. - Duitse vertaling type document prom. -- pub. 18/07/2012 numac 2012031547 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type L in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 11 juni 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire opleidin De erkenning draagt het nummer PEBFORM-0039.
^