Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/03/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de ****. - **** vertaling type wet prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 13 december 2011 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14 j) - Urologie - van de nomenclatuu(...) type wet prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 13 december 2011 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 11 (Algemene speciale verstrekkingen)(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 28 maart 2012 wordt het mandaat van de heer JAMERS André, als korpschef van de lokale politie van de politiezone ANS/ SAINT-NICOLAS, met ingang van 28 novem type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012002011 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 29 maart 2012 werd aan Mevr. MICHEL, Jeanine, eerste attaché van financiën bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, eervol ontslag uit haar functie verleend met ingang van Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012202364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van de werklozen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012202380 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 29 februari 2012, is Mevr. Kevers, F., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op p Bij koninklijke besluiten van 11 april 2012 : - is de heer Raskin, J., onderzoeksrechter in (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 27/12/2011 pub. 26/04/2012 numac 2012202272 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 26/04/2012 numac 2012202273 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 03, 04 en 11 van de organisatieafdelingen 14, 16, 18 en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012202348 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 6 maart 2012, dat in werking treedt op 6 maart 2012, wordt het ministerieel besluit van 22 april 2012 gewijzigd waarbij de "BVBA Bertels International" erkend wordt als vervoerder van gevaarlijke Bij ministerieel besluit van 19 maart 2012 wordt de BVBA Hokatrans vanaf 19 maart 2012 voor dri(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/02/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012031163 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/995 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012035442 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voordracht van vier bijkomende bestuurders bij de vzw I-Cleantech Vlaanderen - Innovatie in Cleantech

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012202347 bron waalse overheidsdienst Vervoer Bij besluit de Waalse Regering van 23 maart 2012, dat in werking treedt op 23 maart 2012, wordt de heer Jacques Graux tot bestuurder van de "Société de Transport en commun du Hainaut" (...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 13/02/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012009183 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 192. - Gerechtskosten in strafzaken. - Toepassing van artikel 72juncto artikel 78 algemeen reglement betreffende de gerechtskosten in strafzaken. - Toezenden van kostenstaten en terugzenden van het deskundigenverslag. - Elektronisch Samenvatting Deze omzendbrief voorziet in een verduidelijking en interpretatie inzake de toepass(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012018190 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Michaël VANDAMME en Karlijne VAN BREE, die woonplaats kiezen bij Mr. Patrick DE ROO, advocaat, met (...) type bericht prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012018191 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Olivier VANDE VELDE, Julie VERSTRAETEN, Rik AMPE, Jeanine ROOBAERT, de BVBA THEO QUALITY PRODUCTS, (...) type bericht prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012018192 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De CV REDEVCO RETAIL BELGIUM, die woonplaats kiest bij Mr. Els EMPEREUR, advocaat, met kantoor te 2(...)

erkenning

type erkenning prom. 18/04/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012018189 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012020022 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 27 april 2012, na afloop van punt 5 van de agenda van het Parlement 1. Dringende vragen (*) __________ (*) Om 14 u. 30 m.(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012020021 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 27 april 2012, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van resolutie (van Mevr. Fatoumata Sidibé) inzake de Yogya(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Olivier de Clippele, Mevr. Jacqueline Rousseaux en Mevr. Vi(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012002012 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit, van 29 maart 2012 wordt de heer François DILIBERTO, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole van het Frans taalk

document

type document prom. -- pub. 26/04/2012 numac 2012018186 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de tweede plaatsvervangende voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Ingevolge de benoeming van Mevr. Johanna Erard tot eerste plaatsvervangende voorzitter van het Comité P dient de Kamer met toe(...) De voorzitter uitgezonderd, telt het Comité P evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. D(...)
^