Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 22/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012007119 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht type wet prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012009181 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, is machtiging verleend aan Juf. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** koninklijk besluit van 11 april 2012, is machtiging verleend aan Juf. **** ****, ****, ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden magistraten van de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012011170 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012024093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de heer Didier Taminiau bevorderd met ingang van 1 mei 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur - « Celhoofd Federale Gezondheidsinspectie He Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt Mevr. Christine Laboulle bevorderd met ingang(...) type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012200211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012200212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012201859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, wordt aan de heer RAYMOND, Albert, op het einde van de maand maart 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 26 oktober 2011 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 06/04/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 20 september 2011 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2012 type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoeld in artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, w), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, r), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving en de daaruit voortvloeiende profielvereisten van de inspecteur-generaal en van de adjunct-inspecteur-generaal van de federale politie en van de lokale politie type ministerieel besluit prom. 30/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012003126 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3 % - 28 september 2019 » type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012011173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 12 april 2012, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende PR/002-0275-05 : Kookplaat 5 branders dubbele categorie (aardgas/lpg) HOTPOINT ARISTON PH 760(...) type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 79 op de spoorlijn nr. 73 Deinze-De Panne, gelegen te Diksmuide, ter hoogte van de kilometerpaal 65.706 type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 53, baanvak Schellebelle-Mechelen, gelegen te Mechelen, ter hoogte van de kilometerpaal 36.661 type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 106, baanvak Lembeek-Ecaussinnes, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 3.121 type ministerieel besluit prom. 22/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5bis op de spoorlijn nr. 94, baanvak Froyennes-Franse grens te Froyennes , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 89.990 type ministerieel besluit prom. 22/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014095 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Froyennes-Franse grens te Froyennes , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 87.284 type ministerieel besluit prom. 22/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Froyennes-Franse grens te Froyennes , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 85.744 type ministerieel besluit prom. 22/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Froyennes-Franse grens te Blandain , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 92.286 type ministerieel besluit prom. 22/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012014098 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Froyennes-Franse grens te Blandain , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 91.160 type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO" type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Wetenschappelijke bekendheid. - Erkenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2011 wordt vanaf 17 november 2011 een wetenschappelijke bekendheid toegekend in verband met het ambt meester-assistent voor de te b Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2011 wordt vanaf 17 novem(...) type ministerieel besluit prom. 15/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012031179 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012202297 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Charleroi Bij beschikking van 11 april 2012 werd de heer Duchateaux, J.-C., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 26 Bij beschikking van 15 maart 2012 werd de heer Mercier, M., door de voorzitter van de rechtbank(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012031174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2012, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument en als landschap van de totaliteit van de « villa des Trois Canadas » en haar tuin Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012031177 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2012, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de « villa Lacoste » met inbegrip van de decoratieve element Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012031176 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2012, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de voorgevels en de daken van de huizen gelegen Menapiërstraat 24 tot 36, te Ett Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012031175 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het ergoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2012, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument, omwille van zijn historische, artistieke en esthetische waarde, bepaalde delen van - de gevels met inbegrip van de buitentrappen en de blauweregen gedragen door de pergola; - het (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 23/04/2012 numac 2012031208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 487 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012018184 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Waals Gewest heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit v(...)

erratum

type erratum prom. 19/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012009179 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie . - Erratum type erratum prom. 26/11/2011 pub. 23/04/2012 numac 2012009180 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie . - Erratum type erratum prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012018185 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 april 2012, bladzijde 23896, bij de ministeriele besluiten van 5 maart 2012 waarbij de heer HOUDART, Philippe, en de heer VAN ORMELINGEN, Walter, worden bevorderd door verho type erratum prom. 09/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012035447 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012202229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012202236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige expert-technoloog medisch laboratorium (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG11133) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012202324 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-adviseurs of adjuncts van de directeur (attaché-expert van de kwalificatie groep 2) voor de Directoraat-generaal Jeugdhulp van de Franstalige Gemeenschap. - (AFG12049) Na de selectie wordt e(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012202323 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige magazijniers en magazijnbedienden (niveau D) voor het Ministerie van Franstalige Gemeenschap ( AFG12048) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook e(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : geen diploma(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012202235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 6 april 2012 worden benoemd : - in de hoedanigheid van effectief vertegenwoordiger van de erkende groeperingen van gedeporteerden, werkweigeraars en burgerlijke oorlogsslachtoffers, bij - in de hoedanigheid van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de erkende groeperingen van gedepor(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/04/2012 numac 2012201856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Albert RAYMOND De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikel De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012031207 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder bestemmingsplan type document prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012031206 bron brussels hoofdstedelijk gewest DBDMH. - Gecontingenteerde bevordering
^