Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012009156 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2012 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. **** ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 28 maart 2012 wordt de heer Muyldermans, Jean, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpsc Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Algemene directie van de bestuurlijke politie. - Algemene directie van de ondersteuning en het beheer. - Mandaat van directeur-generaal Bij koninklijk besluit d.d. 28 maart 2012 wordt het mandaat hernieuwd van : - de heer - de heer Jean-Marie VAN BRANTEGHEM in het ambt van directeur-generaal van de ondersteuning en het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012000255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 28 maart 2012 wordt het mandaat van de heer Pascal NEYMAN, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Nivelles/Genappe, met ingang van 22 februar type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012009159 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat het uitkoopbod betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012035369 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Eddy Maria Vital BORREMANS Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuu(...) Ranginneming : 8/04/2007 Dirk Roger Lionel DEBLAUWE (Zedelgem, 4/05/1951) Hoofdpsychiatrisch (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012035368 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II : Roger Joseph Bertha VAN DEN HENDE Depart(...) Ranginneming : 8/04/2007, als houder van deze nieuwe onderscheiding § 2. Worden benoemd to(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012035385 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : Karel Henri Jan Edmond BONTINCK Arbeidsgeneesheer bij het (...) Ranginneming : 8/04/2002 Willy Joseph Albert IDE (Komen, 10/09/1946) E.a. Gezondheidsopziener(...) type koninklijk besluit prom. 06/02/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012201865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 26 augustus 2011 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 26/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202059 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012018162 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de heer Roisin, Thierry, adviseur - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de klasse A4 - met de titel van adviseur-generaal bevorderd bij het Federaal Agentschap vo Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012202098 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriele besluiten van 2 april 2012 : - is het verzoek tot associatie van de heer Vandemeulebroecke, P., notaris ter standplaats Sint-Martens-Latem, en van de heer Van Moffaert, P., kandidaat-notaris, om de associatie &quo De heer Van Moffaert, P., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Martens-Latem(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij door de « Société wallonne du Logement » een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van te maken type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202006 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Gewest een tegemoetkoming aan de plaatselijke besturen en autonome bedrijven verleent voor de bouw van sociale woningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de bouw van sociale woningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Gewest een tegemoetkoming aan de rechtspersonen verleent voor de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Gewest een tegemoetkoming aan de rechtspersonen wordt verleend met het oog op de oprichting van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202026 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Gewest een tegemoetkoming toegekend wordt aan de plaatselijke besturen en aan de autonome bedrijven met het oog op de aankoop van een verbeterbare woning en de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van dat gebouw om er één of meer sociale woningen van te maken type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202031 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van transitwoningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt. - Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalings(...) De maximale JKP's voor de kredietbedragen hoger dan 1.250 euro dalen met 1 % voor alle kredietvorme(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012000246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 2 januari 2012 wordt artikel 2, van het besluit van 26 mei 2005 tot De woorden « Ober-Emmels 19, te 4784 Sankt Vith » worden vervangen door de woorden « Holzberg Emmel(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012201851 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012 wordt Mevr. Minguet, Virgi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012202088 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** technische medewerkers De vergelijkende selectie van **** technische medewerkers (niveau ****) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (****11128) ****(...) Er zijn 4 geslaagden.
^