Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/05/2003 pub. 29/03/2012 numac 2012000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 29/03/2012 numac 2012009129 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2012 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 5 maart 2012 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 29/03/2012 numac 2012011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Registratie « Banque de Luxembourg » Bij beslissing van 22 maart 2012, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volge 217594 BANQUE DE LUXEMBO(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2012 numac 2012000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 15 maart 2012, wordt het mandaat van de heer Philippe PREVOT, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Anthisnes/Clavier/Comblain type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012003108 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het eerste trimester van 2012, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2012 numac 2012011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen Wegvergunningen. - Index : 235/80799 Bij het koninklijk besluit van 19 maart 2012 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge, van 21 oktober 2011, waarbij aan de NV Eldepasco, Lanceloo type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/03/2012 numac 2012014010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 3.312.000,- EUR aan de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in toepassing van bijakte nr. 10bis van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012201320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012201811 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de twee regeringscommissarissen bij de federale culturele instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de leden van het raadgevend comité van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 14/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging type ministerieel besluit prom. 14/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012022119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012031161 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van twee beambten belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012201901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH

erratum

type erratum prom. 05/03/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de speciale eenheden en de daaruit voortvloeiende profielvereisten. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2012 numac 2012022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid B Bij hetzelfde besluit, wordt de heer KELCHTERMANS, Henri, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverv(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/03/2012 numac 2012201888 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** attachés-juristen (niveau ****) voor het **** van **** (****11130) **** vergelijkende selectie van **** attachés-juristen (****/****) (niveau ****) voor het **** van ****(...) Er zijn 3 geslaagden.
^