Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2011 pub. 23/03/2012 numac 2012000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012009127 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 18 maart 2012 wordt de heer Danny T'JONCK, ambtenaar, benoemd tot plaa

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 6 maart 2012, wordt het mandaat van de heer BOTTAMEDI, Claude, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Orneau-Mehaigne, met inga type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 6 maart 2012, wordt het mandaat van de heer GREGOIRE, Claude, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Lesse et Lhomme, met ingan type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007082 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8708, van 9 december 2011 : Wordt de kandidaat-reserveofficier ****. **** op 1 oktober 2010 aangesteld Wordt de kandidaat-reserveofficier ****. **** op 1 mei 2011 aangesteld in de graad van onderluitenant.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007084 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 8705 van 20 december 2011, wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de Orde van **** ****, op het lint het kenteken te hechte Zilver De heer ****. ****. Hij neemt rang in de Orde in op datum van 15 november 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007083 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 8704 van 20 december 2011, worden gemachtigd als titularis van het **** van Ridder in de ****, op het lint het kenteken te hechten **** **** Mevr. ****. ****; Zilver De heer ****. ****. Zij nemen rang in de Orde in op ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007081 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8703 van 20 december 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007085 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale ****. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 8706 van 20 december 2011 : De medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen « 1940-19 de heren ****. ****, ****. ****, ****. de ****, ****. **** en ****. ****. Wordt Mevr. ****. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007086 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 8707 van 20 december 2011, wordt de Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen «*****» **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007090 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8711 van 9 januari 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren uitoef Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007092 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 8715 van 9 januari 2012 : Landmacht **** kandidaat-**** ****. **** ****, wordt op 27 november 2011 aangesteld in de graad va Marine De kandidaat-**** ****. **** (jonkheer), wordt op 27 november 2011 ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012009125 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012, in werking tredend op 31 december 2012 's avonds, is de heer Botte, J., secretaris bij het federaal parket op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 janua(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012009126 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 worden een plaats van imam eerste in rang, een plaats van imam tweede in rang en een plaat Een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang worden bij de islamitische (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012, worden hernieuwd - Mevr. Simonis, Christiane en de heer Vandewalle, Lieven, in de hoedanigheid van werkende leden en(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012003102 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 20 maart 2012 wordt de heer Mathieu, Jean-Pierre C.J., eerstaanwezend inspecteur-dienstchef bij een fiscaal bestuur bij het aankoopcomité te Charler Bij ministerieel besluit van 20 maart 2012 wordt de heer Poulain, Freddy G.J.R., directeur bij (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012011129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 15 maart 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 28 februari 2007 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit, verbieden het in de handel breng PR/002-0239-03 : Laspost GYS 2500 PR/002-0244-03 : Lasapparaat CEMONT COLT GO P(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012011130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 15 maart 2012 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 b PR/002-0713-01 : Voedingskabel LIN LEE zonder type PR/002-0715-01 : Voedingskabel SH(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 15 maart 2012 genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1977 b PR/002-0786-01 : Vijververlichting GILTAM POND WORLD JPL-1LED PR/002-0787-01 : Vijverve(...) type ministerieel besluit prom. 15/03/2012 pub. 23/03/2012 numac 2012018146 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 09/03/2012 pub. 23/03/2012 numac 2012201674 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2011

decreet

type decreet prom. 19/07/2011 pub. 23/03/2012 numac 2012029000 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 15/03/2012 pub. 23/03/2012 numac 2012201700 bron waalse overheidsdienst Decreet tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarden voor de toegang tot betrekkingen van het Openbaar Ambt in het Waalse Gewest

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012031096 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Wijziging van de personeelsformatie van de GOMB De raad van bestuur van de GOMB, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelij Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 1999 houdende goedke(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/03/2012 pub. 23/03/2012 numac 2012027042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de in te dienen aangifte voor de belasting op de automaten in het Waalse Gewest

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 23/03/2012 numac 2012201532 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 23/02/2012 pub. 23/03/2012 numac 2012201619 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor openbare bibliotheken

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/06/2011 pub. 23/03/2012 numac 2012022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012018147 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Emile CLEMENT heeft op 2 maart 2012 de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit v(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012018148 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Ronald REUTEN, Lucie HENRIOULLE en de BVBA FREAKS HAIRGROUP, die allen woonplaats kiezen bij Mr. I(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201672 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 februari 2012 in zake Fabienne Coppens en Karin Coppens tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 fe « Schendt het artikel 50 W.Succ. (zoals van toepassing voor het Vlaams Gewest en zoals vervangen bi(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201673 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 februari 2012 in zake de nv « Matexi » tegen Frederika Lens en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 februari 201 « Schendt artikel 75 van het decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 14 februari 2012 van de leidende ambtenaar van het BIM werd Mevr. LIBERT, Lies, gedomicilieerd, Jubelfeestlaan 147, bus 7, te 1080 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke De erkenning draagt het nummer PEBPP-1109458. Bij beslissing van 21 februari 2012, van de le(...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 21 februari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de NV ABCIS - VAN WETTER, met maatschappelijke zetel te Edmond Van Nieuwenhuyselaan 2, te 1160 Brussel, met ondernemingsnum De erkenning draagt het nummer PEBPM-1110145. type erkenning prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012031137 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 15 februari 2012 wordt de erkenning van de SC AMENAGEMENT, v type erkenning prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012031138 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 15 februari 2012 wordt de erkenning van de SA ARIES Consulta

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012009132 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het kanton Maasmechelen Vanaf 16 april 2012 zijn de diensten van het vredegerecht van het kanton Maasmechelen gevestigd Binnenhof 3, te 3630 Maasmechelen.

document

type document prom. 15/12/2011 pub. 23/03/2012 numac 2012201479 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het aanvraagformulier voor een bijkomende studietoelage in het kader van een Erasmus-studietijdvak type document prom. 26/01/2012 pub. 23/03/2012 numac 2012201533 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van een lid van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 23/02/2012 pub. 23/03/2012 numac 2012201618 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie die bevoegd is om een afwijking toe te kennen in geval van onverenigbaarheden in het gemeenschapsonderwijs

document

type document prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige JAVA-ontwikkelaars (niveau B) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (ANG11841) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : je bent in h(...) type document prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201751 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architecten (niveau 1) voor de Franse Gemeenschap "Fédération Wallonie-Bruxelles" (AFG12023) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wor(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? burger(...) type document prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201767 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs van werken "bouw" (niveau 2+) voor de Franse Gemeenschap ("Fédération Wallonie-Bruxelles") (AFG12031) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201769 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleurs van werken "speciale technieken" (niveau 2+) voor de Franse Gemeenschap ("Fédération Wallonie-Bruxelles") (AFG12032) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aang(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalig jurist marktpraktijken en consumentenbescherming (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12043) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd,(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

erratum

type erratum prom. 02/02/2012 pub. 23/03/2012 numac 2012201789 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2011 tot inrichting van de Seniorencommissie van de Franse Gemeenschap. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201790 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen Personeel & Organisatie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG12021) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. E(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201794 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige specialist technische metingen en proeven (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG12040) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee j(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...) type document prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige specialist technische metingen en proeven (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12044) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die t(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007087 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 8709 van 9 januari 2012 : Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 Worden de aangestelde **** kandidaat-reserveofficieren ****. Piot en ****. ****, op 1 ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012007091 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8714 van 9 januari 2012, wordt de heer J. Thierens, op 1 november 2011, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnite Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2011, met uitzondering van het tweede lid da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012015051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt de heer Jan DAMPS met ingang van 1 december 2011 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attac Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt de heer KELCHTERMANS Henri, benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012, dat in werking t Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Bonnewyn, Carina benoemd tot werkend lid bij voornoemde comm(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201795 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 7. Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 10 . Refer(...) Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 3. Referendaris in het rechtsg(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201776 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** maritiem vervoer De vergelijkende selectie van **** **** maritiem vervoer (niveau ****) voor de **** **** en **** (****12001) ****(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 23/03/2012 numac 2012201804 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van mei 2012 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor ge Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aandac(...)
^