Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2010 pub. 20/03/2012 numac 2012000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012003093 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te han(...) Stad Doornik (vroeger Mourcourt) Een bosperceel gekadastreerd of vroeger gekadastreerd Doornik 7(...) type wet prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012041303 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand maart 2012 is same Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 0,695 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 1(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2011014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012009106 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1980 betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk, het koninklijk besluit van 2 oktober 1980 betreffende de fabricage en het in de handel brengen van margarine en voedingsvetten, het koninklijk besluit van 5 maart 1987 betreffende koffie en koffiesurrogaten, het koninklijk besluit van 6 mei 1988 betreffende boter en boterproducten en het koninklijk besluit van 28 april 1999 betreffende thee en thee-extracten type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012022088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2008 tot vaststelling van de voorwaarde en modaliteiten volgens dewelke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012, wordt, met ingang van 1 maart 2012, aan Mevr. WARNIER, Monique, eervol ontslag verleend, als statutair ambtena Mevr. WARNIER, M. wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 220-2 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg-Treignes, te Olloy-sur-Viroin , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 117.275 type ministerieel besluit prom. 06/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012018140 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot erkenning van natuurlijke personen of rechtspersonen van publiekrecht of privaatrecht waaraan bepaalde taken op het vlak van beheer en verspreiding van informatie die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren, kunnen worden toevertrouwd type ministerieel besluit prom. 14/02/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van de Franse Gemeenschap voor de toelating voor het gebruik met therapeutische doeleinden type ministerieel besluit prom. 09/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de controleartsen met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping

arrest

type arrest prom. 15/12/2011 pub. 20/03/2012 numac 2012031141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot goedkeuring van de perimeter van gewestelijk belang bestemd voor het project van gewestelijk belang voor de Wetstraat en haar omgeving

decreet

type decreet prom. 10/02/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012201517 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april 2001 betreffende de mobiliteitsconvenants

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Ontslag. - Benoemingen. - Hogere functies Bij besluit van de **** **** Regering van 8 februari 2012 wordt de heer ****, ****, vanaf 1 januari 2012 voor één jaar toegelaten tot de stage in de **** **** besluit van de **** **** Regering van 10 januari 2012 wordt de heer ****(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012031139 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap EGL FRANCE & BENELUX NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012031140 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de wijziging van de naam « S.P.E. » in « EDF Luminus » als houder van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aan de vennootschap « S.P.E. » werden toegekend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012201623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2010 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012201624 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en het ontwerp van kosteloze toewijzing van rechten van elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012201638 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 2 van het decreet van 20 november 2008 betreffende de sociale economie met het oog op de ontwikkeling van sociale economiebedrijven in de immobiliënsector

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201513 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 februari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 februari 2012, heeft Joris Va Met toepassing van artikel 89bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof(...) type bericht prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201543 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dirk VANDERSTRAETEN en Peter VANDERSTRAETEN, die beiden w Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2011. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201541 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 februari 2012 in zake Petra Vandaele tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 februari 2012, heeft « Schendt artikel 327, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 het gelijkheidsbe(...) type bericht prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201542 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV PI - PHARMA, die woonplaats kiest bij Mrs. Hans VAN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201547 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Degré, die woonplaats kiest bij Mrs. Carlos DE WOLF Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201545 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marijke CLAEYS, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal LAHOU Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201546 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ellis STOOP, die woonplaats kiest bij Mr. Frank STEVENS, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201544 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Elizaveta FEYAERTS heeft op 4 februari 2012 de nietigverk Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2011. Deze zaak is ingesc(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012042003 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

document

type document prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201604 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché-inspecteurs leefmilieu De vergelijkende selectie van Franstalige attaché-inspecteurs leefmilieu (niveau A) voor de Ministerie van Defensie (AFG11156) werd afgesloten op 9 maart 2012. Er z(...) type document prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201693 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders De vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG12002) werd afgesloten op 14 maart 2012. Er is 1 geslaagde.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt Mevr. Véronique SCHMITZ, tot auditeur bij de Raad van State benoemd, met ingang van 23 februari 2012. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt de heer Dieter DECOCK tot auditeur bij de Raad van State benoemd met ingang van 23 februari 2012.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012201668 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** vertalers-revisoren De vergelijkende selectie van **** vertalers-revisoren (niveau ****) voor de **** **** van de Eerste **** (****11805) werd afgesloten(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 20/03/2012 numac 2012002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Delegatie van bevoegdheden inzake personeel De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 28 mei 2003 betreffende de delegatie van bevoegdheden inzake personeel, Besluit : Artike Art. 2. Dit besluit treedt in werking bij zijn ondertekening. Brussel, 14 maart 2012.
^