Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/12/2011 pub. 14/03/2012 numac 2012000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012009099 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 is machtiging verleend aan ****. ****-****,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2011 pub. 14/03/2012 numac 2012003085 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging en betaling van een eerste tranche in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012009109 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 september 2011, dat in werking treedt op 1 maart 2012, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Jean GILLES de PELICHY, attaché. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012009119 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 is Mevr. Renson, C., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 31 december 2011 's avonds Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van een lid Bij koninklijk b type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012022077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en licent Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012 en met ingang van 1 november 2012 wordt aan de heer Geert Van Keer, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal b(...) Het is de heer Geert Van Keer vergund op 1 november 2012 zijn aanspraak op het pensioen te doen gel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012015047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt de heer Luc TRUYENS geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Turkmenistan, met standplaats te Bakoe. Het beroep van nietigverklaring van d Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type koninklijk besluit prom. 06/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012035282 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt het Burgerlijk Ereteken verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse overheid, van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie : VOOR MEER DAN 25 JA Burgerlijke Medaille eerste klasse Mevr. Anne Hantson, medewerker Mevr. Lutgarde Kindermans, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201578 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 is Mevr. Maes, E., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tielt, benoemd tot Ridder in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201579 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2011, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, voor een termijn van vijf jaar : - de heer Van Zeeland, C., wonende te Bornival; - de heer De Decker, Y., wonende te Keerbergen;

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2011 pub. 14/03/2012 numac 2011024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing in het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie van de bevoegde hiërarchische meerderen die gemachtigd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf of een voorstel van schorsing in het belang van de dienst uit te brengen type ministerieel besluit prom. 05/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 tot toekenning van een **** aan de personeelsleden van de Raad voor **** bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die wachtdienst verzekeren type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EB-2006-0009tris-A Bij ministerieel besluit van 1 maart 2012 wordt het ministerieel besluit EB-2006-0009A van 15 mei 2006, gewijzigd bij ministerieel besluit EB-2006-0009bisA type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming van de ondervoorzitters Bij ministerieel besluit van 22 februari 2012 dat uitwerking heeft met ing - de heer Marc Parmentier, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aangesloten werkgevers;

beschikking

type beschikking prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031109 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031111 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het nemen van kapitaalsparticipaties door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de coöperatieve vennootschap opgericht na afloop van de overheidsopdracht IRISnet2 type beschikking prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de erkenning van de woning van woonwagenbewoners type beschikking prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen type beschikking prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031116 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 type beschikking prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031115 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het nemen van kapitaalsparticipaties door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de coöperatieve vennootschap opgericht na afloop van de overheidsopdracht Irisnet2 type beschikking prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031114 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, aangenomen te Lanzarote op 25 oktober 2007

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012031104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 7021 van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012031105 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 7021 van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031108 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de VZW « HuurdersUnie NoordWijk » als vereniging bedoeld in hoofdstuk V van de Huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012031106 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 7021 van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 7021 van de stad Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012035281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de interieurvormgeving van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de artikelen 140quinquies en 140sexies van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en de artikelen 60/4 en 60/5 van het Wetboek der Successierechten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201477 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat Jalna te Somme-Leuze type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201476 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Vallées de la Bellemeuse et de Mincée » te Houffalize en La Roche-en-Ardenne type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201481 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Prés de Virelles » te Chimay

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 februari 2012, dat uitwerking heeft met ing Paritair Subcomité voor de betonindustrie Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 febru(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201263 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 februari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 februari 2012, heeft de vzw « L Die zaak is ingeschreven onder nummer 5308 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012011115 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB-2008-0013bis-A Bij ministerieel besluit van 1 maart 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit EB-2008-0013-A van 1 februari 2010 wordt verleend aan NV NORTHWIND een vergunning voor h

erratum

type erratum prom. 25/10/2011 pub. 14/03/2012 numac 2012022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 26/01/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden. - Erratum

document

type document prom. 26/01/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012201467 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om de kandidaten voor een selectieambt in het gemeenschapsonderwijs te rangschikken

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201577 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012020015 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergadering Agenda Donderdag 15 maart 2012, om 14 uur (Deze bijeenroeping vervangt de reeds rondgedeelde bijeenroeping) Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de St(...) Mondelinge vraag van de heer Jef Van Damme (N) aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris van het Bruss(...) type document prom. 02/02/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Selectie van bestuurder-directeur-generaal voor de MIVB type document prom. -- pub. 14/03/2012 numac 2012201573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Luik Op 2 maart 2012 werd de heer Raymond, Albert, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magi
^