Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012009087 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering voor wat betreft de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven type wet prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012009090 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, **** **** koninklijk besluit van 14 november 2011 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. 15/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012011089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten type wet prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Doorhaling van inschrijving Bij beslissing van 1 maart 2012, genomen in toepassing van artikel 78, § 1, 2°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. Deze beslissing treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad is be(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 25/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012024070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor het jaar 2011 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van de activiteiten betreffende persistente organische verontreinigende stoffen type koninklijk besluit prom. 01/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie met betrekking tot de virale encefalitiden bij de paardachtigen type koninklijk besluit prom. 01/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012201463 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012, dat in werking treedt op 29 februari 2012, is aan de heer Lepage, P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Aarlen. Het is Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2011011428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 28 voor te stellen, en de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op deze wet belast zijn type ministerieel besluit prom. 29/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012011104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 21/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012014057 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 13 Kontich-Lier, baanvak Y Lint-Lier te Boechout, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 4.182 type ministerieel besluit prom. 21/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 13 Kontich-Lier, baanvak Y Lint-Lier te Boechout, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 4.477 type ministerieel besluit prom. 21/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 13 Kontich-Lier, baanvak Y Lint-Lier te Boechout, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 5.390 type ministerieel besluit prom. 21/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 20 Hasselt-Maastricht, baanvak Lanaken-Belgische grens te Lanaken, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 12.583 type ministerieel besluit prom. 21/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 20 Hasselt-Maastricht, baanvak Lanaken-Belgische grens te Lanaken, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 11.805 type ministerieel besluit prom. 21/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 13 Kontich-Lier, baanvak Y Lint-Lier te Lint, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 1.469 type ministerieel besluit prom. 21/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012014064 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 13 Kontich-Lier, baanvak Y Lint-Lier te Lint, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 2.767 type ministerieel besluit prom. 21/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 13 Kontich-Lier, baanvak Y Lint-Lier te Lint, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 2.025 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201130 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201132 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201131 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 12 van organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201133 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012201134 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012200255 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 189/2011 van 15 december 2011 Rolnummer 5089 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 97 en 98 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gesteld door Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012200267 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 Rolnummers 5197, 5198 en 5199 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 1° en 2°, en 3, § 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbesche Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012200266 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 191/2011 van 15 december 2011 Rolnummer 5109 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Kortrijk. Het Grond samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, E.(...)

decreet

type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid type decreet prom. 17/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012201308 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de professionele integratie van personen met een handicap type decreet prom. 17/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012201309 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie , gedaan te Bonn op 26 januari 2009, en met de bijhorende Verklaring van de Conferentie (1) type decreet prom. 17/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012201310 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, wat de termijnberekening in artikelen 7 en 9 betreft

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012201464 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Aarlen Bij beschikking van 19 januari 2012 werd de heer Lepage, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Aarlen aangewezen, vanaf 1 maart 2012, om het ambt van plaatsvervangend

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018102 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018105 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018104 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018103 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018106 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018107 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018110 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018109 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018108 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecret Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018112 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018113 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012018111 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012201415 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 januari 2012 in zake Monica Dos Santos tegen de bvba « .1 AIDE A LA MAISON », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 janu « Schendt artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de artikelen 1(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Drieënvijftigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 2011 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de beschikkingen van het ko Erk. Nr. N° d'agr. Bestrijdingsmiddel voor l(...)

erratum

type erratum prom. 19/06/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012201456 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige "Program Managers ICT" (niveau A) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (ANG12031) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007059 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8617, van 5 december 2011, wordt de heer Jean-Michel Sterkendries, doctor in de letteren en wijsbegeerte, op 1 september 2010 tot hoogleraar met voltijdse opdracht in het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007058 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Wetenschappelijk personeel. - Bevestiging en benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8616, van 5 december 2011, wordt Mevr. A. Godfroid, licenciaat in de geschiedenis, op 1 augustus 2010 b Haar wetenschappelijke anciënniteit wordt op 1 augustus 2010 vastgesteld op 13 jaar en 8 maanden. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007057 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel Ontslag. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 8615, van 5 december 2011: Wordt kolonel ****. ****, op 31 augustus 2010 ontslagen uit het ambt van **** militair docent van het organieke Wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. **** benoemd in het ambt van deelt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007056 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 8614 van 5 december 2011 : Wordt kapitein-commandant ***** benoemd in het ambt van **** militair docent van het organieke kader van het **** **** kolonel van het vliegwezen **** ****. **** benoemd in het ambt van **** ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007060 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8618, van 5 december 2011, wordt de heer Eric Colon, doctor in de ingenieurswetenschappen, op 1 september 2010 tot docent met voltijdse opdracht in het organiek kader aan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007063 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8621, van 5 december 2011, wordt de heer Kenneth Vyncke, doctor in de rechten, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van 24 au type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007062 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8620, van 5 december 2011, wordt de heer Patrick Merken, doctor in de toegepaste wetenschappen, op 1 september 2010, tot hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School ben type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007061 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel Benoemingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 8619, van 5 december 2011 : Worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de **** **** ****-ter-zee eerste klasse ****. Van Hespen op 8 november 2010 en luitenant ***** op 16 ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007067 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 8625, van 5 december 2011 : Wordt luitenant-**** ****. ****-**** benoemd in het ambt van **** militair docent van het organieke Wordt kapitein-commandant ****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent van het ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007066 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8624, van 5 december 2011, wordt de heer Jean-Pierre Collin, doctor in de sociologie, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007064 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8622, van 5 december 2011, wordt Mevr. Delphine Resteigne, doctor in de sociale en politieke wetenschappen, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Milita type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/03/2012 numac 2012007065 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8623, van 5 december 2011, wordt Mevr. Fatima Pombo, doctor in de onderwijskunde, in tijdelijk verband deeltijds docent aan de Koninklijke Militaire School benoemd, van 28
^