Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 februari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2012 pub. 23/02/2012 numac 2011003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Casino Club", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012000114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012 wordt de heer Fabrice CARTON benoemd als regeringscommissaris bij de naamlo type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012009068 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 15 februari 2012 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - de heer Marc Vandenberghe, geboren op 29 maart - de heer Philippe Wéry, geboren op 6 november 1968, te Sint- Agatha-Berchem, Frans taalkader, vakr(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012018078 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 3 van de "Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie" gedateerd op 1 februari 2012 werd op 13 februari 2012 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, melding BCZ - Belgische Confederatie van de zuivelindustrie, Vaartkom 31/02,02, 3000 Leuven, Tel. : 016-30 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012200019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke Eretekens Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de **** raadsheer en rechter in sociale zaken : De heer Jan DE ****, raadsheer in sociale zaken bij het ar De heer **** ****, rechter in sociale zaken bij de **** te ****. (...) type koninklijk besluit prom. 08/02/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012200495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de heer Julien VERBEECK met ingang van 1 augustus 2012 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt Mevr. Bernadette LAMBERT, attaché klasse A2, met ingang van 1 september 2012, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de heer Bernard DELPIERRE, met ingang van 1 december 2012, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché klasse A2. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201196 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 februari 2012 : - is Mevr. Corroy, M., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hamoir, benoemd tot Ridder in de Kroonorde; - is de heer Frelinx, Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201195 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 februari 2012 : - is de heer Verhelst, S., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van jeugdrechter in deze rechtbank, op datu - is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012009060 bron federale overheidsdienst justitie Federale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 3 februari 2012 wordt commissaris van politie Paulette SLAETS, met ingang van 1 januari 2012, aangewezen als lid van het technisch en administratief secretariaat bij de de Minister van type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Centrale Dienst Springstoffen Lijst der erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen C26 - c 1. « Pyrotechnische artikelen voor springwerk op werkplaatsen ». 2. De verpakkingswij(...) type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012031088 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - **** vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 13 februari 2012, ontvangt **** ****, **** 1-3, 2060 ****, een hernieuwing van de gelijkgestelde **** - ****; - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de vergunningen wordt toegekend(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012031086 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het **** Hoofdstedelijk Gewest, van 13 februari 2012, verkrijgt **** ****, boulevard de ****'**** 24, 1000 ****, de hernieuwing van de erkenning **** - **** en selectie. Deze hernieuwing van de erkenning wordt toegekend voor een duur van vier(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201197 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 februari 2012 is het verzoek tot associatie van de heer Maufroid, L., notaris ter standplaats Ham-sur-Heure-Nalinnes, en van Mevr. Maufroid, A., kandidaat-notaris, om de associatie Mevr. Maufroid, A., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Ham-sur-Heure-Nalinnes.

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012200104 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 200/2011 van 22 december 2011 Rolnummers 5210, 5211 en 5212 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 39/68-1, eerste en tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-v(...) type arrest prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012200103 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 201/2011 van 22 december 2011 Rolnummer 5200 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 2, 4, 5, 6 en 9 van de wet van 13 augustus 2011 « tot wijziging van het Wetboek van strafvo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechte(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201079 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 20 december 2011 in zake het autonoom gemeentebedrijf « Elektriciteitsnet Izegem » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie v(...) « Schendt artikel 180, 1° juncto artikel 220, 2° WIB 92 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet,(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201093 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 216.966 van 20 december 2011 in zake P.D. tegen de politiezone Seraing-Neupré, tussenkomende partij : de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter gri « Schendt artikel 51bis van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden(...)

decreet

type decreet prom. 25/11/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012035065 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het inschrijvingsrecht type decreet prom. 17/02/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012035189 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 5 januari 2012 werd de heer Etienne SCHERPEREEL, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangewe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012027031 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012201078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van een lid van de « Commission de formation agricole » ingesteld krachtens artikel 8 van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012011078 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief met betrekking tot de aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 februari 2012

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012024072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bericht betreffende de benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Fonds voor de medische ongevallen Het Fonds voor de medische ongevallen werd opgericht bij wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van ge Door koninklijk besluit van 6 februari 2012 beraadslaagd in Minister raad, werden de volgende wijzi(...) type bericht prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201094 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 december 2011 in zake de nv « Federale Immobiliënvennootschap van het Bouwbedrijf » (F.I.V.B.) tegen de « Vlaamse Vervoermaatschappij » (De Lij(...) « Schendt artikel 7.4.1 VCRO de grondwettelijke beginselen van niet-discriminatie en gelijkheid in (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Centrale Dienst Springstoffen Lijst der erkende springstoffen Randnummer C-26-c Pyrotechnische artikelen voor springwerk op werkplaatsen waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der Springstoffen is toegelaten. 1. Patronen van het merk Nonex gefabriceerd door d

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012031087 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 13 februari 2012, ontvangt POLS, **** & PARTNERS ****, **** 74, 2610 ****, een gelijkgestelde vergunning als **** - **** en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar met ingang va(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanwijzing van de plaatsvervangende externe bijzitter voor de Franstalige kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie Bij beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken, op 1 februari 2012, werd de heer Bruno BO"L aangewezen als

erratum

type erratum prom. 28/12/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren bij de Inspectiedienst De vergelijkende selectie van Nederlandstalige geneesheren bij de Inspectiedienst (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van Brussel(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders-kinesitherapeuten De vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders-kinesitherapeuten (niveau B) voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (AFG11118) werd afgesloten op 13 feb(...) Er zijn 9 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 februari 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februa - de heer de STEXHE, Olivier; - de heer HARDY, Christophe; - de heer LANGE, Bernard; - de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt Mevr. Sofie WILLEMS met ingang van 1 januari 2012 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 1 januari 2011. Een beroep tot n

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Vacature van eerstaanwezend assistent in proefperiode (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S1326 (Geschiedenis) 1. Positie van de functie binnen de instelling. ? He(...) ? Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : eerstaanwezend assistent in proefperiode (kla(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012021037 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Vacature van eerstaanwezend assistent in proefperiode (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S1327 (geschiedenis) 1. Positie van de functie binnen de instelling. ? He(...) ? Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : eerstaanwezend assistent in proefperiode (kla(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012021041 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Vacature van eerstaanwezend assistent in proefperiode (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S1322 (entomologie) 1. Positie van de functie binnen de instelling. ? He(...) ? Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : eerstaanwezend assistent in proefperiode (kla(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Vacature van eerstaanwezend assistent in proefperiode (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S1325 (specialisatie : kwantitatieve geomorfologie) 1. Positie van de functi(...) ? Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. ? Titel en (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012021039 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Vacature van eerstaanwezend assistent in proefperiode (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan) - Vacaturenummer HRM S1324 (specialisatie : structurele geologie) 1. Positie van de functie binne(...) ? Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. ? Titel en (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012021040 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Vacature van eerstaanwezend assistent in proefperiode (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan) - Vacaturenummer HRM S1323 (Culturele en sociale antropologie) 1. Positie van de functie binnen d(...) ? Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. ? Titel en (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012021042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Vacature van eerstaanwezend assistent in proefperiode (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan) - Vacaturenummer HRM S1320 (invertebraten niet-insecta) 1. Positie van de functie binnen de inste(...) ? Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. ? Titel en (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012201168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** "**** managers" De vergelijkende selectie van **** "**** managers" (niveau ****) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis(...) Er zijn 4 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 23/02/2012 numac 2012200499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Bij besluit van de Directeu worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfa(...)
^