Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011009381 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. **** ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 16 december 2008 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 3 van de nomenclatuur van de geneesku(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011009386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren vóór 1 juli 2011, is de heer Persyn, Ch., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011021043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 : - worden de volgende personen benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : de heer André Ars, gemeenteontvanger bij de gemeente Zinnik; de heer Alphonse Dela de heer Jean-Paul De Moor, eerste attaché-ingenieur bij de gemeente Moeskroen; de heer Jean-Paul(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011021046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale Actie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 : - wordt de heer Pol Burlet, secretaris bij het O.C.M.W. van Rochefort, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II; - wordt de Gouden Medaille der Orde van Leo Mevr. Bernadette Fosset, maatschappelijk werkster bij het O.C.M.W. van Froidchapelle; Mevr. Véro(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011021045 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale Actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 : - wordt het burgerlijk ereteken verleend aan het hiernavermeld personeelslid van de O.C.M.W. : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke Kruis 1e klas de heer Willy Manssens, directeur-generaal, O.C.M.W. Aat; - wordt het burgerlijk ereteken verlee(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011021044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 16 december 2010 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de intercommunale Tecteo : Voor 35 jaar dienst Het Burgerlijke Krui de heer Joseph Demaret, eerste klerk; de heer Georges Pickart, boekhouder; de heer Jean-Marie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011022156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 wordt de heer Eddy Merveillie, administratief assistent, bevorderd door verhoging in niveau tot de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zeker Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 25/05/2011 numac 2011202282 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van percelen van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2011 pub. 25/05/2011 numac 2011000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011202516 bron waalse overheidsdienst "Société publique de Gestion de l'Eau" . - Beheerscontract Bij ministerieel besluit van 18 mei 2011, dat uitwerking heeft vanaf 1 januari 2011 wordt het beheerscontract van 16 maart 2006, gesloten (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad inzake hulpverlening aan de jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2011 wordt tot lid van de Gemeenschapsraad inzake hulpverlening aan de jeugd benoemd de heer Denis Xhrouet ter vervan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011031260 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2011, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de tamme kastanje gelegen Louizalaan (Bossquare), bekend ten kadaster te (...) Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving op de bew(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2011, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de rode beuk gelegen Floreallaan 67, te Ukkel, gekend ten kad(...) Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving op de bew(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011031261 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2011, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de gelegen Generaal Fivéstraat, te Etterbeek, tweede afdeling, secti(...) Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving op de bew(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011031262 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2011, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de onafhankelijkheidslinde en gedenksteen op de Kruisboogsquare te Watermaal-Bosvoorde, twee Bijlage II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot inschrijving op de bew(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2011 pub. 25/05/2011 numac 2011202368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van overhevelingen, omvormingen, programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs en de programmatie van opleidingen in het deeltijds beroeps secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 25/05/2011 numac 2011202452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg"

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011011188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Specifieke beperkende maatregelen tegen Syrië. - Bericht van verbod. - Toepassing van de Verordening nr. 442/2011 van de Raad van 9 mei 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië Het is voor een Belg of een houder van om het even w(...) ? technische bijstand te verlenen in verband met goederen en technologie die in de gemeenschappelij(...) type bericht prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011018185 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Charlotte Dubois, Adrianus Pols, Frans De Veyt en Béatri Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2011. Deze zaken zijn (...) type bericht prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011018182 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV N.C.P., Michel Desmidt en Denise Hudders, die alle Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2011. Deze zaken zijn (...) type bericht prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011018187 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Bertrand WAELS c.s. heeft de nietigverklaring gevo Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2011. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011018194 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA SUIPOR, die woonplaats kiest bij Mr. Jan Opsommer, Omzendbrief nr. 56 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 september 2010, en het beslu(...)

document

type document prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011202532 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliothecaris De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliothecaris (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG10087) werd afgesloten op 16 mei 2011. (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 wordt de heer Steven Werkers, vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rangin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 maart 2011 wordt Mevr. Herlinde Vanhooydonck geboren op 31 maart 1983, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 25/05/2011 numac 2011031242 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 4 mei 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « DB Fourage NV » gelegen te Geuzestraat 48, 9910 Knesselare, geregistreerd onder het nummer ENRDA-071 als ophaler van dierli Bij de beslissing van 4 mei 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de registratie(...)
^