Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011000286 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 april 2011 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en de ge type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof type wet prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het geboorteverlof

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 28 april 2011, wordt het mandaat van de heer Lucas, Jean-Paul, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Houthalen-Helchteren met ingang van 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 28 april 2011 wordt het mandaat van de heer Pirard, Philip, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken, met i type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 28 april 2011, wordt het mandaat van de heer Van Wabeke, Benny, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Deinze-Zulte, met ingang van 13 septe type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 28 april 2011 wordt het mandaat van de heer Paelinck, Nicholas, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Westkust type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011009355 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2011, dat uitwerking heeft op 30 maart 2011, is Mevr. Kohnen, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, aangewezen tot beslagrechter in deze rechtbank, voor een periode van één Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 25 februari 2011 en met ingang van 31 juli 2011 's avonds wordt aan de heer Auguste VANHOVE eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal bij d Het is de heer Auguste VANHOVE vergund op 1 augustus 2011 zijn aanspraak op het pensioen te doen ge(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011022165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten van patiënten jonger dan 18 jaar, opgevolgd in een revalidatiecentrum waarmee het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging een type revalidatieovereenkomst heeft gesloten type koninklijk besluit prom. 07/05/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011031229 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de mandatarissen en personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 worden de Zilveren Palmen der Kroonorde toegekend, met ranginnem Mevr. DE CONINCK, Yolande, hoofdverpleegkundige bij het O.C.M.W. van Ganshoren. Bij koninkli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 april 2011 wordt de heer Hugo TORFS met ingang van 1 juni 2011 eervol ontslag verleend in de klasse A2, met als titel attaché.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011018163 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 22/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2010 pub. 10/05/2011 numac 2011029226 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 tot samenstelling van de examencommissies met toepassing van artikel 53, tweede lid, van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs en tot vaststelling van de nadere regels voor hun werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de houders van een kwalificatiegetuigschrift uitgereikt door het onderwijs met volledig leerplan het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs in het onderwijs voor sociale promotie kunnen behalen en tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1994 betreffende de door het secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 uitgereikte bekwaamheidsbewijzen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité van de "Commission wallonne pour l'Energie"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen door middel van leidingen van Essen naar Antwerpen, van de NV Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen ter hoogte van uitwatering Esso, ten behoeve van de te realiseren dijkverhoging in uitvoering van het Geactualiseerd Sigmaplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Gewestexecutieve en van sommige instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van het Waalse Gewest

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011031190 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 7 januari 2011, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV FOYER ANDERLECHTOIS, met maatschappelijke zetel Bergensesteenweg 595, te 1070 Brussel, met ondernemingsnummer 0401 De erkenning draagt het nummer PEBPM-1016358. Bij beslissing van 7 januari 2011, van de lei(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011003178 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 659 van 20 april 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 15 april 2011 heeft de ***** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Vice-Consul van de Dominicaanse Republiek te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans ****, ****

document

type document prom. -- pub. 10/05/2011 numac 2011031197 bron brussels instituut voor milieubeheer Registraties betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 14 april 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « Sita Recycling Center NV » gelegen te Vilvoordsesteenweg 218, 1120 Brussel, geregistreerd onder het nummer ENRDA-070 al Bij de beslissing van 14 april 2011 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de registr(...)
^