Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/04/2011 numac 2011000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011009312 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en Juf. ****, ****, **** **** koninklijk besluit van 30 maart 2011 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011009318 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** type wet prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011009325 bron rechterlijke macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie De heer Van den Bossche, D., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, werd door de e type wet prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011009323 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 april 2011 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van koophandel te Ieper en te Veurne : - Mevr. Claeys, K., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Menen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011009324 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 is de heer Thiry, J., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk eret type koninklijk besluit prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de behandeling van recidiverend glioblastoom van stadium IV bij volwassen patiënten, door middel van de farmaceutische specialiteit AvastinR type koninklijk besluit prom. 31/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011024092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011002023 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 ter uitvoering van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type ministerieel besluit prom. 20/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Iran, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2007 tot vastlegging van de samenstelling van de Departementale Stagecommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor Gezondheidspromotie. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2011, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de werkende en plaa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon gesubsidieerd niet-confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het aantal lestijden die jaarlijks aan de opleidingen inzake alfabetisering besteed moeten worden, voor het Frans als vreemde taal, en die toegang tot het getuigschrift basisstudies verlenen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/12/2010 pub. 28/04/2011 numac 2011031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de veilige opslag van metallisch kwik en van andere kwikverbindingen en -mengsels

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011035325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling voor vijf jaar van de VZW Vlaamse Ouderenraad als Vlaamse ouderenraad

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011202037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 april 2011, dat uitwer Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, he(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011009319 bron federale overheidsdienst justitie Internationaal Straftribunaal voor Rwanda. - Kabinet van de griffier. - Bericht aan de nationale autoriteiten van het Koninkrijk België inzake het afnemen van bijzondere verklaringen met het oogmerk bewijsmateriaal te beschermen Met toepassing « Internationaal Straftribunaal voor Rwanda Kabinet van de griffier Bericht aan de natio(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011000246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 6 april 2011 wordt de vergunning tot het organiseren van een interne b Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...) type vergunning prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 april 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescher(...) type vergunning prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 31 maart 2011 wordt de vergunning voor het ex Bij ministerieel besluit van 8 april 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van de bewak(...)

document

type document prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011003163 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 april 2011 Officiële lijst der loting nr. 517 van 8 april 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011201988 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs bedrijven "Automotive" De vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs bedrijven "Automotive" (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG1007(...) Er zijn 5 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011003167 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 6 van 30 juli 2010 wordt benoemd : Kroonorde Commandeur Administratie der directe belastingen De heer PARISIS, C.V.A., Auditeur-generaa(...) Bij hetzelfde besluit worden bevorderd : Officier Administratie der directe belastingen (H(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2011 numac 2011009322 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - met aanwijzing bij het parket van het hof van beroep te Brussel : 1 ; - Parketjurist in het rechtsgebied van h(...) - met aanwijzing bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te(...)
^