Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 april 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2010205218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2010205237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2010206270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2010206475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011003176 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de kosten van het Belgisch voorzitterschap van de EU in het 2e semester van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 16 februari 2011 wordt aan de heer Frans PIESSENS, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 mei 2011, eervol ontslag uit zijn functies De heer PIESSENS wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011014101 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenni(...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011 wordt de heer Jean-Pierre De Clercq, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 oktober 2011, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De he type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011200605 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan de werknemers van de ondernemingen die sleepboten exploiteren, waarvan de verrichte sleepactiviteit "zeevervoer" is type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011200608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011200684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag voor de gezins-, bejaardenhelpsters en het werkliedenpersoneel type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011200852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011200855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011200685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen" ter financiering van de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011200857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen na ontslag voor het bediendepersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011201975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 19 april 2011 is het Laboratorium Chemische Analysen van de Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen, Sc Groep Methode Gebaseerd op Stoffen of (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011018158 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 13/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011201148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. 13/04/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011201792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011201918 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 29 maart 2011, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap "Ecologie au Quotidien" uit Hav

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011009320 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk Bij beschikking van 1 april 2011, werd de heer Deleu, G., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk aangewezen om, vanaf 1 april 2011, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszake

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011201917 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering van 31 maart 2011 wordt de VZW "CEPICOP", chaussée de Namur 47, te 5030 Gembloux, vanaf 1 april 2011 voor twaalf maanden erkend als proefcentrum in de sector van de graan- en eiwithoudende g - de "Unité de Phytotechnie de l'ULg - Gembloux Agro-Bio Tech"; - het "Centre agr(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/02/2011 pub. 27/04/2011 numac 2011027087 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de hogere deelname van de gemeenten in de gemengde intercommunales die beheerders zijn van gas- en elektriciteitsdistributienetten

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011018154 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Event-Service, die woonplaats kiest bij Mrs. Rud Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.567/XII-6534. Namens de Hoofdgriffier,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 6 september 2010 Deze erkenning is geldig voor een periode van vijf jaar. (...)

document

type document prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011202033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** generieke test voor administratief en technisch personeel **** **** generieke test voor administratief en technisch personeel (niveau ****) voor de **** overheid (****10002) werd afgesloten op 11 maart 2011. (...) Er zijn 2 260 geschikten. type document prom. -- pub. 27/04/2011 numac 2011022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 4 april 2011 worden benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer ADAM, Jean-Marie . Adviseur (F) bij de Dienst Voor De Ov(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Ridder De heren : PLUMHANS, Pascal (8(...)
^