Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/2009 pub. 21/04/2011 numac 2009015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (2) type wet prom. 16/02/2009 pub. 21/04/2011 numac 2009015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (2) type wet prom. 05/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011003137 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011009308 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie - Mevrn. Lebeau, D. en Sterck, S., rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, werden door de - de heer Dillenbourg, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, werd door de e(...) type wet prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenningen Bij beslissing van 14 april 2011, genomen in toepassing van de artikelen 3, § 3, 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, worden de volgende met name hier 216354 AGB ENERGIEBESPARI(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 30 november 2001 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling, van 3 juni 2002 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling en van 15 januari 2001 tot instelling bij het departement van Binnenlandse Zaken van een administratief-technisch secretariaat. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011003166 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de deelneming van België aan de negende wedersamenstelling van de middelen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011009293 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van titel VII van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 08/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011009292 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding en uitvoering van verscheidene bepalingen van de titels III en V van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011009306 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 april 2011 : - zijn benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep : te Antwerpen : - Mevr. De Bruyne, F., gerechtelijk stagiair voor - de heer Van hoogenbemt, T., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Mechelen; type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 wordt aan de heer Jean-Claude Mignolet, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 mei 2011 eervol ontslag uit zijn functies verleen De heer Mignolet wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011011121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 24 januari 2011 wordt aan de heer Roger Noel, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 mei 2011 eervol ontslag uit zijn functies verleend en w De heer Noel wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de tussenkomst in de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011022145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, §§ 1 en 14, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, 11°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011200980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011200983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de sectorale minimumloonschalen op basis van beroepservaring type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie voor 2010 type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003 tot invoering van een recht op outplacement voor de werknemers type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2006 betreffende een eindejaarstoelage ter uitvoering van het "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit" (1) type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor de jaren 2011-2012 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011201911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 15 april 2011 is het laboratorium SGS Belgium NV, Division Environmental Services, Haven 407, Polderd ° Groep : 7. ° Methode : WI-11 - Arbeidsveiligheid. ° Gebaseerd op : koninklijk besluit van 1(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 04/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 01/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201863 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen van bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijvers van "Bologne" en "du Moulin" te Habay-la-Neuve

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan sommige leden van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2011, wordt op 1 juli 2011 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Myriam Lenoble, adjunt-directeur-generaal, geboren op 31 maart 1951. Vanaf 1 ju Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2011, wordt op 1 maart 20(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2011 wordt benoemd tot lid van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd, Mevr. Daphné De Backer, ter verv type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Eervolle ontslagverlening Een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 februari 2011, dat met ingang van dezelfde datum uitwerking heeft, verleent de heer Marcel Thomas, geboren op 10 december 1926, eervol ontslag uit zijn ambt v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011201833 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 43, § 1, van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft het bepalen van de profylactische maatregelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/03/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Rondzendbrief CP3 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 13/04/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 608. - Vakantiegeld 2011

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011201862 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 7 april 2011 wordt de gedeeltelijke wijziging van de bladen nr. 53/4 en 54/1 van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort voorlopig aangenomen met het oog op de opneming van Dit besluit en de bijgevoegde kaart liggen ter inzage op volgend adres : http://developpement-terri(...)

erratum

type erratum prom. 10/02/2011 pub. 21/04/2011 numac 2011003172 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win for Life 3 euro » en « Win for Life 5 euro » genaamd. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011201907 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie via de Interne Markt van een Franstalige coördinator van de juridische cel (klasse A3) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RZPPO) (MFG11016) Opgepast ! Voor deze select(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Om je kandidaat te stellen voor deze functie van de Interne Markt, (...) type document prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011201927 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** fiscaal beheerders De vergelijkende selectie van **** fiscaal beheerders (niveau ****) voor de **** **** (****10816) werd afgesloten op 13 april 2011. Er zijn 112 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011201934 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie Franstalige verwarming controller De vergelijkende selectie van verwarming controller (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG10008) werd afgesloten op 14 april 2011. Er zijn 2 geslaagden.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011003142 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, nr. 5, worden bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der directe belastingen De heer SCHMITZ, D.L.E.D., eerste atta(...) Administratie der directe belastingen (Buitendiensten) De heer LIBERT, W.A.N., gewestelijk di(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011021030 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene directie Cultuur. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer MATHOT, E Bestuurder op de « Fédération Culturelle de Liège » te LUIK. Ranginneming op 8 april 2010. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011021031 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale orden. - Algemene directie Cultuur. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 Worden de Zilveren palmen der Kroonorde uitgereikt aan : De heer GRAND Koorleider aan de « Société Royale Schola Camille JACQUEMIN » te FORRIERES. Ranginneming op 8(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011021032 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale orden. - Algemene directie Cultuur. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 Worden de Zilveren palmen der Kroonorde uitgereikt aan : De heer PAROT Dirigent-Koorleider aan de « Royale Chorale Sainte-Cécile » te WELKENRAEDT. Ranginneming op 8(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011009307 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad nr. 114, van 18 april 2011, van vacante plaatsen : - in de Franse tekst, pagina 24129, van de plaats van « conseiller à la cour d'appel du tr - in de Franse tekst, pagina 24130, van de plaatsen van « juge au travail du travail de Bruxelles »(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011009298 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie **** examen voor de werving van referendarissen 1. Het Hof van Cassatie zal, overeenkomstig artikel 259**** van het Gerechtelijk ****, een vergelijkend examen organiseren met het oog op de samenstelling van **** 2. De referendarissen bereiden het werk voor van de leden van het **** en van zijn parket. Hun taak (...)

document

type document prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011201789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 april 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : worden benoemd tot 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren : FELI(...) type document prom. -- pub. 21/04/2011 numac 2011201924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Brussel Op 7 april 2011 werd de heer Harmant, Antoine, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaat
^