Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2009 pub. 18/04/2011 numac 2011000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van het hof van assisen. - Duitse vertaling type wet prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type wet prom. 20/12/2010 pub. 18/04/2011 numac 2011009014 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen type wet prom. 05/04/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011009242 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen type wet prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg ? Memorandum aan de Regering : « Digitaal België : een nieuw ICT-beleid als wissel op de toekomst !(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Kapsel type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Kapsel type koninklijk besluit prom. 06/04/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de loontarieven voor het vervullen van de opdrachten van de proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik vastgesteld door de Bestuurscommissie voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 05/04/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot regeling der prijzen Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 12 april 2011 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Olivier DERRUINE, w - wordt benoemd binnen de Commissie tot regeling der prijzen : Mevr. Bérengère DUPUIS, werkend lid,(...) type ministerieel besluit prom. 07/04/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011024076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011009295 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Gerechtsdeurwaarders Vernietiging Bij arrest nr. 212.376 van 4 april 2011 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot bepaling van het aantal gerechtdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement v

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011201752 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 211.465 van 23 februari 2011 in zake de vzw « fédération des Maisons de Repos privées de Belgique » (afgekort : « Femarbel ») tegen de Gemeen(...) « 1. Schenden de artikelen 11 tot 19 van de ordonnantie van de Verenigde Vergadering van de Gemeens(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011201751 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 februari 2011 in zake het openbaar ministerie en M.M., burgerlijke partij, tegen M. M.E. en in zake het openbaar ministerie tegen M. M.E., waarvan « 1. Schendt de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, die diverse bepali(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011201753 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 11 maart 2011 in zake de bvba « Balimmco » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 maart 2011, heeft « Schendt artikel 289bis, § 2, van het WIB 1992, ingevoegd bij artikel 15 van de wet van 20 de(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011201767 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 211.864 van 9 maart 2011 in zake Peter Flamey en anderen tegen de stad Antwerpen, tussenkomende partij : Emmanuel Corynen, en in zake Peter Flamey en « Schendt artikel 116, § 3, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Rui(...)

decreet

type decreet prom. 25/02/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011201213 bron vlaamse overheid Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot definitieve vaststelling van een gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, wat wijzigingen aan de bindende bepalingen van dat Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011035261 bron vlaamse overheid Herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. - Definitieve vaststelling Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 wordt een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld zoals opgen(...) De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit beslui(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011201805 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2010 betreffende de gratis verstrekking van fruit en groenten aan leerlingen van onderwijsinstellingen voor eigen consumptie in het kader van de sensibilisering voor de weldaden van deze producten

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011024078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Sectoraal akkoord ter verhoging van het aandeel milieuvriendelijke detergenten Gelet op het proces van Marrakech voor Duurzame Productie- en Consumptiepatronen onder leiding van het UNEP ; Gelet op(...) Gelet op Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betr(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011009296 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; een curriculum vitae over(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/04/2011 numac 2011021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature (m/v) van een betrekking van wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 (assistent-stagiair) of SW2 (eerstaanwezend assistent in proefperiode) bij het Rijksarchief te Eu(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. - Het gaat om een voltijdse betrekking van statu(...)
^