Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/2010 pub. 13/04/2011 numac 2011000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Starter". - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2009 pub. 13/04/2011 numac 2011000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de algemene regeling inzake accijnzen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011011129 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning Bij beslissing van 6 april 2011, wordt de erkenning van de volgende met name hierna aangeduide personen ingetrokken daar zij geen activiteiten meer uitoefenen bedoeld in 1881 SA BANQUE NAGELMACKERS 1747 - NV BANK NAG(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011003156 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van de Gouverneur van de Nationale Bank van België tot Gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds en tot Plaatsvervangend Gouverneur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 30/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011009284 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 april 2011 : - is de heer Schretter, L., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Hij is gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Charleroi en te Door(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 30/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 64 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011031174 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 210.163 van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIe Kamer, van 29 december 2010 vernietigt de artikelen 18, tweede lid, 1°, 22, § 1, tweede lid, 139, eerste lid, 1° en 4°, en

decreet

type decreet prom. 17/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de procedures voor de verkiezing van de directeur-voorzitter en categoriedirecteur binnen de hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029200 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg - en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de "World International Schoool" om te kunnen voldoen aan de leerplicht overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de **** **** tot wijziging van het besluit van de Regering van de **** **** van 11 april 2008 houdende benoeming van de leden van de commissie die belast is advies te geven betreffende de aanwerving in het gesubsidieerd onderwijs van houders van voldoend geachte **** die anders zijn dan die van groep **** type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 tot samenstelling van de Hoge Raad voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie die hoger onderwijs inrichten en instellingen die hoger onderwijs met volledig leerplan of voor sociale promotie in de Franse Gemeenschap en buiten haar grenzen inrichten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vervanging van drie leden van de Commissie voor Franse taal belast met het afnemen van taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 11 mei 2009, houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de leraars kunstvakken in het kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/02/2011 pub. 13/04/2011 numac 2011029210 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011031163 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 september 2009, wordt het vrijwillig ontslag van Mevr. BAQUET, Sophie, assistent bij de Diensten van het Verenigd College

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011003143 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Sector directe belastingen. - Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale netto-inkomen kan aftrekken I. ALGEMEEN (...) In de huidige stand van de wetgeving betreft het de giften in geld aan : 1. de instellingen die (...)

document

type document prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011201759 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen logistieke ondersteuning De vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen logistieke ondersteuning (niveau B) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetensch(...) Er is 1 geslaagde. type document prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011201790 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken Screening (niveau A) voor de SELOR (ANG11029) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. RAVEZ, N., benoemd tot werkend lid bij genoemde Gewestelijke(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011031162 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 2009, wordt Mevr. BAQUET, Sophie, stagedoend assistent bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke

document

type document prom. -- pub. 13/04/2011 numac 2011201724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Br Paritair Comité Datum 1. Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen e(...)
^