Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 april 2011

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011054905 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, **** van ****, **** Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 31 maart 2011 wordt het mandaat van de heer Trienpont, Patrick, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Lokeren met ingang van 4 juli 2011 voo type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011022136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van het 3 februari 2011 houdende hernieuwing van mandaten van leden van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011024015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk belsuit van 14 december 2010 wordt de heer Vervaet, Eric, geboren op 21 maart 1951, attaché bij Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidsvoorzieningen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid De heer Vervaet, Eric, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 april 2011, zijn aanspraken op een rus(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011201632 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan de eerste prioritaire groep in 2011

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011201743 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 maart 2011 in zake de stad Antwerpen tegen Edmond Den Hondt, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 maart 2011, heeft het H « Schendt artikel 65 van de tuchtwet (wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personee(...)

beschikking

type beschikking prom. 07/04/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011031168 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/03/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011031169 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/535 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de tussenkomst van de Franse Gemeenschapscommissie voor het gebruik van het openbaar vervoer met de spoorwegen op weg naar het werk regelt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2011 pub. 12/04/2011 numac 2011201633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van de afvaardiging van de overheid in die basis- en tussenoverlegcomités voor sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest ressorteren

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011011125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 81-41 Veiligheidsregels voor het vervaardigen en het aanbrengen van liften - Bijzondere l(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011011130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt. - Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalings(...) Overeenkomstig artikel 7bis, § 2, van voornoemd koninklijk besluit werden de referentie-indexe(...) type bericht prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011018140 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW "Association des Juristes des Administrations Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011018139 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Yvan BRAHIC heeft de nietigverklaring gevorderd van het be Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2011. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011201736 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 februari 2011 in zake Els Tenreiro Lourenco tegen de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekome « Schendt artikel 47 van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheids(...)

document

type document prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011009281 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 1 maart 2011, heeft de heer Vilain, J., raadsheer in het arbeidshof te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 5 april 2011.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2010024504 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2010 wordt de heer VAN STEENBERGHE, Vincent, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2010, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Fe

document

type document prom. -- pub. 12/04/2011 numac 2011201695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 maart 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 21 febr worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid : (...)
^