Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 april 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011009260 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 30 maart 2011, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011009263 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om,(...) Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011000137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 30 november 2001 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling, van 3 juni 2002 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de gouverneur van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling en van 15 januari 2001 tot instelling bij het departement van Binnenlandse Zaken van een administratief-technisch secretariaat type koninklijk besluit prom. 22/10/2003 pub. 07/04/2011 numac 2011000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 27/08/2010 pub. 07/04/2011 numac 2011000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011009261 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 maart 2011 : - is Mevr. Laurent, K., parketjurist bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank. Zij is gelijktijdig beno - is Mevr. Cuypers, I., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011009262 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011, dat in werking treedt op 12 mei 2011 : - zijn volgende verenigingen van licentiaten in het notariaat erkend voor een termijn van drie jaar : 1. Vereniging Nederlands 2. Association des licenciés en notariat A.L.N. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011011094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2011 wordt met ingang van 16 februari 2010, op zijn aanvraag, aan de heer Jeroen Capiau, ontslag uit zijn ambt van attaché verleend. type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011 wordt de heer Michel VAN PEVENAGE, klasse A3 bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 30 september 2011 's avonds, eervol ontslag uit zijn ambt verle De heer Michel VAN PEVENAGE is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 oktober 2011, zijn aanspraken op (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2011 wordt de heer Jean-Luc LEFFLEUR, klasse A3 bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 31 mei 2011 's avonds, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor de geneeskundige schifting van de werknemers in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2008 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige arbeiders die, op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009 betreffende het halftijds brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar met het oog op de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen in de instellingen voor kinderopvang type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen in de welzijns- en gezondheidszorg behalve instellingen voor kinderopvang type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011200900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor de risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011201710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché sociaal inspecteur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 28 maart 2011 wordt met ingang van 1 juli 2011, aan Mevr. DELFOSSE, D. wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van d(...)

decreet

type decreet prom. 31/03/2011 pub. 07/04/2011 numac 2011201670 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" met het oog op de oprichting van een strategisch comité, een enig uitvoerend bureau en een auditcomité (1)

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011018130 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1 De Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nation(...) type bericht prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011018131 bron interregionale verpakkingscommissie Bericht in toepassing van het artikel 13, § 1, 12°, van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval In toepassing van het artikel 13, § 1, 12°, van het samenwerkingsakkoord v type bericht prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011018132 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Intervest Retail heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.207/XV-1456. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011018133 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Namen heeft verzocht om de nietigverklaring van he Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011. Deze zaak is inges(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 16 februari 2011 wordt het besluit van 13 februari 200 De vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst wordt verleend aan de ARCELORMITT(...) type vergunning prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 11 maart 2011 wordt de vergunning voor het ex Bij ministerieel besluit van 11 maart 2011 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bew(...) type vergunning prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 28 februari 2011 wordt de vergunning voor het exploitere De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - Beheer van alarmcentra(...) type vergunning prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 10 maart 2011 worden in artikel 1 van het besluit van 4 de Artikel 2, § 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door volgende bewoordingen : « Artikel(...)

document

type document prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011201659 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief beheerders De vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief beheerders (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG10(...) Er zijn 7 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2011 wordt Mevr. Nabila Bahloul benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 23 dece type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011003135 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 juli 2010, nr. 1, worden bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der thesaurie De heer VAN DEN SPIEGEL, J.R., Industrieel ingenieur-directeur. De heer CARTON, G.F., De heer OSSIEUR, G.M., Gewestelijke directeurs bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010 wordt Mevr. Myriam Juveyns vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rangin Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010 wordt Mevr. Vassilena Kontozova vastbenoemd in de kl(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011024053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2010 wordt de heer Van Orshoven, Christophe, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2010, in de titel van attaché in de klasse A1, op het Nederlandse taalkader, bij de F

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een politieambtenaar als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Waals-Brabant Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust a) Vacatures De gouverneur van de provincie Waals-Brabant zal daarom in 2011 overgaan tot de aan(...)

document

type document prom. -- pub. 07/04/2011 numac 2011024064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Sectoraal akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen Gelet op het proces van Marrakech voor Duurzame Productie- en Consumptiepatronen onder leiding van het UNEP Gelet op het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, door België geratificeerd op 22 november 1996,(...)
^