Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/1998 pub. 23/03/2011 numac 2011000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011009213 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren(...) type wet prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011009212 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 maart 2011 wordt de heer Erik De Bie, advocaat, benoemd tot plaatsv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor ****. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 24/01/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011003106 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011009209 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 is aan de heer Vandekerckhove, Ph., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout. Bij koninklijk b Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 is aan Mevr. Jacques, V., op haar verzoek, eervol onts(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011009210 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 3 maart 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, ontslag uit haar functies(...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011012002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1993 betreffende de sectorale functieclassificatie voor de bedienden uit de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ambtsneerlegging Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Hans-Christian KINT ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en van Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Afghanistan. Het beroe Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 14 maart 2011 wordt de heer Philippe BEKE geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Moldavië, met standplaats te Boekarest. Het beroep van nietig Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011027065 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 16 december 2010 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de intercommunale ALG : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van De heer Jean Cypers, kantoorchef; De heer Jacques Liebens, brigadier; De heer Jean-Claude Gen(...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011200682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 13 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011201363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt Mevr. Vinciane Lenoir, attaché klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 december 2010, op eigen verzoek, in dezelfde hoedanigheid overgeplaat Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011201362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt Mevr. Joëlle Verhelle, met ingang van 2 januari 2011, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van attaché.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 25 februari 2011, werd het ministeriële besluit van 24 februari 2000, gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de firma advies- en ingenieursbureau Soresma NV in Antea Belgium NV. type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, van 10 maart 2011, wordt PEORMA CONSULT BVBA, Geneberg 11, 3945 Ham, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening va - Outplacement. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van vier jaar en draagt het identif(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011031149 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - **** vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest, van 10 maart 2011, ontvangt **** ****, **** 18, 1930 ****, een hernieuwing van de gelijkgestelde **** - **** en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011201327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 8 maart 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2010, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna ve - Paritair Comité voor de voedingsnijverheid; - Paritair Comité voor de bedienden uit de voedi(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 januari 2010 houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies voor het administratief personeel en van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Legaten Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 februari 2011 krijgt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, de toelating de schenking gedaan door Mevr. Geo

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011201292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de academische bacheloropleiding bachelor in de industriële wetenschappen van de Erasmushogeschool Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/02/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011201347 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de definitie van de afwateringsovereenkomst en de financiering van de afwatering

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011018111 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011018109 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011018110 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011018112 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011018113 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Vlaamse Gemeenschap, die woonplaats kiest bij Mr. Bart Staelens, advocaat, met kantoor te 8000 B(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 30 september 2010 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Bij besluit van 18 oktober 2010 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan De (...) type erkenning prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 5 oktober 2010 wordt artikel 2 van het besluit van 26 mei 2005 to De woorden « rue du 2 e Cyclistes 22, te 4960 Malmedy » worden vervangen door de woorden (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011018075 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 februari 2011 en 28 februari 2011 DENOMINATION (...) BENAMING FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT - FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING DETENTEUR D(...)

erratum

type erratum prom. 13/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011003116 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2011. - Erratum type erratum prom. 03/03/2011 pub. 23/03/2011 numac 2011021022 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011201361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt Mevr. Valérie Vervliet, met ingang van 1 november 2010 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 november 2009. Een beroep to type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van13 maart 2011 wordt Mevr. Rachel Lattuca met ingang van 1 december 2010 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2009. Een beroep tot niet type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2011 numac 2011201371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van13 maart 2011 wordt Mevr. Gwenny Storms met ingang van 1 december 2010 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2009. Een beroep tot nie
^