Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/05/1892 pub. 15/03/2011 numac 2011000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het hypnotisme type wet prom. 21/08/2008 pub. 15/03/2011 numac 2011000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform. - Duitse vertaling type wet prom. 25/03/1891 pub. 15/03/2011 numac 2011000135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bestraffing van de aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 07/07/1875 pub. 15/03/2011 numac 2011000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van het aanbod of het voorstel om bepaalde misdaden te plegen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011009176 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011009194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Burgerlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 maart 2011 : - wordt het Kruis 1e klasse toegekend aan : De heren : Debrauwere, Y., federaal magistraat bij het federaal parket; Debruyne R., advocaat-generaal bij he de le Court (jonkheer), M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel; De (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 janvier 2011 wordt Mevr. Monique Estas, attaché bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 augustus 2011, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Mevr. Monique type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011024048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2005 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de voorzitter van zijn raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 23/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1999 tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011200214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de inschrijving van het punt "toxische gassen" in het jaarlijks actieplan van de ondernemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2010031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 18 oktober 2010, wordt ASTON CARTER INTERNATIONAL ****, **** **** 15, **** ****2**** 4**** ****, erkend als privé-**** - **** en selectie. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van vier jaar en draagt het (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2010031539 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 18 oktober 2010, ontvangt **** ****, **** 39, 9000 ****, een hernieuwing van de gelijkgestelde vergunning als privé-**** - Werving en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2010031537 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 oktober 2010, verkrijgt MIGISHA MAVUGO, Pierre, , avenue de la Charmille 10, bus 45, 1200 Bruxelles, d(...) - Bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars. Deze hernieuwing van de erkenning wordt toegekend v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2010031538 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 18 oktober 2010, ontvangt **** ****, **** 455, bus ****, 2800 ****, een hernieuwing van de **** - **** van uitzendkrachten; - **** en selectie. Deze hernieuwing van de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2010031616 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het **** Hoofdstedelijk Gewest van 13 december 2010, verkrijgt **** ****, **** **** 15****, bus 5, 1120 ****, de hernieuwing van de erkenning al - **** en selectie. Deze hernieuwing van de erkenning wordt toegekend voor een duur van vier (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2010031614 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 13 december 2010, wordt **** **** **** ****, **** 118, bus 3, 9052 ****, erkend als privé-**** - **** en selectie. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van vier jaar en draagt het (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2010031617 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 13 december 2010, ontvangt **** **** ****, **** 27, 2630 ****, een hernieuwing van de **** - **** en selectie. Deze hernieuwing van de vergunning wordt toegekend voor een duur van één (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011009195 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 maart 2011 : - worden aangewezen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen : voor de provincie Luik : - als plaatsvervangend lid : Mevr. G voor Brussel-Hoofdstad : - als effectief lid : de heer Bodson, B.; - als plaatsvervangend li(...) type ministerieel besluit prom. 04/03/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Hernieuwingen vergunning Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 22 december 2010, ontvangt **** PARTNER ****, **** **** 45, 8870 **** een hernieuwing van de gelijkgestelde vergunning als privé-**** - **** van betaalde sportbeoefenaars; - Outplacement; - Werving en selectie. **** ****(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011200394 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1/2011 van 13 januari 2011 Rolnummer 4884 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 2°, 4, 1°, 5, 1°, en 6 van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters L(...) type arrest prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011200395 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 4/2011 van 13 januari 2011 Rolnummers 5002 en 5010 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 maart 2010 « tot wijziging van het decreet van 24 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters E(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011201085 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 4737 In de zaak met rolnummer 4737 heeft het Hof bij arrest nr. 46/2010 van 29 april 2010 beslist dat het beroep tot vernietiging van de artikelen 46 tot 56 van (...) Aangezien geen beroep tot vernietiging van de artikelen 116 tot 125 van voormeld Vlaams decreet van(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 15/03/2011 numac 2011035223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, wat betreft vervanging van de modelstatuten

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011018084 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie heeft de schorsing en de nietigverklar(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011018087 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie heeft de schorsing en de nietigverklar(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011018085 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie heeft de schorsing en de nietigverklar(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011018086 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie heeft de schorsing en de nietigverklar(...) type bericht prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011201272 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 februari 2011 in zake Laurence Bastin tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 februari 2011, heeft « Schendt artikel 7, § 3, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2010031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 oktober 2010, ontvangt INTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT NV, Waterstraat 145, 2970 Schilde, een gelijkgestelde vergunning als pr - Bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van é(...) type vergunning prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2010031615 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 13 december 2010, ontvangt ANACONDA ****, **** **** 13, 2900 SCHOTEN, een gelijkgestelde vergunning als privé-**** - **** en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar en draagt het (...) type vergunning prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vergunningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 22 december 2010, ontvangt **** ****, **** 8, 3012 **** een gelijkgestelde vergunning als privé-**** voor de uitoefening van de **** - **** en selectie. Deze vergunning wordt toegekend voor een duur van één jaar en draagt het (...)

document

type document prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011201286 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige "évaluateur scientifique" De vergelijkende selectie van Franstalige "évaluateur scientifique" (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproduct(...) Er zijn 12 geslaagden. type document prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011201285 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** "spécialiste **** ****'avis ****" De vergelijkende selectie van **** "spécialiste **** ****'avis ****" (niveau ****) voor de **** ****, Vei(...) Er zijn 7 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 24 november 2010 worden de heer Lionel Brackman, de heer Henri De Gyns en de heer Alexandre Rombaut benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zake Bij koninklijk besluit van 5 december 2010 wordt de heer Alexandre Diquas, benoemd tot rijksamb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011003104 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, nr. 8, wordt bevorderd : Orde van Leopold II Grootofficier Administratie van het kadaster De heer GABELE, F.E.R.M.G., A(...) Bij hetzelfde besluit worden benoemd : Commandeur Algemeen Secretariaat De heer POPPE, R.M(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitnodiging voor kandidaatstelling. - Veiling van 3G-vergunningen Instructies voor de kandidaat met betrekking tot de uitnodiging voor kandidaatstelling In 2001 werden reeds vier vergunningen ter veiling aangeboden in de 2,1 GHz-band Een eerste fase in de veilingsprocedure is de uitnodiging voor kandidaatstelling, die potentiële ka(...)

document

type document prom. -- pub. 15/03/2011 numac 2011018068 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Verhuis van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Vanaf 21 maart 2011 zal het adres van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten het volgende zijn : Drukpersstraat 35/1, 1000 Brussel.
^