Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011003071 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te ha(...) Gemeente Pecq (vroeger Esquelmes) Een perceel grond gelegen rue Marcel Delroeulx, gekadastreerd (...) type wet prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011003073 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betr(...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van zod(...) type wet prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011018049 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, als Lijst van de te publiceren verbeteringen in toepassing van artikel 8, §§ 1 en 2, van de b(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2010014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden Beweging van 15 november 2008 Bij koninklijke besluiten van 18 augustus 2010 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder Mevr. Alvarez-Gonzalez Mireille, klasse A1, titel van attaché De heer B Mevr. Dekeyser Françoise, technisch deskundige Mevr. De Meester Christine, administratief deskun(...) type koninklijk besluit prom. 10/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 14 februari 2011 wordt de heer Rasschaert, Filip, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Gent voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2011 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer LEFEVERE, Pol, adviseur. Ridder Mevr. GEENS, Sarah, attaché; De heer PIERARD, Xavier M., attaché; Mevr Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen en nemen hun rang in de Orde in op 15 november 2010. K(...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2010 pub. 24/02/2011 numac 2011003054 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Belgische Staat, van de percelen nodig voor de bouw van een gevangenis gelegen op het grondgebied van de gemeente Leuze-en-Hainaut van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011003053 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van de percelen nodig voor de bouw van een gevangenis met parking en ontsluitingswegenis, te Beveren, gelegen op het grondgebied van de gemeente Beveren van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011009094 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2011 wordt op datum van 28 februari 2011 's avonds aan de heer Koen REYNVOET, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011009098 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 betreffende de werking van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011009130 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 februari 2011 : - is de heer Dernicourt, E., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, federaal magistraat bij het federaal parket, aangewezen - is de heer Willems, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot rechter in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011009134 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 22 december 2010 wordt Mevr. Biral, Marie-Aurore, geboren op 6 maart 198(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant l(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011014045 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden Beweging van 15 november 2008 Bij koninklijke besluiten van 18 augustus 2010 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer Holemans Michiel, klasse A1, titel van attaché De heer Praet Lu Mevr. Uyterhaegen Natalie, klasse A1, titel van attaché Kroonorde Officier De heer Claeys(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011015021 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011 wordt, met ingang van 18 november 2010, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar ambt van ambtenaar van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenla Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 27 januari 2011 wordt de heer Johan MARICOU geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Mozambiek en Namibië, met standplaats te Pretoria. Het be Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011009131 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 februari 2011 is het verzoek tot associatie van de heer Coppens, T., notaris ter standplaats Vosselaar, en van de heer Coppens, J., kandidaat-notaris, om de associatie « Tom en Jan C De heer Coppens, J., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Vosselaar. type ministerieel besluit prom. 15/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011018056 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 1 februari 2011 wordt, met ingang van 1 juli 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Deurinck, Johan, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011018055 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 1 februari 2011 wordt, met ingang van 1 juli 2011, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Gouffaux, Michel, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetze type ministerieel besluit prom. 11/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 11/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pediatrie type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011200756 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 31 januari 2011 wordt de aan de "SPRL Impact" toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 1 februari 2011 Bij ministerieel besluit van 31 januari 2011 wordt de aan de "CSD Ingénieurs Conseils SA&q(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011200761 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 18 januari 2011, dat uitwerking heeft op 1 oktober 2009, wordt Mevr. Chantal Clarenne in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 18 januari 2011, dat uitwerking heeft op 1 dec Bij ministerieel besluit van 18 januari 2011 is de heer Jean-Marie Louis, eerste attaché, pensi(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011200744 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 januari 2011 in zake de bvba « Bureau d'études M.A. Cantillon » tegen de bvba « Couscous Chez Vous », in aanwezigheid van de nv « Ethias », vrijwil « Schendt artikel 2276ter van het Burgerlijk Wetboek niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, i(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011200746 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest nr. 210.190 van 30 december 2010 in zake Anke Hurts, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 januari 2011, heeft de Raad van St « Schendt artikel 7, eerste lid, OCMW-decreet [Vlaams decreet van 19 december 2008 betreffende de o(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Sectorraad voor gezinsopvang

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011200776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het uitstel van betaling, vermeld in artikel 10, § 8, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, en in artikel 15/1 van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011200778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedure en de uitvoeringsmodaliteiten voor het voorbereiden, het uitvoeren en het opvolgen van de projecten in het projectgrindwinningscomité

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011200796 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2005 tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie, schuld, sociale actie en gezondheid

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011200802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 februari 2011, dat uitwerking heeft met ingang va Paritair Comité voor het garagebedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 februari (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongcertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2002 houdende vaststelling va In het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2010 werd het koninklijk besluit gepubliceerd van 18 au(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011018054 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Doornik heeft de nietigverklaring gevorderd van h Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.011/VIII-7568. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011200742 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 december 2010 in zake Marie Xhayet en anderen tegen de Belgische Staat en tegen Déborah Hubert en Pierre Sterckmans, waarvan de expeditie ter griff « Schendt artikel 70 van het Wetboek der successierechten, in samenhang gelezen met artikel 8 van h(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011200820 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 december 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 december 2010, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5071 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 28 juli 2010 wordt de vergunning om het beroep van **** de ***** is gevestigd te 5580 **** (****-****), **** ****-**** 4, ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011003066 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 februari 2010, nr. 7, wordt benoemd : Kroonorde Grootofficier Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit De heer TILLIET, (...) Bij hetzelfde besluit worden bevorderd : Officier Administratie der directe belastingen (H(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/02/2011 numac 2011024031 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministeriële besluiten van 1 februari 2011 : Met ing - De heer Thienpont, Wouter, bij de buitendiensten; - Mevr. Buschgens, Sophie, op het Franse taa(...)
^