Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/2009 pub. 12/01/2011 numac 2010000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de betalingsdiensten. - Duitse vertaling type wet prom. 02/06/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken. - Duitse vertaling type wet prom. 26/03/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet van dienstenwet. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010007308 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2011 type wet prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2011009005 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 24 december 2010 worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de prob - De heer Pierre, Julien en de heer Mascart, Serge, advocaten, ter vervanging van de heer Voisin, C(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010054859 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** **** ****, **** van ****, ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010036000 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 december 2010 wordt bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde : - De heer VAN HOUTTE Jean , rector van de Universiteit Antwerpen. R(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. § 2. Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsord(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010036002 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 december 2010 wordt bepaald : Artikel 1. § 1. Wordt bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : - De heer BELPAIRE Frans , hoogleraar aan de Universite(...) Ranginneming : 8.4.1999, als houder van deze nieuwe onderscheiding. § 2. Worden benoemd tot(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010036001 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 december 2010 wordt bepaald : Artikel 1. § 1. Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : - De heer COMHAIRE Frank , hoogleraar aan de Universiteit Gent Rangin(...) - De heer KUNNEN Marc (Brugge, 27.11.1934), hoogleraar aan de Universiteit Gent Ranginneming : 1(...) type koninklijk besluit prom. 12/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010205369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 12/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010206007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1974 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het vervoer type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010206053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010206054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 21/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010206076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 29/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010206447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 06/01/2011 pub. 12/01/2011 numac 2011002001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van DE POST, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2011, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010036007 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de programmatie van de pleegzorg en de geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 07/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010036034 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling en de herziening van de referentiegegevens bij integratie van de steun voor noten en voor zaaizaden van vezelvlas en spelt in de bedrijfstoeslag type ministerieel besluit prom. 21/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011011000 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011021001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschappelijke stagecommissie voor de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister die bevoegd is voor het Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011022000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

beschikking

type beschikking prom. 24/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011031003 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010036004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overheveling van het krediet in het kader van het Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2011200046 bron waalse overheidsdienst "Institut scientifique de Service public" Bij besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010, dat in werking treedt op 25 november 2010, wordt geen gevolg gegeven aan de kandidatenoproep voor (...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2011200047 bron waalse overheidsdienst Autonome haven van Luik Bij besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010, dat in werking treedt op 1 december 2010, wordt de heer Emile-Louis Bertrand voor vijf jaar als mandataris van rang A2 aangewezen in de hoedanigheid van directeur- type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2011200049 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 16 december 2010 wordt, overeenkomstig het bij dit besluit gevoegd plan, het ontwerp van herziening van de gewestplannen van La Louvière-Zinnik en Thuin-Chimay voorlop - de opneming van het ontwerp-tracé van de N54 tussen Lobbes en Erquelinnes, dat overeenstemt met h(...) type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011200054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2011009015 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken Frais de justice en matière répressive. - Indexatio(...)

bericht

type bericht prom. 24/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011011002 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht type bericht prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2011018007 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Vlaamse Gewest, dat woonplaats kiest bij Mr. Tom De S Deze besluiten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 september 2010. Deze zaak (...) type bericht prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2011018008 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Andy Lemmens, die woonplaats kiest bij Mr. Kris Wauters, Deze onroerende goederen worden onteigend onvereenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962(...)

erratum

type erratum prom. 23/05/2006 pub. 12/01/2011 numac 2010206596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011009020 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens. - Erratum type erratum prom. 12/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011200086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010007288 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8198 van 27 oktober 2010, wordt de heer Benoît Augustyns, op 1 november 2008 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn ancië Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2008, met uitzondering van het tweede lid da(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010021134 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika . - Vacature (m/v) van eerstaanwezend assistent in proefperiode (wetenschappelijk personeel). - Vacaturenummer HRM S1117 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. ? Het gaat om een voltijdse be(...) ? Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : eerstaanwezend assistent in proefperiode (kla(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010021135 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika . - Vacature (m/v) van assistent-stagiair (klasse SW1 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S1118 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. ? Het gaat om een voltijdse betrek(...) ? Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : assistent-stagiair (klasse SW1). ? Activit(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010205882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jean-Pierre RENSONNET De betrokken o De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2011009019 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 1. Elke kandidatuur moet bij een ter post aangetekend schr

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010018440 bron rekenhof **** **** 1. **** van **** adjunct-auditeurs van niveau 1 (****/****) **** vergelijkend **** voor **** adjunct-auditeurs (juridische richting) van niveau 1 (****/****), dat door he(...) **** volgen de resultaten van het vergelijkend **** ****10004 : (...)

document

type document prom. -- pub. 12/01/2011 numac 2010206356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 B Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor het tabaksbedrijf (nr. 133) 02.05.2011 2(...)
^