Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 januari 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/09/2005 pub. 03/01/2011 numac 2005015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 (2)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/01/2011 numac 2010029638 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raden voor Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2010, in artikel 17, eerste lid, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/01/2011 numac 2010029653 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestellingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2010 wordt op 1 oktober 2010 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Camille Herremans, eerstaanwezend attaché, geboren op 19 september 1945. Vanaf 1 Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 augustus 2010 wordt op 1 november (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/01/2011 numac 2010029654 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 oktober 2010 wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2010 tot wijzig type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/01/2011 numac 2010029659 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie der Letteren. - Afschaffing Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2010 wordt het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2010 houdende wijziging van het besluit van de Regering van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/01/2011 numac 2010029662 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor gelijkstelling. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 november 2010 wordt de heer Willy Degroot tot plaatsvervangend lid benoemd van de Commissie voor gelijkstelling bedoeld in artikel 130bis va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 03/01/2011 numac 2010029664 bron ministerie van de franse gemeenschap Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 2010, in artikel 1, 3., b, van het besluit van de Regering van de Fran

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2010 pub. 03/01/2011 numac 2010206597 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010 tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/01/2011 numac 2010206532 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 oktober 2010 in zake Wilfried Evenepoel tegen de vzw « MANUFAST - ABP Bedrijf voor aangepaste arbeid », waarvan de expeditie ter griffie van het Ho 1. « Vormen artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en/of artike(...) type bericht prom. -- pub. 03/01/2011 numac 2010206564 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 oktober 2010 in zake Y.B. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 november 2010, heeft de Rechtban « Schendt artikel 132bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de wet (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/01/2011 numac 2010029652 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap. - Inrustestelling Bij besluit van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap van Vanaf 1 september 2010 wordt de betrokkene toegelaten zijn rechten op een rustpensioen te laten gel(...)
^