Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010009966 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 november 2010 is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, (...) type wet prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oprichting van een maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van haar statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen he

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2010 wordt de heer Jean Perignon op pensioen gesteld van zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Liège, met ingang van 1 janua Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » te dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 oktober 2010 wordt de heer Guy Hubens op pensioen gesteld van zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Herstal, met ingang van 1 novemb Hij wordt gemachtigd de graad van « hoofdcommissaris van politie op rust » te dragen. type koninklijk besluit prom. 26/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de langdurige regenval en de overstromingen die tussen 11 en 17 november 2010 het land hebben geteisterd als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 23/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003634 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende verhuiskosten en de meerkost van de gewijzigde wisselkoers met de dollar, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 50 op de spoorlijn 161, sectie Brussel-Noord - Namen, te Gembloux machtigt type koninklijk besluit prom. 15/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 54 op de spoorlijn 161, sectie Brussel-Noord - Namen, te La Bruyère/Bovesse machtigt mits de aanleg van een langsweg tussen de overwegen nrs. 53 en 54 en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van algemeen nut verklaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010003637 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 08/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010027244 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen op de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010206055 bron waalse overheidsdienst Wegen van het Waalse Gewest Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2010 wordt het baanvak van het bestaande tracé van de N 58 genoemd "Fecamplaan", gelegen tussen de N 514 "Koningin Astridlaan" en de "Coquiniestraat&qu

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2010 pub. 08/12/2010 numac 2010029628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de « Intercommunale des modes d'accueil pour jeunes enfants », als Dienst « Ecoute-Enfants » van de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst Bij toepassing van het indexcijfer der co

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010003628 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Lotenlening 1921 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 312 van 10 november 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010003633 bron federale overheidsdienst financien Administratie der theraurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 654 van 19 november 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010018397 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 oktober 2010 en 31 oktober 2010 BENAMING(...) DENOMINATION FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING - FORME PHARMACEUTIQUE CONDITIONNEMENT HO(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS enfants sans frontière » te Brussel om van 1 Bij koninklijk besluit van 17 september 2010 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op (...) type vergunning prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2010 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, wordt vergunning ve type vergunning prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2010 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

protocol

type protocol prom. 30/11/2009 pub. 08/12/2010 numac 2010031531 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Protocolakkoord tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap betreffende de gegevensuitwisseling in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker type protocol prom. 30/11/2009 pub. 08/12/2010 numac 2010031532 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Protocolakkoord tot samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010018406 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : 1. Bij ministeriële besluiten van 1 oktober 2010 : Met - Mevr. Swillens, Liesbeth, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Met ingang v(...) type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming Met het ministerieel besluit van 12 november 2010 van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Wetenschappelijk Onderzoek wordt Mevr. Leontine Verhertbruggen in vast verband benoemd als adjunct in het

document

type document prom. -- pub. 08/12/2010 numac 2010031543 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 24 november 2010, van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de registratie van de firma "SITA Recycling Services NV", verleend Bij de beslissing van 24 november 2010, van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de regi(...)
^