Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 december 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010009961 bron rechterlijke macht Rechterlijke Orde Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. De heren Biesmans, N. en De Munck, M., respectievelijk emeritus ondervoorzitter in de recht type wet prom. 10/11/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010018408 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Bekendmaking overeenkomstig artikel 13bis, § 2quinquies, laatste lid, van de geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies. - Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010009959 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 november 2010 is aan de heer Cattoir, Th., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent. Het beroep tot nietigverklaring van type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010009960 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 november 2010 is de heer Bruneel, J., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kapellen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk er type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010011395 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010012291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een syndicale premie aan het personeel van de instellingen en diensten van de welzijns- en gezondheidssector die ressorteren onder het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010012299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 26/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2008 tot regeling van de kennis van de Engelse taal in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot vaststelling van de voordelen toegekend ten laste van het fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010027238 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 : - worden de hiernavermelde personen benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer Jean Crochet, eerste attaché; De heer Guy Gillet, eerste attaché; De heer Lo De heer Daniel Nikel, eerste attaché; De heer Boulos Saade, eerste attaché; - worden de volge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010027237 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst **** eretekens Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 wordt het Burgerlijke kruis 2**** klasse verleend aan de **** personeelsleden : Voor 35 jaar **** : Mevr. **** ****, eerste adjunct; ***** heer **** ****, eerste adjunct; De heer **** ****, eerste adjunct; De heer (...) type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de zeevisserij type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen en de loopbaanbegeleiding type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010205042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de vlasbereiding type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot invoering of verhoging van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques en/of tot invoering van ecocheques voor de arbeiders van het niet-rijdend personeel, uitgezonderd het garagepersoneel, tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van goederenbehandeling voor rekening van derden en tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque en/of ecocheque type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010204797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010205044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de metaal, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010205052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende een aanvullende vergoeding in geval van tijdskrediet

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 2006 tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010002071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Vernietiging overplaatsing Door arrest van de Raad van State nr. 208.779, van 8 november 2010, wordt het ministerieel besluit van 3 juni 2010 vernietigd waardoor Mevr. Brigitte MINART wordt ontheven uit haar funct

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010205976 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010206001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 14 september 1987 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en voor de toekenning van toelagen aan de Centra voor maatschappelijk werk type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010206002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010003629 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze overdracht werd in het Verenigd Koninkrijk op 9 november 2010 door de « High Court » goedgekeu(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010009957 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Tuchtraad. - Proces-verbaal van loting van de leden van de zittende magistratuur, magistraten van het openbaar ministerie, griffiers en secretarissen teneinde de samenstelling van de Nationale Tuchtraad te hernieuwen. - Erratum In het

erratum

type erratum prom. 21/09/2009 pub. 01/12/2010 numac 2010014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7. - Erratum type erratum prom. 12/11/2009 pub. 01/12/2010 numac 2010014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Erratum type erratum prom. 21/09/2009 pub. 01/12/2010 numac 2010014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor veiligheidsadviseurs voor het vervoer van andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7. - Erratum type erratum prom. 22/01/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Promoties Bij koninklijk besluit van 17 november 2010 werden benoemd of bevorderd op de datum vermeld tegenover hun naam : Orde van Leopold Commandeur De heren : CROP Marcel - Stekene - 08/04/2003 VERRIJKEN Eddy - Mechelen - 15/11/200 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010022474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale Orden. - Benoemingen. - Promoties Bij koninklijk besluit van 17 november 2010 werden benoemd of bevorderd op de datum vermeld tegenover hun naam : Orde van Leopold Commandeur Mevrn. : PETIT Marie-Françoise - Jambes - 08/04/ VAN DROOGHENBROECK Claire - Nivelles - 08/04/2009 Officier De heer VAN DEN BRANDEN Didier - O(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010206032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2010 dat uitwerking heeft met ingang van 14 juli 2010 : - wordt aan Mevr. Sonja KOHNENMERGEN eervol o - wordt aan de heer Bart BUYSSE eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/12/2010 numac 2010206027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Intrekking van een benoeming tot stagedoend attaché sociaal inspecteurs bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 15 november 2010, wordt het k Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)
^