Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 oktober 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2010 numac 2010009870 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 oktober 2010 : - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - Mevr. Chomé, S., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het r - de heer Witpas, K., licentiaat in de rechten, advocaat. Ze zijn gelijktijdig benoemd tot subst(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2010 numac 2010009871 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 juni 2010, in werking tredend op 31 oktober 2010 's avonds, is Mevr. Siciliano, C., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene ma Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2010, in werking tredend op 30 september 2010 's avonds, (...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de geldende ervaringsbarema's in de sector van de exploitatie van bioscoopzalen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen ter omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad, met het oog op het gedeeltelijk omzetten van Richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart type koninklijk besluit prom. 04/10/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002 betreffende de bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde voor de instellingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers in geval van ontslag wegens brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de financiering van het waarborg en sociaal fonds in de Franse en Duitstalige Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de oprichting van de VZW "Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor de bedienden van de non-ferro sector" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot oprichting van een Vlaams sociaal en waarborg fonds en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de organisatie van de opleiding voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009 betreffende de toekenning op ondernemingsniveau van premies verbonden aan het bereiken van collectieve resultaten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010000626 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2011 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 12/10/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010003587 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen type ministerieel besluit prom. 28/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205438 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 2009 houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Trou de la Vache" te Philippeville type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205442 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 14/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205443 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 28/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205441 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van de ondergrondse holte van wetenschappelijk belang van de "Caves Eugenie et Paula" te Hensies en Bernissart type ministerieel besluit prom. 09/06/2008 pub. 26/10/2010 numac 2010205444 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 26/10/2010 numac 2010205445 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

decreet

type decreet prom. 18/12/2009 pub. 26/10/2010 numac 2010035717 bron vlaamse overheid Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 21/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205365 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie type decreet prom. 06/10/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205457 bron waalse overheidsdienst 7 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, opgemaakt te Straatsburg op 22 november 1984 type decreet prom. 06/10/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010205459 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om het bestuur op plaatselijk niveau te versterken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010027220 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 8 bij het Waalse Wetboek voor Toerisme betreffende de indelingsroosters van de streekgebonden toeristische logiesverstrekkende inrichtingen en de gemeubileerde vakantiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010027221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van het gebruik van de vuilnisbakken, containers of recipiënten die op het gewestelijk openbaar domein geplaatst worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010029581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep Koeltechnicus in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep Magazijnbediende in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010029583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep Productieoperator in de opvoedingsindustrie in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Erfgoedcommissie van de « Haute Ecole Paul-Henri SPAAK » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door het « Lycée français Jean Monnet » om te kunnen voldoen aan de leerplicht overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht buiten het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/10/2010 numac 2010029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Klassering van roerende culturele goederen - Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2010 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het schilderij De bekroning van de Maagd van G - Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2010 heeft de Minister van C(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 26/10/2010 numac 2010029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Hulpverlening aan de jeugd. - Erkenningscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 september 2010, wordt de heer Olivier Leblanc benoemd tot werkend lid van de Erkenningscommissie ter vervanging van de he

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010031479 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010031488 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning en de betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en van vennootschappen met sociaal oogmerk die bedrijvig zijn in de hergebruik- en recyclingsector

document

type document prom. -- pub. 26/10/2010 numac 2010205497 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via de Interfederale Mobiliteit van een Franstalige adviseur plant en voeding (klasse A3) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (MFG10034) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Nodige anci(...) U dient statutair ambtenaar te zijn bij een gefedereerde entiteit (gemeenschap of gewest) van het n(...) type document prom. -- pub. 26/10/2010 numac 2010205573 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs algemeen administratiebeheer Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs algemeen administratiebeheer (niveau A) voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszor(...) Er zijn 4 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/10/2010 numac 2010022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 oktober 20 1° de heren DE BACKER, W., DE GREVE, J., DEGAUTE, J.-P., MALOTEAUX, J.-M., ROBAYS, H. en SCHEEN, A.(...)
^